Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Nasz "Arsena?"

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym mieli okazj? spotka? si? z twórc? Ogólnopolskiego Konkursu „Arsena? Pami?ci”. Harcmistrz Krzysztof Jakubiec przyjecha? z ?odzi, by odwiedzi? szko?y z  Podkarpacia bior?ce udzia? w „Arsenale”.

Na przedpo?udniowym spotkaniu w gimnazjum nasz Go?? pokaza? wszystkim zebranym w hallu uczniom film autorstwa Barbary Wachowicz pt. „Alek, Rudy, Zo?ka”. By?o to doskona?e uzupe?nienie wiadomo?ci o bohaterach ksi??ki pt. „Kamienie na szaniec” lektury obowi?zuj?cej w klasie trzeciej gimnazjum.

Po projekcji pop?yn??a barwna opowie?? o czasach i ludziach, którzy realizowali swoim ?yciem idea?y bohaterów uwiecznionych przez A. Kami?skiego. Dowiedzieli?my si?, ?e tato p. Jakubca studiowa? razem z „Rudym” na tajnej Politechnice Warszawskiej, a mama Rudego, pani Zdzis?awa Bytnarowa, zwana „Matul? Polskich Harcerzy” traktowa?a naszego Go?cia jak w?asnego syna.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

WiÄ™cej…

 

Kolejny sukces nasi uczniowie osi?gn?li podczas XX Przegl?du Amatorskich Zespo?ów Artystycznych MINI – ART.

21 listopada Gminny O?rodek Kultury w Miejscu Piastowym zgromadzi? na swej scenie i widowni uczniów ró?nych szkó? prezentuj?cych swe umiej?tno?ci w trzech kategoriach: muzyka, teatr i taniec. Jak co roku z naszego gimnazjum podczas konkursu prezentowa? si? Zespó? Muzyczny SONG pod kierunkiem pana Macieja Filara oraz cz?onkowie ko?a teatralnego, nad którym opiek? sprawuje pani Katarzyna Marsza?ek.

Niezale?na komisja konkursowa zadecydowa?a, ?e w tym roku g?ówne nagrody zarówno w kategorii muzyka, jak i teatr, pow?druj? do uczniów naszego gimnazjum.

Cieszymy si?, ?e mamy tak zdoln? m?odzie?.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Pasowanie na Przyjaciela Ksi??ki

W ramach wspó?pracy w Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Kro?cienku Wy?nym uczennice naszego gimnazjum, nale??ce do szkolnego ko?a teatralnego, przygotowa?y i przedstawi?y program pasowania na Przyjaciela Ksi??ki.

W spotkaniu wzi??y udzia? przedszkolaki  z Ochronki ?w. Józefa oraz  Samorz?dowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej. Dzieci, wraz z bajkowymi postaciami, które odgrywa?y gimnazjalistki, uda?y si? w magiczn? podró? zaczarowan? ciuchci? do ?wiata ba?ni i legend. Na zako?czenie wycieczki przedszkolaki z?o?y?y przyrzeczenie i otrzyma?y upominek – ksi??k?.

Spotkanie przebiega?o w mi?ej atmosferze: dzieciaki by?y zachwycone spotkaniem z bohaterami znanych  bajek, a nasze uczennice ?wietnie czu?y si? w wyznaczonych im rolach.

WiÄ™cej…

 

"Kraszewski na nowo odkrywany"

Pod takim has?em w Czytelni G?ównej Kro?nie?skiej Biblioteki Publicznej w dniu 16 listopada 2012 r. odby? si? konkurs wiedzy o Józefie Ignacym Kraszewskim. Konkurs zorganizowano w zwi?zku z przypadaj?c? na ten rok 200. rocznic? urodzin pisarza i ustanowieniem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Czteroosobowe zespo?y z gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu kro?nie?skiego zaprezentowa?y si? w trzech konkurencjach.

„Sceny z ?ycia Kraszewskiego” – tu uczestnicy mieli za zadanie przedstawi? inscenizacj? s?owno-muzyczn? opart? na fragmentach biografii i/lub twórczo?ci J. I. Kraszewskiego.

W konkurencji pod has?em „Kraszewski – warto czyta??!” zespo?y musia?y w dowolnie wybranej formie zaprezentowa? spot reklamowy promuj?cy twórczo?? lub wybrany utwór J. I. Kraszewskiego.

W ostatnim etapie wszyscy otrzymali do rozwi?zania test sk?adaj?cy si? 15 pyta?, w którym nale?a?o odpowiedzie? m.in. na pytania: Jaka powie?? otwiera?a cykl „Z dziejów Polski”?; Gdzie Kraszewski odbywa? kar? 3,5 roku twierdzy, po oskar?eniu o wspó?prac? z wywiadem francuskim?; Gdzie znajduj? si? muzea po?wi?cone Kraszewskiemu?.

Po podsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji jury w sk?adzie: Stanis?awa Raus – animator kultury (przewodnicz?ca), Anna Pelc – nauczyciel polonista, Bogus?awa B?ben – wicedyrektor KBP i Beata Szarek – kierownik Czytelni G?ównej KBP przyzna?o w kategorii gimnazja:

I miejsce zespo?owi z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym w sk?adzie: Katarzyna Pelczar, Karolina Pelczar, Miko?aj Filar i ?ukasz Jurczak.

Naszym zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Biwak harcerski z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

W dniach 9- 11 listopada odby? si? w naszej szkole biwak harcerski z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci. Go?cili?my 110 harcerzy z ???an, Lubatowej, Równego i Korczyny Mia? on na celu integracj? ?rodowisk harcerskich, wymian? do?wiadcze? oraz wspóln? zabaw?. Pierwszy dzie? przebiega? pod has?em „Bia?o Czerwonej”. Mia? on charakter patriotyczny. Harcerze ubrani w bia?o- czerwone stroje czcili ?wi?to Niepodleg?o?ci Drugi dzie? pe?en by? harcerskich zmaga?. Przed po?udniem odbywa?y si? gry i zabawy sprawno?ciowe, natomiast po po?udniu harcerze wyruszyli na bieg patrolowy po Kro?cienku Wy?nym, podczas którego  poznali histori? i ciekawe miejsca naszej miejscowo?ci. Po biegu wszyscy uczestniczyli w programie   pod has?em „Wieczór pie?ni patriotycznej”, podczas którego m?odzie? wyrazi?a ?piewem swój patriotyzm i szacunek dla Ojczyzny. W niedziel? harcerze uczestniczyli we Mszy ?wi?tej za Ojczyzn? oraz uroczysto?ci pod Pomnikiem Grunwaldu.

Biwak zako?czy? si? podsumowaniem harcerskich zmaga? oraz planami na dalsz? wspó?prac?.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum