Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy obj?to ju? niemal ca?y obszar Polski. Proces stopniowego wy??czania analogowego sygna?u telewizyjnego rozpocz?? si? w listopadzie 2012 r. Pierwsze wy??czenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie województwa podkarpackiego nast?pi 19 marca 2013 r. W tym dniu zostanie wy??czony nadajnik Rzeszów- Sucha Góra (TVP 1 i TVP 2), a 17 czerwca 2013 r. zostan? wy??czone kolejne nadajniki w Przemy?lu i na Górze Jawor w Bieszczadach. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wy??czony nadajnik w Le?ajsku.

 

Szczegó?owe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej mo?na uzyska? na stronach internetowych:

http://rzeszow.uw.gov.pl/cyfryzacja.html,

www.cyfryzacja.gov.pl,

www.polskacyfrowa.org,

www.krrit.gov.pl,

www.cyfrowydoradca.pl,

www.emitel.pl

 

Gimnazjalny Koncert Kol?d

W atmosferze ?wi?tecznej odby? si? w gimnazjum  Konkurs Kol?d. Uczestniczy?y w nim wszystkie klasy. Na uwag? zas?uguje wysoki poziom prezentuj?cych si? zespo?ów klasowych, które za?piewa?y kol?dy tradycyjne, wspó?czesne i pastora?ki cz?sto z akompaniamentem muzycznym.

Jury w sk?adzie: Pan Maciej Filar, Pani Katarzyna Ga??zka, Ks. Grzegorz Czerwonka po d?ugiej naradzie zaprezentowa?o werdykt:

I miejsce- Klasa III c

II miejsce- Klasa Ic

III miejsce- Klasy IIa, II b i II d

Zwyci?zcy b?d? reprezentowa? szko?? podczas Gminnego Koncertu Kol?d.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Kevin Foltin, ucze? klasy I c, zakwalifikowa? si? do III etapu konkursu przedmiotowego z j?zyka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie. Na etapie szkolnym, który odby? si? 7 listopada okaza? si? najlepszy. Nast?pnie spróbowa? swych si? na rejonowym szczeblu zmaga? w Miejskim Zespole Szkó? z Oddzia?ami Integracyjnymi w Kro?nie. Nale?a?o rozwi?za? test, który sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Jedna zawiera?a zadania leksykalno-gramatyczne, a druga obejmowa?a pytania dotycz?ce ogólnej wiedzy na temat krajów niemieckoj?zycznych. Ostatni etap odb?dzie si? 1 lutego w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 3 w Rzeszowie.

?yczymy powodzenia!


 

Michalina Szafran uczennica klasy II b, zakwalifikowa?a si? do III etapu konkursu polonistycznego organizowanego przez Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie. Zdoby?a maksymaln? liczb? punktów na etapie szkolnym 6 listopada, po czym wraz z kilkoma kole?ankami i kolegami z klas trzecich spróbowa?a swych si? na rejonowym szczeblu zmaga? 8 grudnia w Miejskim Zespole Szkó? z Oddzia?ami Integracyjnymi w Kro?nie. Nale?a?o rozwi?za? test obejmuj?cy analiz? tekstów poetyckich ze spisu lektur. Ostatni etap odb?dzie si? 2 lutego w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 3 w Rzeszowie.

?yczymy powodzenia!


 

Jase?ka

Jase?ka w nietypowej ods?onie zaprezentowali przed spo?eczno?ci? naszego gimnazjum cz?onkowie ko?a teatralnego w przedstawieniu „To ju? pora na Wigili?…” Nietypowe, gdy? oparte jedynie na muzyce, ruchu scenicznym i ?wietle, które akcentowa?o i skupia?o uwag? odbiorcy na  odpowiednim planie. Na scenie zaistnia?y równocze?nie dwa plany-na jednym zaaferowani przed?wi?teczn? krz?tanin? zwykli ludzie przygotowuj? si? do wieczerzy wigilijnej, m?ode ma??e?stwo, schorowana kobieta- wszyscy wygl?daj? pierwszej gwiazdki i z rado?ci?, pomimo trosk i k?opotów codziennego ?ycia, oczekuj? na Wigili?. Jednocze?nie drugi plan ukazuje przygotowania pasterzy na nadej?cie Jezusa- buduj? dla Niego szopk?, ustawiaj? ??obek, staraj? si? ,by ?wi?ta Rodzina czu?a si? u nich jak najlepiej.

W ko?cu gwiazda ja?nieje na niebie, w Betlejem rodzi si? Jezus, z pok?onem przybywaj? Trzej Królowie, a w zwyczajnym polskim domu wszyscy zbieraj? si? przy stole, trzymaj? w r?ku op?atek, sk?adaj? sobie ?yczenia, przyjmuj? tak?e nieoczekiwanego go?cia.

Na scenie gasn? ?wiat?a, a na ekranie pojawiaj? si? zdj?cia znanych zmar?ych osób, którzy ju?  do sto?u nigdy nie zasi?d?. Obok serdecznych ?ycze?, które sobie w tych pi?knych dniach sk?adamy, nie zapominajmy o bliskich , których ju? z nami nie ma…

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum