Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna
godziny pracy:

Poniedzia?ek 730 - 800      1400 - 1430
Wtorek 730 - 800
?roda 730 - 800      1400 - 1430
Czwartek 730 - 800      1100 - 1410
Pi?tek 1030 - 1220
 

Patroni roku 2017

Sejm ustanowi? rok 2017 Rokiem sze?ciu patronów: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marsza?ka Józefa Pi?sudskiego, Adama Chmielowskiego i b?ogos?awionego Honorata Ko?mi?skiego oraz Tadeusza Ko?ciuszki. Rok 2017 b?dzie te? Rokiem Rzeki Wis?y.

Józef Konrad -Korzeniowski to syn polskich zes?a?ców syberyjskich, pisarz pisz?cy w Anglii i po angielsku, pierwszoplanowa posta? literatury ?wiatowej. W grudniu 2017 obchodzona b?dzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marsza?ek Józef Pi?sudski to polski dzia?acz spo?eczny i niepodleg?o?ciowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wód? Armii Polskiej, naczelnik pa?stwa w latach 1918-1922, pierwszy marsza?ek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie mi?dzywojennym.

Adam Chmielowski to ?wi?ty Brat Albert, za?o?yciel zgromadzenia albertynów i albertynek, malarz, ?wi?ty Ko?cio?a katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubieg?ym roku min??a setna rocznica Jego ?mierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

Honorat Ko?mi?ski, w?a?ciwie Florentyn Wac?aw Jan Stefan Ko?mi?ski to polski kapucyn, teolog, prezbiter, za?o?yciel wielu zgromadze? zakonnych, b?ogos?awiony Ko?cio?a rzymskokatolickiego, w pa?dzierniku 1988 r. beatyfikowany przez papie?a Jana Paw?a II.

Tadeusz Ko?ciuszko to polski i ameryka?ski genera?, uczestnik wojny o niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych, Najwy?szy Naczelnik Si?y Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji ko?ciuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W 2017 roku minie 200 lat od Jego ?mierci.

Rok 2017 ma by? równie? Rokiem Rzeki Wis?y. 550 lat temu, w wyniku postanowie? II pokoju toru?skiego Polska odzyska?a panowanie nad ca?ym biegiem ?eglownej Wis?y. Ustanawiaj?c rok 2017 Rokiem Rzeki Wis?y, "Sejm oddaje ho?d pokoleniom rodaków, którzy dzi?ki Wi?le i w oparciu o ni? budowali to?samo?? i pot?g? Pa?stwa Polskiego".

 

Linki do lektur na konkurs polonistyczny 2016/17

 

Pan od przyrody

https://www.youtube.com/watch?v=Rf2DSwlacro

 

List do artystów

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html

 

Szewczyk

https://www.youtube.com/watch?v=7k45tBcrr5k

https://www.youtube.com/watch?v=4skE3E2KCyM

 

Ta nasza m?odo?? /H.Wyrodek/

https://www.youtube.com/watch?v=WkdAvj4M66I

https://www.gloria.tv/video/Wp6dYtZdTMpE6xrv9TAWPy9rB

 

Mi?osierny Samarytanin

http://gosc.pl/doc/1624110.Nie-zamykaj-oczu

 

M?ska sprawa

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=326374

 

Recenzja - "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

Trójka warszawskich gimnazjalistów rozpracowuje gang znikaj?cych z?odziei. Znajdziecie tu codzienne, szkolne problemy i niecodzienne przygody, komputery, wynalazki, duchy i opowie?? o przyja?ni, o jakiej wszyscy marzymy.

Pozycja wype?niaj?ca luk? literatury przygodowo-sensacyjno-fantastycznej, któr? m?odzie? ch?tnie zaczytuje si?, by uciec na chwil? od szko?y, albo prze?y? w wakacje przygod?. Literatury, która poza dostarczeniem szybkiej, skutecznej i wci?gaj?cej dawki zabawy, oferuje tak?e poprzez t? zabaw? porcj? nauki. G??bsze przes?anie. Nic na si??, nic ?opatologicznie, za to m?drze i skutecznie, bez wystrzegania si? trudniejszych tematów. Cykl „Felix, Net i Nika” stanowi wi?c dla wspó?czesnego czytelnika odpowiednik tego, czym dla ich rodziców by?y przygody Pana Samochodzika, Marka Piegusa czy Szatana z siódmej klasy, albo dla starszego rodze?stwa seriale pokroju „Tajemnicy Sagali”, „Gwiezdnego Pirata”, „Wow”, „S?onecznej w?óczni” czy obrazów Maleszki. Czym?, co po latach mo?e zdefiniowa? dzieci?stwo. Oferta pokazania, ?e przygoda mo?e tkwi? nawet w nudnych murach szko?y, wystarczy tylko chcie? wyci?gn?? po ni? r?ce. To takie proste, je?li si? w to uwierzy.

Rafa? Kosik- polski pisarz science fiction. Studiowa? architektur? na Politechnice Warszawskiej, ale przerwa? studia, by za?o?y? agencj? reklamow? Powergraph (pó?niej przekszta?con? w wydawnictwo), w której jest dyrektorem kreatywnym i grafikiem. Rysuje równie? rysunki satyryczne. Pisze g?ównie fantastyk? naukow?, cz?sto zbacza te? w stron? horroru. Jego debiutem literackim by?o opowiadanie Pokoje przechodnie opublikowane w "Nowej Fantastyce" we wrze?niu 2001. Jego pierwsz? powie?ci? by? Mars, opublikowany w 2003 r. przez wydawnictwo Ares. Za nast?pn? powie?? Vertical (2006) otrzyma? nominacj? do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Powie?? ta zwyci??y?a tak?e w plebiscycie Nautilus 2006. W 2008 roku ukaza?a si? jego kolejna powie?? Kameleon, która w roku 2009 otrzyma?a nagrod? g?ówn? Nagrody Literackiej im. Jerzego ?u?awskiego oraz Nagrod? im. Janusza A. Zajdla. W latach 2004-2016 wydanych zosta?o 12 jego ksi??ek science fiction dla m?odzie?y z serii Felix, Net i Nika. Na podstawie ksi??ki Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Mo?liwa Katastrofa zosta? nakr?cony film, a jego scenariusz nagrodzono w Polsko-W?oskim Konkursie na Scenariusz Filmu dla M?odego Widza.

Cytat:

To nie sztuka zdoby? si? na bohaterstwo, gdy si? jest odwa?nym. Prawdziwa sztuka to by? tchórzem i zrobi? co? bohaterskiego. W?a?ciwie, to odwa?ny mo?e by? tylko ten, kto nie jest odwa?ny.

 

Recenzja - "Feblik"

Feblik – najnowsza ksi??ka Ma?gorzaty Musierowicz – to ci?g dalszy bestsellerowej Wnuczki do orzechów. W tamtej ksi??ce poznali?my przygody kolejnego pokolenia rodziny Borejków - syna energicznej Idy. W tej, Musierowicz przybli?y nam prze?omowe wydarzenia ?ycia Ignacego Grzegorza, syna Gabrysi. Humor, dobra energia, rado?? ?ycia i ciep?o – znajome postacie i zaskakuj?ce wydarzenia! – jednym s?owem: Je?ycjada! – Tom 21!

Po ksi??ki Ma?gorzaty Musierowicz powinien si?gn?? ka?dy, kto chce odpocz?? od szybkiego ?wiata, w którym "mie?" jest wa?niejsze ni? "by?". Bohaterowie ?wiata Je?ycjady s? nieco anachroniczni, ale w dobrym znaczeniu tego s?owa. Potrafi? cieszy? si? drobnymi rzeczami, nie zawsze si? spiesz? i nie s? non stop dost?pni pod telefonem z w??czonym Facebookiem. Borejkowie stanowi? rodzin?, któr? bardzo przyjemnie si? "podgl?da". Maj? dla siebie czas, rozmawiaj? ze sob?.

Podoba?a Ci si? Wnuczka do orzechów? Przeczytaj Feblika!

Cytat:

Boisz si? mówi? o uczuciach? O mi?o?ci? (...) Bo s? ludzie, którzy si? boj?. My?l?, ?e to oni u?ywaj? s?owa "feblik". Zamiast s?owa "mi?o??".

 

Kolejny tom "Je?ycjady" Ma?gorzaty Musierowicz. Jak zwykle weso?y, liryczny i krzepi?cy. Tym razem jednak akcja rozgrywa si? na wsi, z daleka od zgie?ku mieszkania przy Roosevelta 5 w Poznaniu. Wnuczka do orzechów z pewno?ci? ucieszy i nastoletnie, i starsze fanki pozna?skiej rodziny. S? tu wszystkie Borejkówny, ich rodzice, m??owie i dzieci, które akurat nie wyjecha?y na wakacje. Ale s? te? nowi bohaterowie. Przede wszystkim Dorota Rumianek, która mieszka na wsi z dwiema uroczymi babciami. I to w?a?nie ona pewnego dnia spotka w lesie Id? Pa?ys... W tomie Wnuczka do orzechów opisane te? zosta?y k?opoty sercowe przem?drza?ego Ignaca i powa?nego Józinka. Tego si? nie mo?na by?o spodziewa?... Pomini?ty w powie?ci krótki odcinek czasu zostaje wype?niony fascynuj?cymi zdarzeniami, które mo?emy pozna? w ostatnim tomie „Je?ycjady” zatytu?owanym „Feblik”. Naprawd? warto po niego si?gn??!

Cytaty z ksi??ki:

Zauwa?y?a?, ?e dla Homo sapiens w?a?ciwie nie ma dobrego wieku? W zasadzie ka?dy z nas w ka?dej chwili ?ycia jest albo za m?ody, albo za stary, albo przej?ciowy i wci?? do czego? nie pasuje. To dlatego czasem cz?owiek ju? nie wytrzymuje i wychodzi z siebie.

Mama ugryz?a z apetytem swoje jab?ko, pokiwa?a g?ow? i powiedzia?a spokojnie, ?e panta rhei, a cz?owiek my?l?cy powinien wiedzie?, ?e jest zaledwie przelotnym go?ciem na tej ziemi, za? to, co posiada, w gruncie rzeczy tylko po?yczy? sobie na krótkie u?ytkowanie.

/M. Musierowicz „Wnuczka do orzechów”/

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum