Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna Harcerstwo w szkole Spotkanie seniorów z zuchami i harcerzami w go?cinnych progach gimnazjum

19 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Kro?cienku Wy?nym  kilkudziesi?ciu seniorów - uczestników programu „Sze??dziesi?tka na harcerskim szlaku” spotka?o si? z zuchami i harcerzami naszego Szczepu Harcerskiego. By?o to kolejne ciekawe przedsi?wzi?cie, ró?ni?ce si? od poprzednich tym, ?e spotka?y si? pokolenia harcerzy i sympatyków harcerstwa. Organizatorem by? komendant Kr?gu Seniorów im. hm. Stanis?awa Nowakowskiego w Kro?nie hm. Jan Omachel. Zuchy, harcerze i seniorzy spotkali  si? z pasjonatami w ró?nych dziedzinach, mieli okazj? podziwia? ich prace i dowiedzie? si?, jak wykonuje si? te ró?norodne cude?ka.

By?a to wspania?a integracja, zmotywowanie wszystkich uczestników i udowodnienie, ?e zainteresowania mo?na rozwija? w ka?dym wieku. Spotkanie odbywa?o si? w trzech grupach.

Zuchy pod kierunkiem hm. Kamili Frydrych wykonywa?y ozdoby choinkowe. Mia?y równie? mo?liwo?? podpatrzenia, jakie pi?kne ozdoby wyczarowa?a p. Krystyna Pó?ch?opek. Równie? seniorzy byli bardzo zainteresowani zaj?ciami.

Harcerze pod opiek? p. Ma?gorzaty Pitery i p. Andrzeja Pud?o wykonywali tablice obrazuj?ce wszystkie przedsi?wzi?cia programu. Okaza?o si?, ?e potrafi? wiele, je?li pos?uchaj? wskazówek ludzi doros?ych. Bardzo du?ym zainteresowaniem, szczególnie harcerzy starszych, cieszy?o si? spotkanie z kolekcjonerami i twórcami ciekawych prac. Hm. Jerzy Kwa?niewicz z Sanoka prezentowa? swoj? okaza?? kolekcj? odznak harcerskich i opowiada? o prowadzeniu poczty harcerskiej.
Dr Edward Marsza?ek - le?nik, mistrz mowy polskiej, pisarz i poeta, kolekcjoner siekier i widokówek o tematyce  przyrodniczej zach?ca? do szukania u siebie pasji, zwraca? uwag? na pi?kno naszego j?zyka i zach?ca? do dba?o?ci o ?rodowisko przyrodnicze. O swoich rze?bach w drewnie pi?knie opowiada? p. Piotr Wi?ch. By?y tak?e prace p. Boles?awa Pud?owskiego, który z kartonu i papieru  wykonuje ciekawe makiety odwzorowuj?ce architektur? Kro?cienka Wy?nego.

Kilka godzin tego spotkania min??o bardzo szybko, nikt si? nie nudzi?, a uczestnicy programu i zaproszeni go?cie podpatrywali, co robi? inni i dzielili si? z zuchami i harcerzami swoimi umiej?tno?ciami.

Dzi?ki go?cinno?ci dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym hm. Marka Aftanasa wszyscy czuli si? jak u siebie w domu.

hm. El?bieta Wawrzkiewicz

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum