Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Z Sienkiewiczem za pan brat

Na rok 2016 przypad?a 170. rocznica urodzin i 100. rocznica ?mierci znakomitego pisarza i pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza . W zwi?zku z tym wydarzeniem m?odzie? naszego gimnazjum aktywnie w??czy?a si? w promowanie twórczo?ci noblisty, pog??bianie wiedzy o jego ?yciu, a przede wszystkim popularyzowanie idei zawartych w utworach wielkiego rodaka-patriotyzmu i przywi?zania do tradycyjnych warto?ci.

Oprócz wykonania gazetek okoliczno?ciowych, w maju 2016 r. odby? si?  Konkurs wiedzy o ?yciu i twórczo?ci Henryka Sienkiewicza .W szranki konkursowe stan?li reprezentanci poszczególnych klas, wspierani dopingiem swoich kolegów, odpowiadali na pytania w czterech kategoriach: ?ycie, twórczo??, ciekawostki oraz znane cytaty. M?odzie? wykaza?a si? ogromn? wiedz?, jednak bezkonkurencyjny okaza? si? duet uczennic- Sylwia Szelc i Marlena Szmyd, które wywalczy?y nagrody dla siebie i klasy. Atrakcyjn? form? konkursu wzbogaci?y  ciekawa prezentacja multimedialna o „Litwosie” oraz k?cik jego dzie?.

Pocz?tek listopada 2016r. przyniós? eliminacje szkolne do konkursu przygotowanego przez Kro?nie?sk? Bibliotek? Publiczn? i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W etapie szkolnym wzi??o udzia? 27. uczniów, którzy zmagali si? z nie?atwymi pytaniami testowymi. I tak 30 listopada br. w Wielkim Te?cie Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, który odby? si? w siedzibie Kro?nie?skiej Biblioteki Publicznej, godnie reprezentowali nasze gimnazjum: Magdalena Mercik,  Zuzanna Nó?ka, Sylwia Szelc, Marlena Szmyd i Szymon Pelczar. Pytania konkursowe by?y trudne, dotyczy?y bardzo szczegó?owych zagadnie?, tym bardziej cieszy IV miejsce Sylwii Szelc, co jest sporym wyró?nieniem, poniewa? musia?a rywalizowa? z oko?o 50. uczestnikami.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a wiedza, któr? zdobyli, studiuj?c konkursowy materia? ?ród?owy na pewno przyda si? na dalszych etapach edukacji.

Na koniec kilka cytatów z Sienkiewicza, które na sta?e wesz?y do j?zyka polskiego i zasili?y mow? potoczn?. Cz?sto, u?ywaj?c modnego powiedzonka, nie mamy ?wiadomo?ci, i? cytujemy naszego zacnego noblist?.

"Ogniem i mieczem"

„S?ucha? hadko”

"[…] kiedy w brzuchu pusto, w g?owie groch z kapust?..."

„Bo?e, Ty to widzisz i nie grzmisz?”

„Zdechn? ja i pch?y moje!”

"Potop"

„Ko?cz… wa??!… wstydu oszcz?d?!…”

„Mów mi: Wuju!”

„ – Ociec, pra??

– Pra?!”

"Rodzina Po?anieckich"

„[...] mi?o?? nie jest ca?kowicie ?lep?, ale cierpi na daltonizm”

"Quo vadis

„?ycie jest ?miechu warte, wi?c si? ?miej?”

"Krzy?acy”

„ Mój ci on!”

"W pustyni i w puszczy"

„Ja nie chc? p?aka?… tylko mi si? tak… oczy poc?.”

Renata S?owik

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum