Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna

Zbli?aj?cy si? nieuchronny koniec roku 2016 sk?ania do wielu refleksji i podsumowa?, dlatego w tym miejscu chcia?bym przybli?y? dzia?alno?? zespo?ów muzycznych naszych szkó?. Poprzedni rok szkolny obfitowa? w wiele sukcesów, ale wymieniaj?c tylko te z tego roku nale?y wspomnie? o I miejscu gimnazjalnego zespo?u SONG w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej w Dukli oraz I miejsce w Przegl?dzie Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli. Solowe sukcesy w tym czasie odnosi?y tak?e wokalistki zespo?u. W XXV Konkursie Kol?d i Pastora?ek Pogranicza Marlena Szmyd zaj??a 2 miejsce, a Sabina Mercik zdoby?a wyró?nienie. Indywidualnym sukcesem wokalistek zako?czy? si? Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej, gdy? Sabina Mercik zaj??a pierwsze miejsce, a Marlena Szmyd by?a druga. Tak?e inne konkursy przynios?y kolejne sukcesu – w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej w Chorkówce Marlena i Sabina nie mia?y sobie równych i obie si?gn??y po pierwsze miejsce, natomiast w Powiatowym Konkursie ?piewajmy ?wi?tym Marlena by?a druga, a Sabina trzecia.

WiÄ™cej…

 

19 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Kro?cienku Wy?nym  kilkudziesi?ciu seniorów - uczestników programu „Sze??dziesi?tka na harcerskim szlaku” spotka?o si? z zuchami i harcerzami naszego Szczepu Harcerskiego. By?o to kolejne ciekawe przedsi?wzi?cie, ró?ni?ce si? od poprzednich tym, ?e spotka?y si? pokolenia harcerzy i sympatyków harcerstwa. Organizatorem by? komendant Kr?gu Seniorów im. hm. Stanis?awa Nowakowskiego w Kro?nie hm. Jan Omachel. Zuchy, harcerze i seniorzy spotkali  si? z pasjonatami w ró?nych dziedzinach, mieli okazj? podziwia? ich prace i dowiedzie? si?, jak wykonuje si? te ró?norodne cude?ka.

WiÄ™cej…

 

Z Sienkiewiczem za pan brat

Na rok 2016 przypad?a 170. rocznica urodzin i 100. rocznica ?mierci znakomitego pisarza i pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza . W zwi?zku z tym wydarzeniem m?odzie? naszego gimnazjum aktywnie w??czy?a si? w promowanie twórczo?ci noblisty, pog??bianie wiedzy o jego ?yciu, a przede wszystkim popularyzowanie idei zawartych w utworach wielkiego rodaka-patriotyzmu i przywi?zania do tradycyjnych warto?ci.

WiÄ™cej…

 

?wi?to Edukacji Narodowej

Z okazji ?wi?ta Edukacji Narodowej cz?onkowie Ko?a Teatralnego zaprezentowali program satyryczny oparty na pomy?le znanego i lubianego teleturnieju:  „Familiada”. Dru?yny, które tym razem stan??y naprzeciwko siebie, by?y reprezentowane przez nauczycieli i uczniów. W role nauczycieli oczywi?cie wcielili si?  m?odzi aktorzy. Prowadz?cy program zapowiedzieli, ?e wszelkie podobie?stwa s? nieprzypadkowe. Konkurs wygrali nauczyciele, ale tylko dlatego, i? mieli swoje ?wi?to. Nagrod? dla zwyci?zców by?y przepowiednie wró?ki Leokadii, która specjalnie do tego programu zosta?a zaproszona wraz ze swoim kotem brzuchomówc?. Pastisz programu poprzedzi?a scenka kabaretowa: „Poranek w ka?dym domu” opowiadaj?ca o tym, jak wygl?da poranek przed wyj?ciem do szko?y. Przedstawienie zosta?o nagrodzone gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs recytatorski

Pa?dziernik jest miesi?cem, który ju? od paru lat nieod??cznie kojarzy nam si? ze spotkaniem z poetk? – pani? Bronis?aw? Betlej. I tym roku nie mog?o by? inaczej, mimo i? konkurs recytatorski zbieg? si? w czasie z konkursem przedmiotowym, nie zabrak?o przedstawicieli naszego gimnazjum w Szkole Ludowej w ?arnowcu, gdzie odby?y si? tegoroczne zmagania deklamatorów. Niestety nie by?o w?ród nas samej autorki, poniewa? ze wzgl?du na z?e samopoczucie nie mog?a uczestniczy? w pracach jury. Po wys?uchaniu konkursowych interpretacji komisja nagrodzi?a dwie recytatorki z naszej szko?y. III m. zdoby?a Oliwia Jurczak z kl. IIb, natomiast wyró?nieniem zosta?a nagrodzona Alicja Michna z kl. IIc. Wszystkim reprezentantom naszego gimnazjum serdecznie dzi?kujemy, a wyró?nionym dziewczynom gratulujemy!

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum