Dzisiaj jest: 29 Styczeń 2023        Imieniny obchodz?: Franciszek, Zdzisław, Zenon
Strona g?wna

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Ju? po raz jedenasty w Zespole Szk? w Iwoniczu odby? si? XI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu, ktrego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kro?nie, jest krzewienie w?rd dzieci i m?odzie?y wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno j?zyka polskiego oraz promocja lokalnych talentw.

Na przes?uchania zg?osi?o si? blisko 60 recytatorw ze szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kro?nie?skiego. Ka?dy uczestnik przygotowa? jeden utwr o tematyce patriotycznej, dominowa?y wiersze Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczy?skiego, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa czy Lusi Ogi?skiej. Reprezentantki naszej szko?y: Oliwia Nowak, Wernika Marszalek i Patrycja Pelczar zmierzy?y si? z poezj? Tuwima, Herberta i Ga?czy?skiego.

Komisja konkursowa po wys?uchaniu wszystkich uczestnikw wy?oni?a zwyci?zcw, w?rd ktrych znalaz?y si? uczennice naszego gimnazjum. Patrycja Pelczar otrzyma?a wyr?nienie, natomiast Weronika Marsza?ek swoj? interpretacj? utworu Zbigniewa Herberta Przes?anie Pana Cogito wyrecytowa?a II miejsce i tym samym zosta?a zaproszona do zaprezentowania swojego wykonania podczas koncertu patriotycznego, ktry odby? si? 3 maja w Iwoniczu Zdroju podczas powiatowych obchodw Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Więcej…

 

Turniej Jednego Wiersza

Utalentowane poetycko uczennice klasy II b: Oliwia Nowak i Julia Trzasko? reprezentowa?y nasze gimnazjum na IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza, ktry odby? si? w ?wiatowym Dniu Poezji- 21 marca- w ramach projektu Czytanie si? o(d)p?aca. Trzydziestu sze?ciu uczestnikw przedstawia?o w?asne utwory poetyckie uczniom szk? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zebranym w Czytelni G?wnej Kro?nie?skiej Biblioteki Publicznej. Jury pod przewodnictwem pana Grzegorza Kociuby- znanego na Podkarpaciu poety i krytyka literackiego, przyzna?o Nagrod? G?wn? Oliwii Nowak za wiersz pt. Makija?, natomiast Julii Trzasko?- III miejsce za utwr pt. Ko?dra. Oprcz dyplomw i pi?knie wydanych publikacji ksi??kowych laureatki otrzyma?y karty upominkowe do sklepw sieci Empik.

Oliwia Nowak i Julia Trzasko? nagrodzone w IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza

 

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniw szk? ponadgimnazjalnych i gimnazjw z powiatu kro?nie?skiego i miasta Krosna wzi??o udzia? w powiatowym konkursie Polskiej Poezji Sybirackiej. Przes?uchania odby?y si? 23 marca w Liceum Oglnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Inicjatork? konkursu organizowanego ju? od siedmiu lat by?a ?p. Romana Zo?a, ktra sama przesz?a przez piek?o Sybiru. Organizatorzy z powodzeniem kontynuuj? Jej dzie?o. Celem przedsi?wzi?cia jest tak?e propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pami?ci o losach Sybirakw. Ka?dy z wykonawcw przygotowa? do recytacji jeden wybrany utwr. Nasz? szko?? reprezentowa?y laureatki etapu gminnego: Magdalena Mercik z wierszem Stanis?awy Wiatr-Partyki pt. Wrci?am przed laty, Weronika Marsza?ek przedstawiaj?ca wiersz tej samej autorki zatytu?owany To my, Sybiracy i Natalia Szelc, recytuj?ca utwr Anny Rudawcowej pt. To wszystko nic, male?ka.

Dla m?odzie?y oczekuj?cej na rozstrzygni?cie konkursu przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie mogli skorzysta? z sali relaksacyjnej oraz ze strzelnicy, ktra znajduje si? w szkole, a tak?e obejrze? wystaw? przygotowan? przez IPN w Rzeszowie po?wi?con? powstaniu Aparatu Bezpiecze?stwa na Podkarpaciu. Po wys?uchaniu wszystkich recytacji przyznano nagrody i wyr?nienia. Natalia Szelc swoj? interpretacj? wiersza, b?d?cego zapisem s?w matki zes?anej wraz ze sw? creczk? na Sybir, wyrecytowa?a II miejsce.

Gratulujemy!

Weronika Marsza?ek, Natalia Szelc (II miejsce) i Magdalena Mercik na II etapie Konkursu Poezji Sybirackiej w Jedliczu

Więcej…

 

Tydzie? Bibliotek

W dniach od 8 do 15 maja obchodzony by? Tydzie? Bibliotek. Z tej okazji cz?onkowie ko?a teatralnego przygotowali dla przedszkolakw teatraln? niespodziank?: W ?wiecie bajek. W ?rod? 10 maja dzieci z Samorz?dowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej, Ochronki ?w. Jzefa oraz oddzia?w zerowych ze Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Kro?cienku Wy?nym wzi??y udzia? w przedstawieniu. Razem z bohaterami bajek przenie?li si? do zaczarowanego lasu, w ktrym Z?e Wr?ki pomiesza?y opowie?ci i z tego powodu Wilk znalaz? si? przy Jasiu i Ma?gosi, a Kot w butach w?rd Krasnoludkw. Na szcz??cie mali widzowie, wykazuj?c doskona?? znajomo?? bajek, pomogli zagubionym postaciom wrci? na swoje miejsca. Przedstawienie podoba?o si? przedszkolakom, a m?odzi aktorzy, ktrzy wyst?pili a? trzykrotnie, zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

"Wyj?cie awaryjne"

18 maja w naszym gimnazjum odby? si? powiatowy etap VIII Wojewdzkiego Przegl?du Ma?ych Form Teatralnych pt.:Porozmawiajmy o uzale?nieniach. Ze wzgl?du na ograniczenia wynikaj?ce z regulaminu w przedstawieniu mog?o wyst?pi? 6 osb. Podj?li?my decyzj?, i? b?d? to uczniowie klas III, ktrzy w tym roku ko?cz? ju? przygod? z naszym szkolnym teatrem. Ko?o teatralne w okrojonym wi?c sk?adzie: Edyta Har?zga, Natalia Klamut, Magdalena Mercik, Patrycja Pelczar, Natalia Szelc i Micha? Ko?odziej przygotowa?o spektakl Wyj?cie awaryjne pokazuj?cy zgubne skutki nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii. Za muzyk? oraz efekty specjalne, ktre w szczeglny sposb zachwyci?y komisj? konkursow? odpowiedzialny by? Grzegorz Krauz. Autentyczno?? przekazu oraz du?y ?adunek emocjonalny, ktrzy m?odzi aktorzy w?o?yli w odegranie swoich rl, zosta? nagrodzony I miejscem i tym samym daje nam mo?liwo?? reprezentowania naszego powiatu na szczeblu wojewdzkim.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum