Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas odb?dzie si? 30 stycznia 2013 r. o godz. 1700.

B?dzie to spotkanie semestralne, na którym rodzice poznaj? oceny uzyskane przez uczniów w I semestrze roku szkolnego 2012/2013.

W zwi?zku z tym dzie? otwarty przypadaj?cy na 21 stycznia jest odwo?any.

 

Ferie zimowe dla uczniów

11 - 24 lutego 2013 r.

 

Dnia 5 stycznia 2013 roku w 12 miejscach w Polsce odby? si? II etap VIII OMG. W Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli spotka?o si? 103 najlepszych matematyków – uczestników olimpiady z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Jest nam niezmiernie mi?o, ?e w?ród nich by? nasz ucze? klasy IIIc ?ukasz Jurczak.

Uczniowie przez trzy godziny zmagali si? z pi?cioma zadaniami. Rozwi?zanie ka?dego z nich punktowane jest w skali  0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega tok rozumowania. Teraz czekamy na wyniki konkursu.

?ukaszowi gratulujemy udzia?u w olimpiadzie i ?yczymy dalszych sukcesów.


 

?yczenia ?wi?teczne

 

W bie??cym roku szkolnym trzech uczniów naszej szko?y: Micha? Dziepak, ?ukasz Jurczak i Rafa? Szelc zg?osi?o swój udzia? w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Zmagania z zadaniami konkursowymi poszerzaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci oraz rozwijaj? w?asne pasje, przez co uczniowie uzyskuj? solidne podstawy merytoryczne na dalszy etap kszta?cenia. Zawody s? trójstopniowe.

Dnia 29 pa?dziernika br. zako?czy? si? I stopie?, który sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Pierwsza – korespondencyjna - polega?a na rozwi?zaniu zada? otwartych. Ich stopie? trudno?ci sp?dza? sen z oczu naszych gimnazjalistów i wype?nia? d?ugie jesienne wieczory.

Druga cz??? to test wielokrotnego wyboru odbywaj?cy si? w szkole. Prace z obydwu cz??ci zosta?y przes?ane na adres organizatora.

W po?owie grudnia zostanie opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

 

Olimpiada Matematyczna Oxford Plus

Dnia 9 listopada 27 uczniów naszego Gimnazjum wzi??o udzia? w XXVIII edycji Olimpiady Matematycznej Oxford Plus. Z zestawem 25 zada? w ci?gu 45 minut zmierzy?o si?:

  • 11 uczniów klas pierwszych,
  • 8 uczniów klas drugich,
  • 8 uczniów klas trzecich.

Konkurs jest organizowany dla zwi?kszenia motywacji uczniów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Przygotowanie do niego i obiektywna ocena na tle innych szkó? w Polsce pozwoli pozna? poziom wiedzy uczniów. Ka?dy uczestnik otrzyma ksi??k? z serii „Kosmos – Tajemnice Wszech?wiata” oraz dyplom uczestnictwa w konkursie. Dla laureatów z wyró?nieniem czekaj? ciekawe nagrody.

Z niecierpliwo?ci? b?dziemy czeka? na wyniki, które w szko?ach pojawi? si? do dnia 11 stycznia 2013 roku.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum