Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2022        Imieniny obchodz?: Helena, Ilona, Bogusław
Strona g?wna

Rekolekcje wielkopostne w gimnazjum

W dniach 26-28 marca uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym prze?ywali szkolne rekolekcje wielkopostne- czas zastanowienia si? nad sob?, swoim ?yciem, post?powaniem. Te dni pozwoli?y zatrzyma? si? na chwil?, wyciszy?, zamy?li?, spotka? Boga i spotka? si? sam na sam ze sob?. Duchowe spotkania mia?y miejsce w rodzimej parafii oraz szkole.

Pierwszego dnia rekolekcji odby? si? spektakl dla m?odzie?y pt. Sumienie gimnazjalisty przygotowany przez ko?o teatralne pod kierunkiem pani Katarzyny Marsza?ek. W krtkich scenkach pokazanych zosta?o 7 grzechw g?wnych i pokusy, ktrym ulegaj? m?odzi ludzie. Szczera rozmowa z sumieniem pozwala?a, na szcz??cie, za ka?dym razem te pokusy zwalczy?. Przedstawienie mia?o na celu u?wiadomi? m?odzie?y, ?e pope?niaj?c grzechy, krzy?ujemy Jezusa ci?gle na nowo, biczujemy, wk?adamy na skronie koron? cierniow?. Jednak, tak jak dwa tysi?ce lat temu, tak i dzi?, ?yj?c wed?ug przykaza? i czyni?c dobro drugiemu cz?owiekowi, stajemy si? Weronik? czy Szymonem Cyrenejczykiem, ktrzy przynie?li, przynajmniej chwilow?, ulg? w cierpieniu Chrystusowi. Nie mo?emy wi?c by? oboj?tni na z?o, ktre dzieje si? wok?, a uczynione dobro powrci do nas.

W drugim dniu rekolekcji skupili?my nasz? uwag? na spektaklu Bo?e mj, szukam Ciebie wystawionym przez ko?o teatralne pod opiek? pani Renaty S?owik. Przygl?dali?my si? jak ci??k? i m?cz?c? drog? pokonuje Chrystus, jak po wielokro? upada, by?my Go zauwa?yli, zaprosili do swego ?ycia- nie zawsze si? to udaje. Pojawiaj?cy si? w poszczeglnych scenach: hitlerowcy, ojciec alkoholik, chora, ktra zw?tpi?a w mi?o?? Bo?? czy zbuntowana i rozgoryczona nastolatka- nie zauwa?yli, ?e Jezus jest obok nich, w ka?dej, dobrej i z?ej chwili ?ycia, wyci?ga do nich r?k? prosz?c o mi?o??, szacunek, prawd?, cz?owiecze?stwo, zaufanie Jednak?e koniec tej historii niesie nadziej? na to, ?e jest jeszcze czas dla ka?dego z nas na nawrcenie i spotkanie z Jezusem, by?my mogli za Julianem Tuwimem wo?a?:


Jeszcze si? kiedy? rozsmuc?,
Jeszcze do Ciebie powrc?
Chrystusie.


Jeszcze tak strasznie zap?acz?,
?e przez ?zy Ciebie zobacz?,
Chrystusie


I z tak? wielk? ?a?ob?
B?d? si? ?ali? przed Tob?,
Chrystusie,


?e duch mj przed Tob? kl?knie
I wtedy serce mi p?knie,
Chrystusie


Ostatniego dnia rekolekcji prze?ywali?my w szkole multimedialn? Drog? Krzy?ow?, ktrej towarzyszy?y rozwa?ania czytane przez uczniw. Dotyczy?y one wielu sytuacji wzi?tych z ?ycia m?odych ludzi. Po Drodze Krzy?owej mia?a miejsce projekcja pt. B?ogos?awiony Jan Pawe? II- przyjaciel m?odzie?y z okazji zbli?aj?cej si? rocznicy ?mierci papie?a. Uczniowie mieli mo?liwo?? zapozna? si? z przes?aniem tego? papie?a skierowanym do m?odzie?y g?oszonym przez niego w ci?gu ca?ego pontyfikatu. Rozwa?ania i prezentacj? przygotowa? ksi?dz katecheta Grzegorz Czerwonka.

Rekolekcje wielkopostne dla naszej szko?y prowadzi? o. Grzegorz Dudek, kapucyn z Krosna. Przez trzy dni rekolekcyjnych spotka? prbowa? wraz z nasz? m?odzie?? odpowiedzie? na najwa?niejsze pytania o sens ?ycia, jego cel i sposb jak by? szcz??liwym.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Na drodze do Boga takie has?o przy?wieca?o recytatorom podczas gminnego etapu Konkursu Recytatorskiego Twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego, ktry odby? si? w naszym gimnazjum 12 stycznia 2012 r. To ju? trzecia edycja powiatowego konkursu, ktrego celem jest propagowanie twrczo?ci zmar?ego przed sze?ciu laty ksi?dza, poety, przedstawiciela wsp?czesnej liryki religijno-filozoficznej. Twrcy lubianego i wci?? ciesz?cego si? du?? popularno?ci? w?rd czytelnikw, ktry mwi? o sobie, ?e lubi wiersze serdecznie niemodne i szcz??liwie sp?nione, t?skni za humorem, ktry uczy pokory, pozwala ?mia? si? z samego siebie, ratuje od patosu.

Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji multimedialnej na temat ?ycia i twrczo?ci poety, nast?pnie zas?uchali?my si? w deklamacje uczestniczek konkursu. Jury w sk?adzie: wjt Gminy Kro?cienko Wy?ne, p. Jan Omachel, p. Anita Fal- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym, p. Ewelina Har?zga-Zygarowicz- polonistka, pracownica Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym oraz ks. katecheta Grzegorz Czerwonka wy?oni?o trzy laureatki etapu gminnego konkursu. I miejsce wyrecytowa?a Dominika Lorenc z kl. II a ujmuj?c interpretacj? utworu Aniele Bo?y, II miejsce zdoby?a Katarzyna Pelczar z kl. II c- wiersz Zmieni?y si? czasy, III miejsce przypad?o Karolinie Grabie z kl. I a, zaprezentowa?a utwr O u?miechu w ko?ciele. Cz?onkowie jury postanowili tak?e przyzna? wyr?nienie dla Magdaleny Zaj?c z kl. II b (Naucz si? dziwi?), podkre?lili ponadto, ?e poziom konkursu by? bardzo wyrwnany i wyrazili uznanie odno?nie przygotowania m?odych recytatorw. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi??kowe ufundowane przez Gmin? Kro?cienko Wy?ne. W tym miejscu pragniemy podzi?kowa? zarwno Panu Wjtowi, jak i Paniom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym za zaanga?owanie i wsp?prac? z nasz? szko??. Dominice za? ?yczymy powodzenia, gdy? ju? 18 stycznia br. w Korczynie b?dzie reprezentowa?a kro?cie?skie gimnazjum w finale III Edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego.

 

Tak oto pa?dziernik przynis? konkurs wiedzy o ?yciu i twrczo?ci Czes?awa Mi?osza zorganizowany przez Kro?nie?sk? Bibliotek? Publiczn? z okazji obchodzonego w Polsce Roku Czes?awa Mi?osza. 20.10.2011 r. pod has?em "Mi?osz - poeta wci?? odkrywany", w szranki konkursowe stan?li uczniowie gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu kro?nie?skiego (14 dru?yn w dwu kategoriach !), w tym reprezentanci Kro?cienka Wy?nego: Katarzyna Pelczar, Karolina Pelczar, Miko?aj Filar i ?ukasz Jurczak. W pierwszym etapie czteroosobowe zespo?y mia?y za zadanie przedstawi? inscenizacj? s?owno-muzyczn? opart? na fragmentach biografii, poezji lub prozy Czes?awa Mi?osza. W drugim, m?odzie? odpowiada?a na pytania zwi?zane z ?yciem i dorobkiem Noblisty. Czas pokonkursowych zmaga? umili? zebranym w czytelni biblioteki uczestnikom i go?ciom wyst?p muzyka, poety, historyka i teoretyka literatury, Adama Dennisona, ktry zajmuje si? komponowaniem muzyki do tekstw uznanych poetw polskich i zagranicznych. W trakcie koncertu mo?na by?o us?ysze? muzyczne interpretacje utworw Mi?osza. W tym czasie trwa?y obrady jury, ktre po podsumowaniu punktw, przyzna?o bezapelacyjnie I miejsce zespo?owi z Kro?cienka Wy?nego. M?odzi arty?ci nie kryli wielkiej rado?ci z zas?u?onego sukcesu. Warto?ciowe nagrody i dyplomy wr?czyli laureatom Wiceprezydent Krosna- Bronis?aw Baran, Przewodnicz?ca Komisji Kultury Rady Miasta Krosna- Anna Dubiel oraz Dyrektor KBP- Teresa Le?niak.

Z kolei pa?dziernikowa, XVII ju? edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Wsp?czesnej Bronis?awy Betlej w Jedliczu, by?a sposobno?ci? do zaprezentowania si? recytatorw z ca?ego powiatu i, jak co roku zreszt?, potwierdzi?a wysokie umiej?tno?ci deklamacyjne uczniw kro?cie?skiego gimnazjum. Trzydniowe spotkania z poezj? zaowocowa?y nie tylko zgromadzeniem do?wiadcze? i prze?y? estetycznych, ale wspania?ymi wynikami. Tak wi?c w kategorii klas I niezatarte wra?enie po swoim wyst?pie pozostawi?a uczennica klasy Id, Izabela Rachwa?, ktrej interpretacja utworu Pierwsze spotkanie przynios?a jej I miejsce i wycisn??a ?zy (dos?ownie!) z oczu samej Poetki. Rwnie wspaniale zaprezentowa?a si? Aleksandra Szajna, tak?e z klasy I d, ktra zdoby?a II pozycj?, natomiast wyr?nienia wyrecytowa?y: Karolina Graba z Ia oraz Patrycja Rajchel z Ib . Drugiego dnia zmaga? doskonale wypad?a Dominika Lorenc z klasy II a, zajmuj?c III lokat?, za? Agnieszka Michna z III b w ostatnim spotkaniu z poezj? zosta?a laureatk? II miejsca. Recytatorom, ktrym tym razem nie dopisa?o szcz??cie, nale?? si? rwnie? wyrazy uznania oraz ?yczenia wiary we w?asne mo?liwo?ci i umiej?tno?ci. Ciekawe jest to, ?e pomimo tylu edycji tego konkursu, nie straci? on na atrakcyjno?ci, wr?cz przeciwnie, zyska? jeszcze wi?ksze grono sympatykw. ?wiadczy to o du?ej wra?liwo?ci gimnazjalistw, dla ktrych poezja wsp?czesna, cho? cz?sto trudna w interpretacji, jest nadal ceniona.

 

Gimnazjalista w finale Kampanii "Zachowaj Trze?wy Umys?"

Kampania Zachowaj trze?wy umys? to realizowana od 2002 roku oglnopolska akcja podejmuj?ca problem profilaktyki uzale?nie?.

Jednym z jej najwa?niejszych celw jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia oraz atrakcyjnych dla dzieci i m?odzie?y zachowa? prospo?ecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczeglnie picia alkoholu, za?ywania narkotykw oraz stosowania przemocy. Od pocz?tku wspieraj? j? sportowe autorytety, m.in. mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, zdobywca obu biegunw Marek Kami?ski, legendarny polski skoczek Adam Ma?ysz, wicemistrzyni olimpijska Maja W?oszczowska, bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek czy tenisistka sto?owa Natalia Partyka.

W 2011 roku akcj? wspar? Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 800 metrw, czwarty zawodnik tegorocznych Mistrzostw ?wiata w lekkiej atletyce, zostaj?c jej oficjalnym patronem. Zwie?czeniem trwaj?cego kilka miesi?cy przedsi?wzi?cia by? zorganizowany 15 wrze?nia 2011 roku fina? w Centrum Olimpijskim w Warszawie, na ktry przyjechali autorzy najciekawszych prac, wybranych starannie przez cz?onkw kapitu?y. Nie zabrak?o tam ucznia naszego gimnazjum Damiana Frydrycha, ktry zosta? laureatem nagrody g?wnej konkursu Co Ty wiesz o Ameryce? Na tak postawione pytanie Damian odpowiedzia? na tyle wyczerpuj?co, aby w gronie najlepszych uczestnikw kampanii odebra? pami?tkowy dyplom, cenne nagrody, w tym ksi??k? go?cia honorowego spotkania Pana Piotra Kra?ko USA ?wiat wed?ug reportera wr?czon? osobi?cie przez autora.

Akcja Zachowaj trze?wy umys? to projekt d?ugofalowy, ktrego istot? jest rwnie? wsp?praca z samorz?dami lokalnymi w ca?ym kraju. W tegorocznym finale wzi?? udzia? Pan Jan Omachel - Wjt Gminy Kro?cienko Wy?ne i Marek Aftanas - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym.

Marek Aftanas

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum