Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Gimnazjali?ci na nartach w Pu?awach

Drugi wyjazd do Pu?aw w ramach programu „Narty dzieciom” cieszy? si? jeszcze wi?kszym zainteresowaniem. Na narty wyjecha?o 36 gimnazjalistów. Pod opiek? instruktorów cz??? uczniów od podstaw poznawa?a tajniki narciarstwa, inni doskonalili  swoje umiej?tno?ci. Znaczna grupa bardzo wprawnie pokonywa?a wszystkie trasy narciarskie. Zabawa by?a przednia tym bardziej, ?e zima pokaza?a tego dnia swoje pi?kne oblicze. Pokryte ?niegiem drzewa stanowi?y wspania?? sceneri? do uprawiania narciarstwa.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Gimnazjali?ci w programie "Narty Dzieciom"

W czwartek  24 stycznia br. grupa  47 uczniów Szko?y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym wzi??a udzia? wraz z opiekunami w programie „Narty Dzieciom” realizowanym w o?rodku sportów zimowych „KICZERA”  w Pu?awach.  Program pilota?owo ruszy? w sezonie zimowym 2011/2012 i w tym roku jest kontynuowany. Jego ide? jest nauczenie jazdy na nartach  jak najwi?kszej ilo?ci dzieci, szczególnie tych, które nie maj? mo?liwo?ci wyjazdu  ze swoimi rodzicami.

Oferta stacji narciarskiej „KICZERA” Pu?awy okaza?a si? bardzo atrakcyjna. Pakiet obejmuje: karnet na wszystkie wyci?gi, wypo?yczenie kompletnego sprz?tu narciarskiego, opiek? instruktora i ciep?y posi?ek.  Koszt kilkugodzinnego pobytu dziecka na stoku wynosi 28 z?. W przypadku rodze?stwa p?aci tylko jedna osoba.

Dla uczniów z Kro?cienka transport zosta? sfinansowany przez Pana Antoniego D?bca - Przewodnicz?cego Rady Gminy Kro?cienko Wy?ne. W wyje?dzie uczestniczy?y w wi?kszo?ci  dzieci maj?ce po raz pierwszy narty na nogach, a ponadto takie, które chcia?y doskonali? swoje umiej?tno?ci narciarskie.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

WiÄ™cej…

 

II Szkolna Liga Szachowa w Kro?cienku Wy?nym 2013

W dniu 23.01.2013r. w Publicznym Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym odby? si? pierwszy turniej II Szkolnej Ligi Szachowej w Kro?cienku Wy?nym 2013. Pan dyrektor Marek Aftanas inaugurowa? otwarcie ligi, motywuj?c zawodników do sportowej rywalizacji. Liga b?dzie sk?ada?a si? z 6 turniejów, granych tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 6 rund, systemem szwajcarskim, kojarzenie komputerowe, obowi?zuj? przepisy kodeksu szachowego. Liga zosta?a podzielona na kategorie wiekowe, do 10 lat, do 12 lat, Gimnazjum, kategoria Dziewcz?t. Nagrody dla uczestników ufundowane zosta?y przez Urz?d Gminy w Kro?cienku Wy?nym. W pierwszym turnieju w kategorii do lat 10 zwyci??y? Kacper Szmyd przed Micha?em Omachlem i Mateuszem Ni?nikiem wszyscy zawodnicy uzyskali po 3 pkt, o miejscach zadecydowa?a warto?ciowo?? pomocnicza MBch. W grupie do lat 12 zwyci??y?a Izabela Trybus przed Joann? Mercik i Micha?em Ko?odziejem. W grupie Gimnazjum zwyci??y? Kamil Mezglewski przed Damianem Rogal? i Rafa?em Szelcem. W kategorii Dziewcz?t zwyci??y?a Izabela Trybus przed Joann? Mercik i Weronik? Marsza?ek.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

WiÄ™cej…

 

III Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli I Turniej

W dniu 17 stycznia w Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji w Dukli, odby?a si? III Edycja Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli I Turniej.

Turniej rozgrywany by? zgodnie z zasadami kodeksu szachowego, tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 9 rund, systemem szwajcarskim, kojarzenia komputerowe.

W rozgrywkach udzia? wzi?li zawodnicy z: Moderówki, Potoka, Kro?cienka Wy?nego, Krosna, Iwli i Dukli. Rozgrywki odby?y si? w sportowej atmosferze „fair-play”.

W turnieju udzia? wzi??o 6 zawodników reprezentuj?cych Publiczn? Szko?? Podstawow? z Kro?cienka Wy?nego a tak?e Publiczne Gimnazjum z Kro?cienka Wy?nego.

Zawodnicy rywalizowali w nast?puj?cych kategoriach: Szkó? Podstawowych, Gimnazjum i w kategorii Dziewcz?t.

WiÄ™cej…

 

M?odzie? gimnazjalna na XV Koncercie Kol?d

 

„Czym go dzisiaj w tym ubóstwie pociesz??

Stan? cichutko, cichute?ko na progu…

Sk?oni? nisko i ho?d oddam Bogu…

Za?piewam mu, zanuc? kol?d?,

Przez pó? nocy, mo?e d?u?ej tam b?d?…”

 

Muzyka zawsze by?a, jest i b?dzie nieodzownym elementem wielkiego ?wi?towania. Symbolizuje rado?? i u?wietnia wszelakie uroczysto?ci. I tak z uroczysto?ci? Narodzenia Pa?skiego ??czy si? ?piew specjalnych pie?ni zwanych kol?dami. Nazwa kol?dy jako popularnej dzi? pie?ni zwi?zanej ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia pochodzi od ?aci?skiego „calendae”, co oznacza?o w kalendarzu julia?skim pierwszy dzie? miesi?ca.

 

W atmosferze rado?ci i wspólnego kol?dowania odby? si? XV Koncert Kol?d, w którym uczestniczy?a m?odzie? naszego Gimnazjum.

 

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum