Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna
godziny pracy:

Poniedzia?ek 730 - 800      1400 - 1430
Wtorek 730 - 800
?roda 730 - 800      1400 - 1430
Czwartek 730 - 800      1100 - 1410
Pi?tek 1030 - 1220
 

Patroni roku 2017

Sejm ustanowi? rok 2017 Rokiem sze?ciu patronw: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego, Adama Chmielowskiego ib?ogos?awionego Honorata Ko?mi?skiego oraz Tadeusza Ko?ciuszki. Rok 2017 b?dzie te? Rokiem Rzeki Wis?y.

Jzef Konrad -Korzeniowski to syn polskich zes?a?cw syberyjskich, pisarz pisz?cy wAnglii i po angielsku, pierwszoplanowa posta? literatury ?wiatowej. W grudniu 2017 obchodzona b?dzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marsza?ek Jzef Pi?sudski to polski dzia?acz spo?eczny i niepodleg?o?ciowy, twrca Legionw Polskich, naczelny wd? Armii Polskiej, naczelnik pa?stwa w latach 1918-1922, pierwszy marsza?ek Polski, przywdca sanacji i dwukrotny premier w okresie mi?dzywojennym.

Adam Chmielowski to ?wi?ty Brat Albert, za?o?yciel zgromadzenia albertynw i albertynek, malarz, ?wi?ty Ko?cio?a katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubieg?ym roku min??a setna rocznica Jego ?mierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

Honorat Ko?mi?ski, w?a?ciwie Florentyn Wac?aw Jan Stefan Ko?mi?ski to polski kapucyn, teolog, prezbiter, za?o?yciel wielu zgromadze? zakonnych, b?ogos?awiony Ko?cio?a rzymskokatolickiego, w pa?dzierniku 1988 r. beatyfikowany przez papie?a Jana Paw?a II.

Tadeusz Ko?ciuszko to polski i ameryka?ski genera?, uczestnik wojny o niepodleg?o?? Stanw Zjednoczonych, Najwy?szy Naczelnik Si?y Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji ko?ciuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W2017 roku minie 200 lat od Jego ?mierci.

Rok 2017 ma by? rwnie? Rokiem Rzeki Wis?y. 550 lat temu, w wyniku postanowie? II pokoju toru?skiego Polska odzyska?a panowanie nad ca?ym biegiem ?eglownej Wis?y. Ustanawiaj?c rok 2017 Rokiem Rzeki Wis?y, "Sejm oddaje ho?d pokoleniom rodakw, ktrzy dzi?ki Wi?le i w oparciu o ni? budowali to?samo?? i pot?g? Pa?stwa Polskiego".

 

Linki do lektur na konkurs polonistyczny 2016/17

Pan od przyrody

https://www.youtube.com/watch?v=Rf2DSwlacro

List do artystw

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html

Szewczyk

https://www.youtube.com/watch?v=7k45tBcrr5k

https://www.youtube.com/watch?v=4skE3E2KCyM

Ta nasza m?odo?? /H.Wyrodek/

https://www.youtube.com/watch?v=WkdAvj4M66I

https://www.gloria.tv/video/Wp6dYtZdTMpE6xrv9TAWPy9rB

Mi?osierny Samarytanin

http://gosc.pl/doc/1624110.Nie-zamykaj-oczu

M?ska sprawa

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=326374

 

Recenzja - "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

Trjka warszawskich gimnazjalistw rozpracowuje gang znikaj?cych z?odziei. Znajdziecie tu codzienne, szkolne problemy iniecodzienne przygody, komputery, wynalazki, duchy i opowie?? o przyja?ni, ojakiej wszyscy marzymy.

Pozycja wype?niaj?ca luk? literatury przygodowo-sensacyjno-fantastycznej, ktr? m?odzie? ch?tnie zaczytuje si?, by uciec na chwil? od szko?y, albo prze?y? w wakacje przygod?. Literatury, ktra poza dostarczeniem szybkiej, skutecznej iwci?gaj?cej dawki zabawy, oferuje tak?e poprzez t? zabaw? porcj? nauki. G??bsze przes?anie. Nic na si??, nic ?opatologicznie, za to m?drze iskutecznie, bez wystrzegania si? trudniejszych tematw. Cykl Felix, Net i Nika stanowi wi?c dla wsp?czesnego czytelnika odpowiednik tego, czym dla ich rodzicw by?y przygody Pana Samochodzika, Marka Piegusa czy Szatana zsidmej klasy, albo dla starszego rodze?stwa seriale pokroju Tajemnicy Sagali, Gwiezdnego Pirata, Wow, S?onecznej w?czni czy obrazw Maleszki. Czym?, co po latach mo?e zdefiniowa? dzieci?stwo. Oferta pokazania, ?e przygoda mo?e tkwi? nawet w nudnych murach szko?y, wystarczy tylko chcie? wyci?gn?? po ni? r?ce. To takie proste, je?li si? w to uwierzy.

Rafa? Kosik- polski pisarz science fiction. Studiowa? architektur? na Politechnice Warszawskiej, ale przerwa? studia, by za?o?y? agencj? reklamow? Powergraph (p?niej przekszta?con? w wydawnictwo), wktrej jest dyrektorem kreatywnym i grafikiem. Rysuje rwnie? rysunki satyryczne. Pisze g?wnie fantastyk? naukow?, cz?sto zbacza te? wstron? horroru. Jego debiutem literackim by?o opowiadanie Pokoje przechodnie opublikowane w "Nowej Fantastyce" we wrze?niu 2001. Jego pierwsz? powie?ci? by? Mars, opublikowany w 2003 r. przez wydawnictwo Ares. Za nast?pn? powie?? Vertical (2006) otrzyma? nominacj? do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Powie?? ta zwyci??y?a tak?e w plebiscycie Nautilus 2006. W 2008 roku ukaza?a si? jego kolejna powie?? Kameleon, ktra w roku 2009 otrzyma?a nagrod? g?wn? Nagrody Literackiej im. Jerzego ?u?awskiego oraz Nagrod? im. Janusza A. Zajdla. W latach 2004-2016 wydanych zosta?o 12 jego ksi??ek science fiction dla m?odzie?y z serii Felix, Net iNika. Na podstawie ksi??ki Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Mo?liwa Katastrofa zosta? nakr?cony film, a jego scenariusz nagrodzono wPolsko-W?oskim Konkursie na Scenariusz Filmu dla M?odego Widza.

Cytat:

To nie sztuka zdoby? si? na bohaterstwo, gdy si? jest odwa?nym. Prawdziwa sztuka to by? tchrzem izrobi? co? bohaterskiego. W?a?ciwie, to odwa?ny mo?e by? tylko ten, kto nie jest odwa?ny.

 

Recenzja - "Feblik"

Feblik najnowsza ksi??ka Ma?gorzaty Musierowicz to ci?g dalszy bestsellerowej Wnuczki do orzechw. W tamtej ksi??ce poznali?my przygody kolejnego pokolenia rodziny Borejkw - syna energicznej Idy. W tej, Musierowicz przybli?y nam prze?omowe wydarzenia ?ycia Ignacego Grzegorza, syna Gabrysi. Humor, dobra energia, rado?? ?ycia iciep?o znajome postacie i zaskakuj?ce wydarzenia! jednym s?owem: Je?ycjada! Tom 21!

Po ksi??ki Ma?gorzaty Musierowicz powinien si?gn?? ka?dy, kto chce odpocz?? od szybkiego ?wiata, wktrym "mie?" jest wa?niejsze ni? "by?". Bohaterowie ?wiata Je?ycjady s? nieco anachroniczni, ale w dobrym znaczeniu tego s?owa. Potrafi? cieszy? si? drobnymi rzeczami, nie zawsze si? spiesz? i nie s? non stop dost?pni pod telefonem z w??czonym Facebookiem. Borejkowie stanowi? rodzin?, ktr? bardzo przyjemnie si? "podgl?da". Maj? dla siebie czas, rozmawiaj? ze sob?.

Podoba?a Ci si? Wnuczka do orzechw? Przeczytaj Feblika!

Cytat:

Boisz si? mwi? o uczuciach? O mi?o?ci? (...) Bo s? ludzie, ktrzy si? boj?. My?l?, ?e to oni u?ywaj? s?owa "feblik". Zamiast s?owa "mi?o??".

 

Kolejny tom "Je?ycjady" Ma?gorzaty Musierowicz. Jak zwykle weso?y, liryczny i krzepi?cy. Tym razem jednak akcja rozgrywa si? na wsi, z daleka od zgie?ku mieszkania przy Roosevelta 5 w Poznaniu. Wnuczka do orzechw zpewno?ci? ucieszy inastoletnie, i starsze fanki pozna?skiej rodziny. S? tu wszystkie Borejkwny, ich rodzice, m??owie idzieci, ktre akurat nie wyjecha?y na wakacje. Ale s? te? nowi bohaterowie. Przede wszystkim Dorota Rumianek, ktra mieszka na wsi z dwiema uroczymi babciami. I to w?a?nie ona pewnego dnia spotka w lesie Id? Pa?ys... Wtomie Wnuczka do orzechw opisane te? zosta?y k?opoty sercowe przem?drza?ego Ignaca i powa?nego Jzinka. Tego si? nie mo?na by?o spodziewa?... Pomini?ty w powie?ci krtki odcinek czasu zostaje wype?niony fascynuj?cymi zdarzeniami, ktre mo?emy pozna? w ostatnim tomie Je?ycjady zatytu?owanym Feblik. Naprawd? warto po niego si?gn??!

Cytaty z ksi??ki:

Zauwa?y?a?, ?e dla Homo sapiens w?a?ciwie nie ma dobrego wieku? W zasadzie ka?dy z nas wka?dej chwili ?ycia jest albo za m?ody, albo za stary, albo przej?ciowy i wci?? do czego? nie pasuje. To dlatego czasem cz?owiek ju? nie wytrzymuje i wychodzi z siebie.

Mama ugryz?a z apetytem swoje jab?ko, pokiwa?a g?ow? i powiedzia?a spokojnie, ?e panta rhei, acz?owiek my?l?cy powinien wiedzie?, ?e jest zaledwie przelotnym go?ciem na tej ziemi, za? to, co posiada, w gruncie rzeczy tylko po?yczy? sobie na krtkie u?ytkowanie.

/M. Musierowicz Wnuczka do orzechw/

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum