Dzisiaj jest: 4 GrudzieĹ„ 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?ówna

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Ju? po raz jedenasty w Zespole Szkó? w Iwoniczu odby? si? XI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kro?nie, jest krzewienie w?ród dzieci i m?odzie?y wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno j?zyka polskiego oraz promocja lokalnych talentów.

Na przes?uchania zg?osi?o si? blisko 60 recytatorów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kro?nie?skiego. Ka?dy uczestnik przygotowa? jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowa?y wiersze Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczy?skiego, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa czy Lusi Ogi?skiej. Reprezentantki naszej szko?y: Oliwia Nowak, Wernika Marszalek i Patrycja Pelczar zmierzy?y si? z poezj? Tuwima, Herberta i Ga?czy?skiego.

Komisja konkursowa po wys?uchaniu wszystkich uczestników wy?oni?a zwyci?zców, w?ród których znalaz?y si? uczennice naszego gimnazjum. Patrycja Pelczar otrzyma?a wyró?nienie, natomiast Weronika Marsza?ek swoj? interpretacj? utworu Zbigniewa Herberta Przes?anie Pana Cogito wyrecytowa?a II miejsce i tym samym zosta?a zaproszona do zaprezentowania swojego wykonania podczas koncertu patriotycznego, który odby? si? 3 maja w Iwoniczu Zdroju podczas powiatowych obchodów Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

WiÄ™cej…

 

Turniej Jednego Wiersza

Utalentowane poetycko uczennice klasy II b: Oliwia Nowak i Julia Trzasko? reprezentowa?y nasze gimnazjum na IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza, który odby? si? w ?wiatowym Dniu Poezji- 21 marca- w ramach projektu „Czytanie si? o(d)p?aca”. Trzydziestu sze?ciu uczestników przedstawia?o w?asne utwory poetyckie uczniom szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zebranym w Czytelni G?ównej Kro?nie?skiej Biblioteki Publicznej. Jury pod przewodnictwem pana Grzegorza Kociuby- znanego na Podkarpaciu poety i krytyka literackiego, przyzna?o Nagrod? G?ówn? Oliwii Nowak za wiersz pt. Makija?, natomiast Julii Trzasko?- III miejsce za utwór pt. Ko?dra. Oprócz dyplomów i pi?knie wydanych publikacji ksi??kowych laureatki otrzyma?y karty upominkowe do sklepów sieci Empik.

Oliwia Nowak i Julia Trzasko? nagrodzone w IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza

 

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu kro?nie?skiego i miasta Krosna wzi??o udzia? w powiatowym konkursie Polskiej Poezji Sybirackiej. Przes?uchania odby?y si? 23 marca w Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Inicjatork? konkursu organizowanego ju? od siedmiu lat by?a ?p. Romana Zo?a, która sama przesz?a przez „piek?o” Sybiru. Organizatorzy z powodzeniem kontynuuj? Jej dzie?o. Celem przedsi?wzi?cia jest tak?e propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pami?ci o losach Sybiraków. Ka?dy z wykonawców przygotowa? do recytacji jeden wybrany utwór. Nasz? szko?? reprezentowa?y laureatki etapu gminnego: Magdalena Mercik z wierszem Stanis?awy Wiatr-Partyki pt. „Wróci?am przed laty”, Weronika Marsza?ek przedstawiaj?ca wiersz tej samej autorki zatytu?owany „To my, Sybiracy” i Natalia Szelc, recytuj?ca utwór Anny Rudawcowej pt. „To wszystko nic, male?ka”.

Dla m?odzie?y oczekuj?cej na rozstrzygni?cie konkursu przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie mogli skorzysta? z sali relaksacyjnej oraz ze strzelnicy, która znajduje si? w szkole, a tak?e obejrze? wystaw? przygotowan? przez IPN w Rzeszowie po?wi?con? powstaniu Aparatu Bezpiecze?stwa na Podkarpaciu. Po wys?uchaniu wszystkich recytacji przyznano nagrody i wyró?nienia. Natalia Szelc swoj? interpretacj? wiersza, b?d?cego zapisem s?ów matki zes?anej wraz ze sw? córeczk? na Sybir, wyrecytowa?a II miejsce.

Gratulujemy!

Weronika Marsza?ek, Natalia Szelc (II miejsce) i Magdalena Mercik na II etapie Konkursu Poezji Sybirackiej w Jedliczu

WiÄ™cej…

 

Tydzie? Bibliotek

W dniach od 8 do 15 maja obchodzony by? Tydzie? Bibliotek. Z tej okazji cz?onkowie ko?a teatralnego przygotowali dla przedszkolaków teatraln? niespodziank?: ”W ?wiecie bajek”. W ?rod? 10 maja dzieci z Samorz?dowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej, Ochronki ?w. Józefa oraz oddzia?ów zerowych ze Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Kro?cienku Wy?nym wzi??y udzia? w przedstawieniu. Razem z bohaterami bajek przenie?li si? do zaczarowanego lasu, w którym Z?e Wró?ki pomiesza?y opowie?ci i z tego powodu Wilk znalaz? si? przy Jasiu i Ma?gosi, a Kot w butach w?ród Krasnoludków. Na szcz??cie mali widzowie, wykazuj?c doskona?? znajomo?? bajek, pomogli zagubionym postaciom wróci? na swoje miejsca. Przedstawienie podoba?o si? przedszkolakom, a m?odzi aktorzy, którzy wyst?pili a? trzykrotnie, zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

"Wyj?cie awaryjne"

18 maja w naszym gimnazjum odby? si? powiatowy etap VIII Wojewódzkiego Przegl?du Ma?ych Form Teatralnych pt.:”Porozmawiajmy o uzale?nieniach”. Ze wzgl?du na ograniczenia wynikaj?ce z regulaminu w przedstawieniu mog?o wyst?pi? 6 osób. Podj?li?my decyzj?, i? b?d? to uczniowie klas III, którzy w tym roku ko?cz? ju? przygod? z naszym szkolnym teatrem. Ko?o teatralne w okrojonym wi?c sk?adzie: Edyta Har?zga, Natalia Klamut, Magdalena Mercik, Patrycja Pelczar, Natalia Szelc i Micha? Ko?odziej przygotowa?o spektakl „Wyj?cie awaryjne” pokazuj?cy zgubne skutki nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii. Za muzyk? oraz efekty specjalne, które w szczególny sposób zachwyci?y komisj? konkursow? odpowiedzialny by? Grzegorz Krauz. Autentyczno?? przekazu oraz du?y ?adunek emocjonalny, którzy m?odzi aktorzy w?o?yli w odegranie swoich ról, zosta? nagrodzony I miejscem i tym samym daje nam mo?liwo?? reprezentowania naszego powiatu na szczeblu wojewódzkim.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum