Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna Dzia?alno?? sportowa

Sport w szkole

Wyjazdy na lodowisko

W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum wielokrotnie mieli okazj? po?lizga? si? po lodowej tafli Areny Sanok oraz MOSiR-u w Kro?nie. Wyjazdy ??czyli?my z wizyt? w kinie, teatrze lub z lekcj? muzealn?, a cz?sto by?y to zaj?cia w ramach fakultetu zimowego WF. Jedno jest pewne, gimnazjalistom zawsze towarzyszy?a ?wietna zabawa, za? czas sp?dzony na lodowisku p?yn?? o wiele za szybko.

Alina Kmonk

 

11 grudnia 2013 r. m?odzie? z naszego gimnazjum uczestniczy?a, ju? po raz drugi, w akcji „ Narty Dzieciom”, zorganizowanej w stacji narciarskiej „ Kiczera” w Pu?awach. Celem akcji  jest umo?liwienie, za niewielk?  odp?atno?ci?, nauki  jazdy na nartach. W sk?ad pakietu dla ucznia (cena 38 z?.) wchodzi: wypo?yczenie sprz?tu narciarskiego, opieka instruktora, karnet na wyci?g i posi?ek. Oferta obejmuje trzy wyjazdy w sezonie i jest skierowana szczególnie do dzieci, które z ró?nych powodów nie maj? mo?liwo?ci prze?ycia przygody z narciarstwem. Inicjatywa cieszy si? bardzo du?ym powodzeniem. W naszej szkole, na pierwszy wyjazd, zg?osi?o si? ok. 50 osób! M?odzie? , pod opiek? p. Aliny Kmonk, p. Agaty Lorens, p. Piotra Lorensa, ks. Jakuba i instruktorów, stawia?a pierwsze kroki na nartach i doskonali?a swoje umiej?tno?ci.

Uczestnicy wrócili szcz??liwi i zadowoleni i nie mog? si? doczeka? kolejnego wyjazdu.

Agata Lorens

 

Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2012/13

10 pa?dziernika w Zespole Szkó? w Iwoniczu odby?o si? „Sportowe podsumowanie  roku  szkolnego 2012/13”. W?ród zaproszonych go?ci byli przedstawiciele w?adz powiatu kro?nie?skiego, samorz?dów gminnych m.in. wójt naszej gminy Jan Omachel, radni, cz?onkowie Wojewódzkiego i Powiatowego Szkolnego Zwi?zku Sportowego, dyrektorzy szkó?, nauczyciele i m?odzie?.  W uroczysto?ci wzi??a udzia? delegacja z naszego gimnazjum w sk?adzie: dyrektor szko?y Marek Aftanas, nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Lorens i przedstawiciele uczniów – sportowców: Katarzyna Kuliga, Iwona Pelczar i Adrian Szczurek.

Podczas uroczystego podsumowania wyró?niono najlepsze szko?y z terenu powiatu kro?nie?skiego, a w?ród nich Publiczne Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym. Szko?a uplasowa?a si? na bardzo wysokim II miejscu, w?ród szkó? gimnazjalnych ca?ego powiatu. Uczniowie naszej szko?y reprezentowali powiat w unihokeju, badmintonie i tenisie sto?owym. W tej ostatniej dyscyplinie, najwi?ksze sukcesy osi?gn?li zawodnicy trenuj?cy w sekcji tenisa sto?owego GOSiR Kro?cienko Wy?ne: Katarzyna Kuliga, Adrian Szczurek i Norbert Wojtu?. Ponadto uczniowie reprezentowali szko?? na szczeblu powiatowym w innych dyscyplinach: pi?ka siatkowa (dziewcz?ta i ch?opcy),  pi?ka r?czna (dziewcz?ta i ch?opcy), pi?ka koszykowa (dziewcz?ta), pi?ka no?na (dziewcz?ta i ch?opcy), indywidualne i sztafetowe biegi prze?ajowe, równie? osi?gaj?c dobre wyniki. ??cznie uczniowie naszej szko?y zdobyli  238 punktów dla szko?y, gminy i powiatu, co da?o 31 miejsce w województwie, na 450 sklasyfikowanych szkó?.

W poprzednich latach nasza szko?a zajmowa?a miejsca IV, V, ale po raz pierwszy znale?li?my si? w pierwszej trójce. Jest to ogromny sukces uczniów, nauczycieli, trenerów. Staramy si? propagowa? w?ród m?odzie?y  zdrowy, sportowy  styl ?ycia, a uzyskane wyniki na pewno wzmocni? motywacj? do dalszej pracy.

Dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do tego sukcesu.

 

Gimnazjali?ci na nartach w Pu?awach

Drugi wyjazd do Pu?aw w ramach programu „Narty dzieciom” cieszy? si? jeszcze wi?kszym zainteresowaniem. Na narty wyjecha?o 36 gimnazjalistów. Pod opiek? instruktorów cz??? uczniów od podstaw poznawa?a tajniki narciarstwa, inni doskonalili  swoje umiej?tno?ci. Znaczna grupa bardzo wprawnie pokonywa?a wszystkie trasy narciarskie. Zabawa by?a przednia tym bardziej, ?e zima pokaza?a tego dnia swoje pi?kne oblicze. Pokryte ?niegiem drzewa stanowi?y wspania?? sceneri? do uprawiania narciarstwa.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Gimnazjali?ci w programie "Narty Dzieciom"

W czwartek  24 stycznia br. grupa  47 uczniów Szko?y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym wzi??a udzia? wraz z opiekunami w programie „Narty Dzieciom” realizowanym w o?rodku sportów zimowych „KICZERA”  w Pu?awach.  Program pilota?owo ruszy? w sezonie zimowym 2011/2012 i w tym roku jest kontynuowany. Jego ide? jest nauczenie jazdy na nartach  jak najwi?kszej ilo?ci dzieci, szczególnie tych, które nie maj? mo?liwo?ci wyjazdu  ze swoimi rodzicami.

Oferta stacji narciarskiej „KICZERA” Pu?awy okaza?a si? bardzo atrakcyjna. Pakiet obejmuje: karnet na wszystkie wyci?gi, wypo?yczenie kompletnego sprz?tu narciarskiego, opiek? instruktora i ciep?y posi?ek.  Koszt kilkugodzinnego pobytu dziecka na stoku wynosi 28 z?. W przypadku rodze?stwa p?aci tylko jedna osoba.

Dla uczniów z Kro?cienka transport zosta? sfinansowany przez Pana Antoniego D?bca - Przewodnicz?cego Rady Gminy Kro?cienko Wy?ne. W wyje?dzie uczestniczy?y w wi?kszo?ci  dzieci maj?ce po raz pierwszy narty na nogach, a ponadto takie, które chcia?y doskonali? swoje umiej?tno?ci narciarskie.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

WiÄ™cej…

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum