Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012

Jest czas siewu, jest zatem i czas zbiorów, jest czas powita?, wi?c jest czas po?egna?.

W roku szkolny 2011/2012 mury naszej szko?y opu?ci?o 70 absolwentów Finis coronat opus – koniec wie?czy dzie?o. Dla Was – uczniów klas III  Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym zamkn?? si? kolejny etap edukacyjny. W murach naszej szko?y zapisa?a si? cz?stka Waszego ?ycia, mam nadziej?, ?e ta najprzyjemniejsza, najmilsza. Tutaj rozwijali?cie si? fizycznie, umys?owo, tutaj rodzi?y si? wasze przyja?nie, nawet sympatie. Oczywi?cie zdarza?y si? chwile bardziej lub mniej radosne, ale zawsze wspólnie starali?my si? rozwi?zywa? nasze wspólne problemy. W ci?gu trzech lat trzeba by? wiele pracy i wspólnego wysi?ku, aby sprosta? stawianym wymaganiom i my?l?, ?e nam si? to uda?o. Ciesz? si?, ?e uda?o nam si? stworzy? wspólnot? uczniów rodziców, nauczycieli, w?adz samorz?dowych i o?wiatowych. To w?a?nie uczniowie s? najwa?niejszym ogniwem tej wspólnoty, która t?tni ?yciem, gwarem, a jej przedstawiciele osi?gali  bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie reprezentuj?c szko?? w konkursach, zawodach sportowych osi?gaj?c bardzo dobre wyniki. Id?cie przez ?ycie z przekonaniem, ?e stwierdzenie „nauka to pot?gi klucz” to nie cz?sto u?ywany slogan, lecz wa?na ?yciowa prawda. Z du?ym szacunkiem zwracam si? równie? do rodziców naszych uczniów dzi?kuj?c za wspó?prac? i zaanga?owanie w sprawy szkolne. Serdecznie dzi?kuje w?adzom gminy za trosk? o godne warunki pracy i nauki. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu nasza placówka jest dobrze wyposa?ona i ci?gle doskonalona. Dzi?kuj? równie? nauczycielom za du?e zaanga?owanie, po?wi?cenie dobr? atmosfer?. S?owa uznania kieruj? tak?e do pracowników administracji i obs?ugi dzi?kuj?c za wzorowe wype?nianie swoich obowi?zków

Wczoraj przemin??o bezpowrotnie, a jutro dopiero nadejdzie. Dzisiaj - to jedyny dzie?. Twój dzie?. Uczy? go najlepszym dniem twojego ?ycia.

 

Marek Aftanas

Absolwenci 2012


Klasa III a - wychowawca: mgr Iwona Walczak

Uczniowie:

Bogacz Jaros?aw, Dziepak Kinga, Ekiert Konrad, Frydrych Jakub, Frydrych Tomasz, Glazar Monika, Graba Konrad, Habrat Bartosz, Klamut Patryk, Le? Mateusz, Nowak Dominika, Nó?ka Gabriel, Pelczar Angelika, Rajchel Gabriela, Rogala Izabela, Rysy Patryk, Szafra?ska Sandra, Szajna Angelika, Szarek Paulina, ?liwi?ski Micha?, Tomo? Grzegorz, Wojtu? Tristan, Wo?tosz Hubert.

 

 

Klasa III b - wychowawca: mgr Alina Kmonk

Uczniowie:

Bia?y Kamil, ?wi?ka?a Martyna, Dzwolak Jaros?aw, Ga?uszka Kacper, Haduch Kamil, Jakubowicz Paulina, Kielar Konrad, Kielar Ma?gorzata, Michna Agnieszka, Ni?nik Dawid, Omachel Ma?gorzata, Pelczar Klaudia, Pelczar Olga, Pojnar Agnieszka, Polak Patryk, Ronowska Karolina, Szafran Mateusz, Szafran Tomasz, Sul Damian, Tomkowicz Magdalena, Trzasko? Zuzanna, Wacek Natalia, Wiszy?ski Adrian, Wojtu? Joanna.

 

 

Klasa III c - wychowawca: mgr Katarzyna Ga??zka / mgr Piotr Lorens

Uczniowie:

Bystra?ska Kamila, Fejkiel Klaudia, Fejkiel Przemys?aw, Frydrych Natalia, Gierlach Monika, Graba Arkadiusz, Guzik Kamila, Kaczmarski Patryk, Kielar Artur, Kubit Szymon, Majchrowicz Dominika, Majchrowicz Sylwester, Marsza?ek Grzegorz, Mularczyk Artur, Pelczarski Grzegorz, Podgórski Kamil, Pomyka?a Maciej, Sieniawska Aneta, Surmacz Wioletta, Uliasz Teodozja, Wójcik Bart?omiej, Zaborniak Mateusz, Lenik Kamila.

 

Wycieczka do O?wi?cimia, Inwa?du i Wadowic

Dnia 4 czerwca klasy III wyjecha?y na jednodniow? wycieczk? do O?wi?cimia, Inwa?du i Wadowic. Wcze?nie rano, bo o 4:30, wyruszyli?my spod ko?cio?a w Kro?cienku Wy?nym. Po kilku godzinach jazdy dotarli?my do O?wi?cimia, gdzie zwiedzali?my  Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na terenie obozu Auschwitz I nazi?ci utworzyli pierwszy obóz zag?ady dla m??czyzn i kobiet, tu mia?y miejsce pierwsze próby u?miercania przy u?yciu Cyklonu B, tu mordowano pierwsze masowe transporty ?ydów, tu prowadzono zbrodnicze eksperymenty medyczne na wi??niach. W??czyli?my si? w mi?dzynarodowy t?um zwiedzaj?cych i ze s?uchawkami, przez które p?yn?? g?os przewodniczki, ch?on?li?my w milczeniu obrazy m?cze?stwa miliona niewinnych ludzi.

Nast?pnie udali?my si? do parku miniatur w Inwa?dzie, gdzie czeka?o na nas  wiele atrakcji. Pomys?owo zaprojektowane alejki prowadzi?y nas do ró?nych pa?stw i ich cennych zabytków. W Parku Miniatur znajduje si? ponad 50 modeli najs?awniejszych cudów architektonicznych ?wiata, m.in.: ?wi?tynia Partenon na Akropolu, Krzywa Wie?a w Pizie, Bazylika ?w. Piotra, Statua Wolno?ci, Mur Chi?ski, Wie?a Eiffla, ?uk Triumfalny i inne. Mogli?my skorzysta? tak?e z atrakcji lunaparku. Niew?tpliwie ka?dy z nas znalaz? tu co? dla siebie.  W drodze powrotnej postanowili?my zatrzyma? si? na godzin? w Wadowicach. Tam mieli?my czas wolny i  wi?kszo?? z nas wykorzysta?a go, rozkoszuj?c si? smakiem lodów i kremówek wadowickich.

Oko?o godziny 23 zadowoleni i bardzo zm?czeni wrócili?my do domów z my?l?, ?e jutro trzeba wsta? do szko?y.

 

Konkurs mitologiczny

Dnia 22 maja w naszej szkole odby? si? I etap konkursu mitologicznego pod  kierunkiem naszych pa? polonistek. Ka?da klasa mia?a za zadanie wytypowa? trzy osoby, które j? reprezentowa?y. Konkurs odby? si? o godz. 14  w sali nr 6 . Ca?o?? prowadzi?y dwie muzy - Milena Szul i Agnieszka Har?zga. Zadawa?y one czasem ?atwe, a czasem bardzo trudne pytania dotycz?ce bogów greckich i (ku naszemu zaskoczeniu) rzymskich. Potem nadszed? czas na wyniki:

1 miejsce - II c
2 miejsce – III c
3 miejsce – I b

W?ród innych klas zosta?a tak?e wyró?niona klasa III b.

Reprezentanci tych czterech klas dostali promocj? do nast?pnego, gminnego etapu konkursu, na który nale?a?o przeczyta? teksty mitów o Prometeuszu i Syzyfie.
II etap konkursu odby? si? 29 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w  Kro?cienku Wy?nym. Tam ju? ka?dy z uczestników musia? liczy? tylko na siebie. Po zaj?ciu wylosowanych miejsc, dostali?my arkusze z pytaniami konkursowymi. Ogólnie test dla wi?kszo?ci by? bardzo prosty. Ale na podium stan??y tylko trzy osoby:

1 miejsce - Zuzanna Trzasko? z III b
2 miejsce - Mateusz Michna z I b
3 miejsce - Dominik Bargiel z II c

Wyró?nione zosta?y tak?e jeszcze dwie osoby: Dominika Majchrowicz z II c i Szymon Bro?ek z II c. Ka?dy otrzyma? dyplom, a wygrana trójka dodatkowo nagrody ksi??kowe. Nikt z pewno?ci? nie ?a?uje udzia?u w konkursie. Dobrze jest poszerzy? nieco sw? wiedz? o mitologicznych bogach i herosach.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Arsena? Pami?ci

Za nami XI Ogólnopolski Konkurs ARSENA? PAMI?CI w ?odzi. Jego ide? jest propagowanie w?ród m?odego pokolenia znajomo?ci historii poprzez gromadzenie pami?tek, zdj?? oraz zapisywanie wspomnie? ludzi, którzy prze?yli koszmar minionej wojny oraz czasów komunizmu w Polsce.

Osiemnastoosobowa grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym uczestniczy?a 22 i 23 marca br. w uroczystym podsumowaniu konkursowych zmaga?. Tytu?y laureatów otrzymali: Kamila Bystra?ska, Martyna ?wi?ka?a, Kinga Dziepak, Klaudia Fejkiel, Tomasz Frydrych, Paulina Jakubowicz,  Ma?gorzata Kielar, Dominika Majchrowicz, Agnieszka Michna, Ma?gorzata Omachel, Karolina Pelczar, Klaudia Pelczar, Olga Pelczar, Agnieszka Pojnar, Magdalena Tomkowicz, Zuzanna Trzasko?, Natalia Wacek oraz Joanna Wojtu?.

Na miejscu, jak zawsze, zostali?my ciep?o przyj?ci przez hm. Krzysztofa Jakubca

w go?cinnych murach XXIX LO im. Janka Bytnara „Rudego” przy ul. Zelwerowicza w ?odzi. Tutaj odby?a si? pierwsza cz??? podsumowania pod tytu?em: „G?ówka nie od parady”. Go?ciem specjalnym spotkania okaza? si? bowiem hm. Aleksander G?ówka, który podzieli? si? z zebranymi wspomnieniami z czasów okupacji. Kolejnym punktem uroczysto?ci by?o wr?czenie dyplomów laureatom z poszczególnych szkó?. Co ciekawe, czuli?my si? jak u siebie, bo 50 procent uczestników stanowili reprezentanci Podkarpacia.

Nast?pnego dnia w 69 rocznic? aresztowania przez Niemców Janka Bytnara przyby?o do Pa?acu Pozna?skich ponad 300 osób z ca?ej Polski. Po raz pierwszy uczennica naszego gimnazjum Klaudia Fejkiel z klasy III „c” zosta?a szczególnie wyró?niona przez g?ówn? recenzentk? wszystkich prac, mistrzyni? mowy polskiej, badaczk? literatury i znakomit? pisark? - pani? Barbar? Wachowicz. Klaudia przygotowa?a na konkurs gotow? ksi??k?, w której zawar?a relacje 17 ?wiadków czasów wojny z Kro?cienka Wy?nego i Pustyn. Znalaz?y si? tutaj bardzo ciekawe wspomnienia dotycz?ce funkcjonowania lotniska, ?ycia codziennego sprzed 70 lat. Wspomnienia unikatowe, bo pokolenie, które pami?ta tamten czas, powoli odchodzi.

ARSENA? zapada g??boko w serca uczestników, ?wiadcz? o tym cz?ste przypadki pisania przez naszych uczniów prac na konkurs po raz kolejny w szkole ponadgimnazjalnej. Przyczynia si? do tego tak?e najbardziej przez wszystkich oczekiwana loteria, w której mo?na wylosowa? cenne nagrody. W tym roku ponad po?ow? z nich stanowi? sprz?t audiowizualny: komputery stacjonarne, laptopy, DVD, MP3, MP4, aparaty fotograficzne oraz liczne zestawy albumów i ksi??ek. Nikt z obecnych w Sali Lustrzanej Muzeum Historycznego Miasta ?odzi nie wyszed? z pustymi r?kami. Najcenniejsza jednak jest lekcja patriotyzmu, której nie sposób zapomnie?.

Alina Kmonk

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs matematyczny

30 marca br. uczniowie naszego gimnazjum po raz pierwszy wzi?li udzia? w Ogólnopolskim Stypendialnym Projekcie Edukacyjnym pt. „Stypendiada Matematyczna”.

G?ówne cele projektu to:

  • popularyzacja wiedzy i umiej?tno?ci matematycznych w?ród m?odzie?y,
  • inspirowanie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu w?asnych zainteresowa?,
  • motywowanie szkó? do rozpoznawania i rozwijania zainteresowa? oraz uzdolnie? matematycznych uczniów.

Zmagania z testem podj??o 16 uczniów w tym: 6 uczniów klas pierwszych, 8 klas drugich i 2 uczniów klas trzecich. Czas przeznaczony na wykonanie zada? wynosi? 70 minut i zosta? przez uczniów w pe?ni wykorzystany. Ka?dy test zawiera? 20 zada? zamkni?tych i sk?ada? si? 4 cz??ci: A, B, C, D licz?cych po pi?? zada?. W sumie mo?na zdoby? 50 punktów.

Wszystkie prace zosta?y odes?ane na adres organizatora – Firma Edukacyjna „Orze?”. B?dziemy z niecierpliwo?ci? czeka? na wyniki, dyplomy i nagrody, które zgodnie z regulaminem konkursu zostan? wys?ane do szkó? do 18 maja 2012 r.

 

Szkolny koordynator

Jadwiga Omachel

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum