Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Gimnazjalne Walentynki

Przez wiele dni uczniowie naszego  gimnazjum tworzyli kolorowe kartki-serduszka z mi?ymi ?yczeniami, sympatycznymi wierszykami dla bliskiej osoby i wk?adali je, do wykonanej  specjalnie w tym celu, skrzynki walentynkowej. Ca?a ta akcja zwi?zana by?a oczywi?cie ze zbli?aj?cym si? Dniem ?w. Walentego, czyli popularnymi walentynkami, które w tym roku wypadaj? w pierwszym tygodniu ferii zimowych.

Kim w?a?ciwie by? ?w. Walenty? ?ród?a opisuj? go jako lekarza z wykszta?cenia, z powo?ania- duchownego. ?y? w III w. w Rzymie za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten zabroni? m?odym m??czyznom wchodzi? w zwi?zki ma??e?skie, uwa?a? bowiem, ?e najlepszymi ?o?nierzami s? legioni?ci niemaj?cy  rodzin. Zakaz ten z?ama? biskup Walenty i b?ogos?awi? ?luby m?odych legionistów, za co zosta? wtr?cony do wi?zienia, gdzie zakocha? si? w niewidomej córce stra?nika wi?ziennego. Legenda g?osi, ?e pod wp?ywem tej mi?o?ci owa dziewczyna odzyska?a wzrok. Gdy dowiedzia? si? o tym cesarz, kaza? zg?adzi? Walentego. Ten w przeddzie? egzekucji napisa? list do swojej ukochanej i zatytu?owa? go: „Od Twojego Walentego”, egzekucj? za? wykonano 14 lutego 269 r.

Ciekawostk? jest, i? w Polsce ?w. Walenty patronuje diecezji przemyskiej.

Dlatego te? na ostatni dzie? nauki szkolnej, tj. pi?tek 8 lutego, przewidziano w gimnazjum pewne rozrywki zwi?zane z tym ?wi?tem. Samorz?d szkolny zadba? o to, by poczta walentynkowa zadzia?a?a bez zarzutu, a ko?o teatralne wystawi?o dowcipny spektakl o tematyce mi?osnej oparty na „Zem?cie” Aleksandra Fredry. Mi?osne perypetie Klary, Wac?awa i … Papkina w mocno uwspó?cze?nionej wersji s?ynnej komedii odwa?nie zaprezentowali, wnosz?c wiele pomys?ów i jednocze?nie ?wietnie si? przy tym bawi?c m?odzi „aktorzy”:

 

Narrator: Emilka Kot?owska

Klara: Izabela Rachwa?

Wac?aw: Patryk Micha?kowski

Papkin: Konrad Tomo?

Podstolina: Klaudia Frydrych

Gang Pudernic:  Kasia Pelczar

Agnieszka Har?zga

Sylwia Grochmal

Martyna Omachel

Szef Gangu Pudernic-Cze?nik: Kamil Baran

Gang Raperów:  Karolina Graba

Ola Szajna

Ola G?adysz

Szef Gangu Raperów-Rejent: Sebastian Cz?czek

Pani Pedagog: Justyna Krzy?anowska

oraz go?cinnie Magda Gessler: Konrad Tomo?.

 

Wiele osób krytykuje walentynki za obce pochodzenie. Bez wzgl?du jednak na to, sk?d si? wzi??o, jest niew?tpliwie okazj? do ?wietnej zabawy i okazania najbli?szym naszej sympatii.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Informacja

29 stycznia 2013 roku w naszej szkole odby?a si? wywiadówka dla rodziców, której celem by?o podsumowanie osi?gni?? edukacyjnych m?odzie?y gimnazjalnej w I semestrze roku szkolnego 2012/2013.

Spotkanie to stanowi?o doskona?? okazj? dla uczniów dzia?aj?cych w kole teatralnym do zaprezentowania przed rodzicami swoich talentów aktorskich. Na scenie ponownie zaprezentowano nietypowe, bo oparte jedynie na ge?cie i muzyce jase?ka zatytu?owane „To ju? pora na Wigili?…”. Mi?o by?o, cho? na chwil?, wróci? do atmosfery ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Zgromadzona na holu szkolnym publiczno?? nagrodzi?a wyst?p m?odzie?y gromkimi brawami, co by?o dowodem uznania i podziwu dla ich zaanga?owania.

 

Nasi gimnazjali?ci w finale VI Kro?nie?skiego Konkursu Matematycznego

Dnia 5 lutego br. odby? si? szkolny etap VI Kro?nie?skiego Konkursu Matematycznego, w którym wzi??o udzia? 38 uczniów naszego Gimnazjum. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów miasta Krosna i powiatu kro?nie?skiego. W naszej szkole wiedz? i umiej?tno?ci zaprezentowano na trzech poziomach:

III-uczniowie klas pierwszych w liczbie 14 osób,

IV-uczniowie klas drugich w liczbie 10 osób,

V- uczniowie klas trzecich w liczbie 14 osób.

Celami konkursu by?y:

-popularyzacja wiedzy i umiej?tno?ci matematycznych w?ród uczniów,

-motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki,

-wprowadzanie w atmosfer? przysz?ych egzaminów,

-diagnozowanie umiej?tno?ci pod k?tem odkrywania talentów matematycznych.

Uczniowie przez 60 minut zmagali si? z zestawem zada? zamkni?tych i otwartych. Zgodnie z regulaminem do etapu fina?owego zakwalifikowali si? nast?puj?cy uczniowie:

Katarzyna Pelczar kl. IIIc, ?ukasz Jurczak kl. IIIc, Rafa? Szelc kl. IIIb, Tomasz Piotrowski kl. IIa, Kamil Mezglewski kl. Ib, Agata Michna kl. Ia, B?a?ej Kmonk kl. Ia, Jakub Józefczyk kl. Ib.

 

Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej!

 

Harcerski Turniej Tenisa Sto?owego

Tegoroczne ferie zimowe zainaugurowa? Harcerski Turniej Tenisa Sto?owego. W kategoriach wiekowych: harcerze i harcerze starsi zmierzy?o si? 40 zawodników z Iskrzyni, ???an, Równego, Rymanowa, Krosna, Jaszczwi i Kro?cienka Wy?nego.

Zwyci?zcy otrzymali pami?tkowe puchary i dyplomy.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

"Na w?asne konto"

W dniu 11.02.2013. rozpocz?? si? w naszej szkole program „Na w?asne konto” skierowany do uczniów gimnazjów. W inauguracji uczestniczy? Pan Jan Omachel Wójt Gminy Kro?cienko Wy?ne. Zaj?cia prowadz? Pani Agnieszka Filar- nauczycielka gimnazjum oraz Pani Zofia Prucnal - studentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem programu jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kszta?towanie podstaw przedsi?biorczo?ci,
  • przekazanie umiej?tno?ci ?wiadomego planowania w?asnej ?cie?ki zawodowej.

W ramach programu ch?tni uczniowie ucz?szczaj? na zaj?cia z przedsi?biorczo?ci oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej, które maj? na celu wyposa?enie m?odzie?y w narz?dzia umo?liwiaj?ce lepszy start w doros?ym ?yciu.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum