Dzisiaj jest: 4 GrudzieĹ„ 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?ówna

Rekolekcje wielkopostne w gimnazjum

W dniach 26-28 marca uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym prze?ywali szkolne rekolekcje wielkopostne- czas zastanowienia si? nad sob?, swoim ?yciem, post?powaniem. Te dni pozwoli?y zatrzyma? si? na chwil?, wyciszy?, zamy?li?, spotka? Boga i spotka? si? sam na sam ze sob?. Duchowe  spotkania mia?y miejsce w rodzimej parafii oraz szkole.

Pierwszego dnia rekolekcji odby? si? spektakl dla m?odzie?y pt. „Sumienie gimnazjalisty” przygotowany przez ko?o teatralne pod kierunkiem pani Katarzyny Marsza?ek. W krótkich scenkach pokazanych zosta?o 7 grzechów g?ównych i pokusy, którym ulegaj? m?odzi ludzie. Szczera rozmowa z sumieniem pozwala?a, na szcz??cie, za ka?dym razem te pokusy zwalczy?. Przedstawienie mia?o na celu u?wiadomi? m?odzie?y, ?e pope?niaj?c grzechy, krzy?ujemy Jezusa ci?gle na nowo, biczujemy, wk?adamy na skronie koron? cierniow?. Jednak, tak jak dwa tysi?ce lat temu, tak i dzi?, ?yj?c wed?ug przykaza? i czyni?c dobro drugiemu cz?owiekowi, stajemy si? Weronik? czy Szymonem Cyrenejczykiem, którzy przynie?li, przynajmniej chwilow?, ulg? w cierpieniu Chrystusowi. Nie mo?emy wi?c by? oboj?tni na z?o, które dzieje si? wokó?, a uczynione dobro powróci do nas.

W drugim dniu rekolekcji skupili?my nasz? uwag? na spektaklu „Bo?e mój, szukam Ciebie” wystawionym przez ko?o teatralne pod opiek? pani Renaty S?owik. Przygl?dali?my si? jak ci??k? i m?cz?c? drog? pokonuje Chrystus, jak po wielokro? upada, by?my Go zauwa?yli, zaprosili do swego ?ycia- nie zawsze si? to udaje. Pojawiaj?cy si? w poszczególnych scenach: hitlerowcy, ojciec alkoholik, chora, która zw?tpi?a w mi?o?? Bo?? czy zbuntowana i rozgoryczona nastolatka-  nie zauwa?yli, ?e Jezus jest obok nich, w ka?dej, dobrej i z?ej chwili ?ycia, wyci?ga do nich r?k? prosz?c o mi?o??, szacunek, prawd?, cz?owiecze?stwo, zaufanie… Jednak?e koniec tej historii niesie nadziej? na to, ?e jest jeszcze czas dla ka?dego z nas na nawrócenie i spotkanie z Jezusem, by?my mogli za Julianem Tuwimem wo?a?:


Jeszcze si? kiedy? rozsmuc?,
Jeszcze do Ciebie powróc?
Chrystusie.


Jeszcze tak strasznie zap?acz?,
?e przez ?zy Ciebie zobacz?,
Chrystusie…


I z tak? wielk? ?a?ob?
B?d? si? ?ali? przed Tob?,
Chrystusie,


?e duch mój przed Tob? kl?knie
I wtedy serce mi p?knie,
Chrystusie…


Ostatniego dnia rekolekcji prze?ywali?my w szkole multimedialn? Drog? Krzy?ow?, której towarzyszy?y rozwa?ania czytane przez uczniów. Dotyczy?y one wielu sytuacji wzi?tych z ?ycia m?odych ludzi. Po Drodze Krzy?owej mia?a miejsce projekcja pt. „B?ogos?awiony Jan Pawe? II- przyjaciel m?odzie?y” z okazji zbli?aj?cej si? rocznicy ?mierci papie?a. Uczniowie mieli mo?liwo?? zapozna? si? z przes?aniem tego? papie?a skierowanym do m?odzie?y g?oszonym przez niego w ci?gu ca?ego pontyfikatu. Rozwa?ania i prezentacj? przygotowa?  ksi?dz katecheta Grzegorz Czerwonka.

 

Rekolekcje wielkopostne dla naszej szko?y prowadzi? o. Grzegorz Dudek, kapucyn z Krosna. Przez trzy dni rekolekcyjnych spotka? próbowa? wraz z nasz? m?odzie?? odpowiedzie? na najwa?niejsze pytania o sens ?ycia, jego cel i sposób jak by? szcz??liwym.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

„Na drodze do Boga” – takie has?o przy?wieca?o recytatorom podczas gminnego etapu Konkursu Recytatorskiego Twórczo?ci ks. Jana Twardowskiego, który odby? si? w naszym gimnazjum 12 stycznia 2012 r. To ju? trzecia edycja powiatowego konkursu, którego celem jest propagowanie  twórczo?ci zmar?ego przed sze?ciu laty ksi?dza, poety, przedstawiciela wspó?czesnej liryki religijno-filozoficznej. Twórcy lubianego i wci?? ciesz?cego si? du?? popularno?ci? w?ród czytelników, który mówi? o sobie, ?e lubi „wiersze serdecznie niemodne i szcz??liwie spó?nione”, t?skni za „humorem, który uczy pokory, pozwala ?mia? si? z samego siebie, ratuje od patosu”.

Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji multimedialnej na temat ?ycia i twórczo?ci poety, nast?pnie zas?uchali?my si? w deklamacje uczestniczek konkursu. Jury w sk?adzie: wójt Gminy Kro?cienko Wy?ne, p. Jan Omachel, p. Anita Fal- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym, p. Ewelina Har?zga-Zygarowicz- polonistka, pracownica Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym oraz ks. katecheta Grzegorz Czerwonka wy?oni?o trzy laureatki etapu gminnego konkursu. I miejsce wyrecytowa?a Dominika Lorenc z kl. II a ujmuj?c interpretacj? utworu „Aniele Bo?y”, II miejsce zdoby?a Katarzyna Pelczar z kl. II c-  wiersz „Zmieni?y si? czasy”, III miejsce przypad?o Karolinie Grabie z kl. I a, zaprezentowa?a utwór „O u?miechu w ko?ciele”. Cz?onkowie jury postanowili tak?e przyzna? wyró?nienie dla Magdaleny Zaj?c z kl. II b („Naucz si? dziwi?”), podkre?lili ponadto, ?e poziom konkursu by? bardzo wyrównany i wyrazili uznanie odno?nie  przygotowania m?odych recytatorów. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi??kowe ufundowane przez Gmin? Kro?cienko Wy?ne. W tym miejscu pragniemy podzi?kowa? zarówno Panu Wójtowi, jak i Paniom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kro?cienku Wy?nym za zaanga?owanie  i wspó?prac? z nasz? szko??. Dominice za? ?yczymy powodzenia, gdy? ju? 18 stycznia br. w Korczynie  b?dzie reprezentowa?a kro?cie?skie gimnazjum w finale III Edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczo?ci ks. Jana Twardowskiego.

 

Tak oto pa?dziernik przyniós? konkurs wiedzy o ?yciu i twórczo?ci Czes?awa Mi?osza zorganizowany przez Kro?nie?sk? Bibliotek? Publiczn? z okazji obchodzonego w Polsce Roku Czes?awa Mi?osza. 20.10.2011 r. pod has?em "Mi?osz - poeta wci?? odkrywany", w szranki konkursowe stan?li uczniowie gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu kro?nie?skiego (14 dru?yn w dwu kategoriach !), w tym reprezentanci Kro?cienka Wy?nego: Katarzyna Pelczar, Karolina Pelczar, Miko?aj Filar i ?ukasz Jurczak. W pierwszym etapie czteroosobowe zespo?y mia?y za zadanie przedstawi? inscenizacj? s?owno-muzyczn? opart? na fragmentach biografii, poezji lub prozy Czes?awa Mi?osza. W drugim, m?odzie? odpowiada?a na pytania zwi?zane z ?yciem i dorobkiem Noblisty. Czas pokonkursowych zmaga? umili? zebranym w czytelni biblioteki uczestnikom i go?ciom wyst?p muzyka, poety, historyka i teoretyka literatury, Adama Dennisona, który zajmuje si? komponowaniem muzyki do tekstów uznanych poetów polskich i zagranicznych. W trakcie koncertu mo?na by?o us?ysze? muzyczne interpretacje utworów Mi?osza.  W tym czasie trwa?y obrady jury, które po podsumowaniu punktów, przyzna?o bezapelacyjnie I miejsce zespo?owi z Kro?cienka Wy?nego. M?odzi arty?ci nie kryli wielkiej rado?ci z zas?u?onego sukcesu. Warto?ciowe nagrody i dyplomy wr?czyli laureatom Wiceprezydent Krosna- Bronis?aw Baran, Przewodnicz?ca Komisji Kultury Rady Miasta Krosna- Anna Dubiel oraz Dyrektor KBP- Teresa Le?niak.

Z kolei pa?dziernikowa,  XVII ju? edycja  Konkursu Recytatorskiego Poezji Wspó?czesnej Bronis?awy Betlej w Jedliczu, by?a sposobno?ci? do zaprezentowania si? recytatorów z ca?ego powiatu i, jak co roku zreszt?, potwierdzi?a wysokie umiej?tno?ci deklamacyjne uczniów kro?cie?skiego gimnazjum. Trzydniowe spotkania z poezj? zaowocowa?y nie tylko zgromadzeniem do?wiadcze? i prze?y? estetycznych, ale wspania?ymi wynikami. Tak wi?c   w kategorii klas I niezatarte wra?enie po swoim wyst?pie pozostawi?a uczennica klasy Id, Izabela Rachwa?, której interpretacja utworu „Pierwsze spotkanie” przynios?a jej I miejsce i wycisn??a ?zy (dos?ownie!) z oczu samej Poetki. Równie wspaniale zaprezentowa?a si?  Aleksandra Szajna, tak?e z klasy I d, która zdoby?a II pozycj?, natomiast wyró?nienia wyrecytowa?y: Karolina Graba z Ia   oraz  Patrycja Rajchel z Ib   . Drugiego dnia zmaga? doskonale wypad?a  Dominika Lorenc z klasy II a, zajmuj?c III lokat?, za?  Agnieszka Michna z III b  w ostatnim spotkaniu z poezj? zosta?a laureatk? II miejsca. Recytatorom, którym tym razem nie dopisa?o szcz??cie, nale?? si? równie? wyrazy uznania oraz ?yczenia wiary we w?asne mo?liwo?ci i umiej?tno?ci. Ciekawe jest to, ?e pomimo tylu edycji tego konkursu, nie straci? on na atrakcyjno?ci, wr?cz przeciwnie, zyska? jeszcze wi?ksze grono sympatyków. ?wiadczy to o du?ej wra?liwo?ci gimnazjalistów, dla których poezja wspó?czesna, cho? cz?sto trudna w interpretacji, jest nadal ceniona.

 

Gimnazjalista w finale Kampanii "Zachowaj Trze?wy Umys?"

Kampania „Zachowaj trze?wy umys?” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmuj?ca problem profilaktyki uzale?nie?.

Jednym z jej najwa?niejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia oraz atrakcyjnych dla dzieci i m?odzie?y zachowa? prospo?ecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, za?ywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Od pocz?tku wspieraj? j? sportowe autorytety, m.in. mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, zdobywca obu biegunów Marek Kami?ski, legendarny polski skoczek Adam Ma?ysz, wicemistrzyni olimpijska Maja W?oszczowska, bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek czy tenisistka sto?owa Natalia Partyka.

W 2011 roku akcj? wspar? Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 800 metrów, czwarty zawodnik tegorocznych Mistrzostw ?wiata w lekkiej atletyce, zostaj?c jej oficjalnym patronem. Zwie?czeniem trwaj?cego kilka miesi?cy przedsi?wzi?cia by? zorganizowany 15 wrze?nia 2011 roku fina? w Centrum Olimpijskim w Warszawie, na który przyjechali autorzy najciekawszych prac, wybranych starannie przez cz?onków kapitu?y. Nie zabrak?o tam ucznia naszego gimnazjum Damiana Frydrycha, który zosta? laureatem nagrody g?ównej konkursu „Co Ty wiesz o Ameryce?” Na tak postawione pytanie Damian odpowiedzia? na tyle wyczerpuj?co, aby w gronie najlepszych uczestników kampanii odebra? pami?tkowy dyplom, cenne nagrody, w tym ksi??k? go?cia honorowego spotkania Pana Piotra Kra?ko „USA ?wiat wed?ug reportera” wr?czon? osobi?cie przez autora.

Akcja „Zachowaj trze?wy umys?” to projekt d?ugofalowy, którego istot? jest równie? wspó?praca z samorz?dami lokalnymi w ca?ym kraju. W tegorocznym finale wzi?? udzia? Pan Jan Omachel - Wójt Gminy Kro?cienko Wy?ne i Marek Aftanas - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym.

Marek Aftanas

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum