Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Patroni roku 2017

Sejm ustanowi? rok 2017 Rokiem sze?ciu patronw: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego, Adama Chmielowskiego ib?ogos?awionego Honorata Ko?mi?skiego oraz Tadeusza Ko?ciuszki. Rok 2017 b?dzie te? Rokiem Rzeki Wis?y.

Jzef Konrad -Korzeniowski to syn polskich zes?a?cw syberyjskich, pisarz pisz?cy wAnglii i po angielsku, pierwszoplanowa posta? literatury ?wiatowej. W grudniu 2017 obchodzona b?dzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marsza?ek Jzef Pi?sudski to polski dzia?acz spo?eczny i niepodleg?o?ciowy, twrca Legionw Polskich, naczelny wd? Armii Polskiej, naczelnik pa?stwa w latach 1918-1922, pierwszy marsza?ek Polski, przywdca sanacji i dwukrotny premier w okresie mi?dzywojennym.

Adam Chmielowski to ?wi?ty Brat Albert, za?o?yciel zgromadzenia albertynw i albertynek, malarz, ?wi?ty Ko?cio?a katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubieg?ym roku min??a setna rocznica Jego ?mierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

Honorat Ko?mi?ski, w?a?ciwie Florentyn Wac?aw Jan Stefan Ko?mi?ski to polski kapucyn, teolog, prezbiter, za?o?yciel wielu zgromadze? zakonnych, b?ogos?awiony Ko?cio?a rzymskokatolickiego, w pa?dzierniku 1988 r. beatyfikowany przez papie?a Jana Paw?a II.

Tadeusz Ko?ciuszko to polski i ameryka?ski genera?, uczestnik wojny o niepodleg?o?? Stanw Zjednoczonych, Najwy?szy Naczelnik Si?y Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji ko?ciuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W2017 roku minie 200 lat od Jego ?mierci.

Rok 2017 ma by? rwnie? Rokiem Rzeki Wis?y. 550 lat temu, w wyniku postanowie? II pokoju toru?skiego Polska odzyska?a panowanie nad ca?ym biegiem ?eglownej Wis?y. Ustanawiaj?c rok 2017 Rokiem Rzeki Wis?y, "Sejm oddaje ho?d pokoleniom rodakw, ktrzy dzi?ki Wi?le i w oparciu o ni? budowali to?samo?? i pot?g? Pa?stwa Polskiego".

 

I Kro?nie?ski Konkurs Recytatorski w RCKP

2 marca br. pi?cioro uczniw naszej szko?y wzi??o udzia? w pierwszym etapie Kro?nie?skiego Konkursu Recytatorskiego, b?d?cego kontynuacj? odbywaj?cego si? od lat przegl?du konkursowego Tropem Poezji Wsp?czesnej organizowanego przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie. Uczestnicy mieli przygotowa? jeden utwr poetycki ewentualnie kompilacj? utworw poetyckich lub poetycko- prozatorskich z literatury wsp?czesnej.

W powiatowych eliminacjach wyst?pili:

 • Weronika Marsza?ek /klasa II b/- kompilacja wierszy Stanis?awa Bara?czaka pt. "Pies";
 • Oliwia Nowak /klasa II b/- kompilacja wierszy: Anny Kamie?skiej "Chwila" i"?mieszne" oraz Wis?awy Szymborskiej "Sto pociech";
 • Jacek Pelczar /klasa II b/- fragm. poematu Edwarda Stachury "Kropka nad ypsylonem";
 • Julia Trzasko? /klasa II b/- kompilacja wierszy Haliny Po?wiatowskiej "Jestem Juli?" oraz Wis?awy Szymborskiej "Przymus";
 • Patrycja Pelczar /klasa III a/- wiersz Ma?gorzaty Liput "Lustro wodne".

Do fina?u zakwalifikowa?y si? a? trzy osoby: Patrycja Pelczar, Julia Trzasko? i Jacek Pelczar.

Interpretacje wierszy Haliny Po?wiatowskiej, Wis?awy Szymborskiej i naszej lokalnej poetki Ma?gorzaty Liput najbardziej podoba?y si? Jury. W rezultacie II miejsce zdoby?a Julia Trzasko?, a wyr?nienie Patrycja Pelczar.

Gratulujemy serdecznie zwyci??czyniom oraz wszystkim uczestnikom konkursowych zmaga?.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs matematyczny PANGEA

Dnia 3 marca w ca?ej Polsce odby? si? konkurs matematyczny PANGEA. W naszym gimnazjum przyst?pi?o do niego 11 uczniw.

 • klasy I: Izabela Borek, Julita Krzy?anowska, Edyta Micha?kowska, Kamil N?ka, Jakub Pelczar, Szymon Pelczar, Karolina Stapi?ska, Patrycja Tomkowicz
 • klasy II: Szymon Bara?ski
 • klasy III: Sabina Mercik, Patrycja Pelczar

Ka?dy uczestnik rozwi?za? test, w odpowiedniej dla siebie kategorii. Zadania, z ktrymi zmierzyli si? uczniowie mia?y r?ny poziom trudno?ci. Celem konkursu jest zwi?kszanie motywacji i zainteresowanie uczniw nauk?, a tak?e ocena poziomu swojej wiedzy. Wyniki etapu szkolnego b?dzie mo?na znale?? na stronie pangea.edu.pl, po zalogowaniu si? na konto uczestnika lub koordynatora, oko?o 17 marca. Naszym uczniom ?yczymy powodzenia i awansu do fina?u, ktry odb?dzie si? 7 kwietnia w Warszawie.

 

Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu

Rok 2016 zosta? og?oszony Rokiem Henryka Sienkiewicza, poniewa? w?a?nie w tym roku przypadaj? rocznice zwi?zane z pisarzem: 170 rocznica urodzin i 100 rocznica ?mierci. W zwi?zku z tym wydarzeniem Kro?nie?ska Biblioteka Publiczna przygotowa?a cykl imprez zwi?zanych z ?yciem i twrczo?ci? tego polskiego noblisty. Jedn? z nich by? Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, ktry odby? si? 30 listopada w siedzibie biblioteki.

Organizatorami konkursu by?o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Kro?nie?ska Biblioteka Publiczna. Uczestnicy musieli wykaza? si? du?? wiedz? na temat ?ycia i twrczo?ci Sienkiewicza, poniewa? pytania dotyczy?y cz?sto bardzo szczeg?owych zagadnie?. Uczniowie naszego gimnazjum, ktrzy zakwalifikowali si? do konkursu: Magdalena Mercik, Zuzanna N?ka, Sylwia Szelc, Marlena Szmyd i Szymon Pelczar godnie reprezentowali szko??. Sylwia Szelc zdoby?a IV miejsce, co jest du?ym wyr?nieniem, poniewa? musia?a pokona? oko?o 50 uczestnikw.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a wiedza, ktr? zdobyli, studiuj?c konkursowy materia? ?rd?owy, na pewno przyda si? na dalszych etapach edukacji.

Gratulujemy!

 

Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka-Plus

W minionym semestrze 16 uczniw naszego gimnazjum wzi??o udzia? w 26 edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka-Plus.
W sprawdzonej formie testw, poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji mo?na podnosi? matematyczne umiej?tno?ci, pobudza? i uaktywnia? uczniw w szkole. Wyniki konkursu otrzymali?my na pocz?tku stycznia.

Na szkolne wyr?nienie zas?uguj?:

 • Szymon Bara?ski, kl. IIc laureat IV stopnia
 • Szymon Pelczar, kl.Ib - (najwy?szy wynik w klasach I)
 • Zuzanna Szmyd, kl. IIIb - (najwy?szy wynik w klasach III)

Ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom oraz segregator wydawnictwa ?wiat dinozaurw.

Ju? teraz zapraszamy do udzia?u w nast?pnej, wiosennej edycji konkursu!

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum