Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Dnia 13 pa?dziernika w pomieszczeniach punktu katechetycznego odby?a si?, zapowiedziana wcze?niej, zbiórka darów – p?odów rolnych – na rzecz kro?nie?skiego hospicjum. Dary przyjmowa?y harcerki z 6DH im. S. Filara i przedstawiciel Towarzystwa Przyjació? Hospicjum pan Roman Kaliszuk. Jak si? okaza?o mieszka?cy Kro?cienka s? bardzo hojni i, pomimo niesprzyjaj?cej pogody, zebrano warzywa i owoce, które zosta?y przekazane do hospicjum.

W imieniu ks. Dyrektora sk?adamy serdeczne podzi?kowania za ten dar serca wszystkim ofiarodawcom z Kro?cienka Wy?nego.


 

Hospicjum znaczy ?ycie

Harcerze z naszego gimnazjum zaanga?owali si? w akcj? pomocy hospicjum zorganizowan? przez Towarzystwo Przyjació? Kro?nie?skiego Hospicjum, w ramach której og?oszono zbiórk? p?odów rolnych. Dzi?ki uzbieranym datkom mogli zakupi? i przekaza? na r?ce dyrektora hospicjum ks. Marka Zarzyckiego 85 kg warzyw.

Oprócz pomocy materialnej, jak?e potrzebnej takim instytucjom, akcja ta ma na celu uwra?liwienie m?odych ludzi na potrzeby innych, zapoznanie ich z problemem osób chorych, cierpi?cych, samotnych. Okazuje si?, ?e m?odzi maj? otwarte serca, jednak cz?sto brakuje im po prostu wiedzy na temat tego, w jaki sposób mog? pomóc, i ?e ka?da  pomoc jest potrzebna i ch?tnie przyjmowana.

Akcja zainicjowana przez harcerzy zostanie rozszerzona na teren naszej gminy i ju? w najbli?sz? sobot? (13 pa?dziernika) w godzinach 10 – 13  druhny, wraz z opiekunem z ramienia Towarzystwa Pomocy Hospicjum, b?d? prowadzi? zbiórk? p?odów rolnych przy punkcie katechetycznym.

Przy okazji serdecznego spotkania z pracownikami hospicjum ks. Dyrektor przekaza? harcerkom po?wi?cone cebulki ?onkili b?d?cych symbolem akcji „Pola Nadziei”, w któr? ju? od czterech lat anga?uj? si? uczniowie naszej szko?y. My te? mamy nadziej?, ?e te ?onkile na wiosn? zakwitn? i stan? si? pi?knym ?wiadectwem naszej pomoc kro?nie?skiemu hospicjum.

 

Spotkanie integracyjne

Dnia 27.09.2012r. w naszej szkole odby?o tradycyjne „na weso?o” spotkanie integracyjne uczniów klas pierwszych i drugich.

W tym roku zabawy integracyjne przebiega?y pod has?em: ”?ladami cywilizacji”, tak wi?c nasi m?odsi koledzy mieli wyst?pi? w odpowiednio przygotowanych przez siebie przebraniach, jako: przybysze z kosmosu, postacie z bajek i legend oraz cz?onkowie prehistorycznego plemienia. Musieli równie? przygotowa? prezentacj? swojej klasy w formie piosenki i okrzyku, a tak?e wyznaczy? ch?tnych uczniów do poszczególnych konkurencji. Wysi?ki naszych kolegów ocenia?o jury w sk?adzie: pani Katarzyna Ko?odziej, ks. Grzegorz Czerwonka i pan Piotr Nó?ka.

Na pocz?tku spotkania ko?o teatralne zaprezentowa?o swoje przedstawienie: „Szko?a dawniej i dzi?”. Nast?pnie odby?y si? prezentacje pierwszaków i konkurencje przygotowane przez drugie klasy. Uczniowie klas pierwszych musieli wykaza? si? wiedz? na temat naszej szko?y; mi?dzy innymi policzy? ile schodów prowadzi na pi?tro oraz ile dyplomów wisi na ?cianach korytarza. Odby?y si? te? zawody sportowe, w których liczy?a si? szybko?? i zwinno?? ( jedzenie jab?ka zawieszonego na sznurku) oraz Euro 2012. Jedn? z ciekawszych konkurencji by?o karmienie si? nawzajem ptysiem. Bior?cy  w niej udzia? musieli ubra? gogle, czepki i specjalne "ubrania ochronne", chocia? niektórzy i tak sko?czyli z ciastkiem na twarzy. Cieszymy si? równie? z tego, ?e do naszego gimnazjum dosz?o tylu odwa?nych ch?opców, którzy dali si? pomalowa?  swoim kole?ankom. Dziewczyny równie? wykaza?y niema?o determinacji, pozwalaj?c uczesa? si? swoim kolegom, czyli klasowym stylistom. Odkryli?my tak?e talenty muzyczne w konkursie karaoke. Odby?o si? jeszcze wiele innych, ciekawych konkurencji, ale wszystkie mia?y na celu dobr? zabaw? i integracj? spo?eczno?ci uczniowskiej naszego gimnazjum.  Po trudnych staraniach pierwsze miejsce i w nagrod? dzie? wolny od pytania zdoby?a klasa I C.

Podsumowuj?c to spotkanie, mo?emy powiedzie?, ?e wszyscy ?wietnie si? bawili i nie zapomn? tego dnia bardzo d?ugo.

Kinga Bargiel

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Spotkanie z przedstawicielami WORD w Kro?nie

W dniu 26 wrze?nia odby?o si?  spotkanie m?odzie?y gimnazjalnej z przedstawicielami Wojewódzkiego O?rodka Ruchu Drogowego w Kro?nie Panem Waldemarem Soch?- kierownikiem wydzia?u szkole? i Pani? Dorot? Krygowsk?. Na spotkaniu m?odzie? pozna?a podstawowe zasady ruchu drogowego w tym ruchu pieszych. Ciekawa pogadanka poparta licznymi przyk?adami na pewno doprowadzi do wzrostu ?wiadomo?ci m?odzie?y dotycz?cej zasad bezpiecze?stwa.

Na zako?czenie spotkania szko?a otrzyma?a ufundowany przez Wojewódzki O?rodek Ruchu Drogowego Fantom. B?dzie on cenn? pomoc? w realizacji materia?u programowego z przedmiotu edukacja dla bezpiecze?stwa oraz podczas organizowanych na terenie gimnazjum szkole? dotycz?cych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Marek Aftanas

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym informuje, ?e na podstawie Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca  2012 r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników istnieje mo?liwo?? sk?adania wniosków dotycz?cych zakupu podr?czników uczniom gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 :

 

  1. S?abowidz?cym
  2. Nies?ysz?cym
  3. Z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim
  4. Z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi, w przypadku gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona w punkcie 1-3

 

- posiadaj?cym orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 Ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty

 

Formularze wniosków mo?na odebra? w sekretariacie gimnazjum. Tam te? nale?y sk?ada? wype?nione wnioski (w poniedzia?ki i pi?tki)  w terminie do 17 sierpnia 2012 r.

Informacja telefoniczna - 13 431 56 60

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum