Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna

Piknik rodzinny

12 czerwca w godzinach popo?udniowych na placu ko?o domu ludowego odby? si? piknik rodzinny zorganizowany przez Urz?d Gminy oraz Rad? Gminy Kro?cienko Wy?ne. W tym wydarzeniu wzi?li udzia? równie? cz?onkowie ko?a teatralnego, prezentuj?c inscenizacj? bajki: „Kopciuszek”. Historia sierotki wychowywanej przez macoch? i dr?czonej przez siostry zachwyci?a m?odych odbiorców, którzy z wielkim zainteresowaniem obserwowali przebieg sztuki. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

20 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? projekcja filmu krótkometra?owego pt.: „Tajemnica Hrabiny”. Projekt zosta? w ca?o?ci zrealizowany samodzielnie przez cz?onków Ko?a Teatralnego z gimnazjum a sfinansowany przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Kro?cienku Wy?nym.

Jeszcze w marcu odby?y si? warsztaty, podczas których re?yser - pan Zbigniew Masternak – zapoznawa? uczniów z tajnikami pisania scenariusza filmowego. Dwugodzinne spotkanie zako?czy?o si? prezentacj? zredagowanych scenariuszy oraz pomys?ów na film z krajobrazami naszej miejscowo?ci w tle. Zadaniem domowym naszych uczniów, które tym razem bardzo ch?tnie wykonali, by?o przepisanie i wys?anie gotowych scenariuszy re?yserowi, by móg? wybra? tekst, z którym b?dziemy pracowa? podczas kolejnego spotkania. Najlepszy okaza? si? scenariusz Patryka Dziwisza i  w?a?nie na podstawie jego tekstu w czerwcu nagrywali?my film.

Ju? na kilka tygodni przed wyznaczonym terminem spotkania uczniowie – aktorzy – przygotowywali kostiumy, dopracowywali dialogi oraz robili próby w plenerze. 20 czerwca mia?o miejsce kr?cenie poszczególnych scen. Praca na planie filmowym by?a bardzo przyjemna, chocia? wyczerpuj?ca, poniewa? niektóre uj?cia trzeba by?o powtarza? po kilka razy. Sceny rozgrywa?y si? w ró?nych miejscach, co dodatkowo utrudnia?o prac?, poniewa? trzeba by?o w?drowa? po ca?ym Kro?cienku: byli?my w Ksi??ym Lesie, Izbie Muzealnej, ko?o szko?y oraz przy dworze. Po sko?czonych zdj?ciach, które trwa?y do godzin popo?udniowych, zm?czeni, ale bardzo zadowoleni rozeszli?my si? do domów. Na efekty swojej pracy musieli?my czeka? ca?e wakacje, ale op?aci?o si?. Nagranie wszystkim si? podoba, a my przekonali?my si? jak trudnym zaj?ciem jest zawód aktora. Siedmiominutowy film kr?cili?my kilka godzin i nikt nie móg? narzeka? na zm?czenie.

Premiera naszego dzie?a odby?a si? w gimnazjum. Zostali na ni? zaproszeni absolwenci, którzy brali udzia? w realizacji filmu oraz rodzice m?odych aktorów. Projekcja uzyska?a pozytywne recenzje wszystkich widzów zarówno aktorów jak i ich rodziców.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Ogromny sukces biegaczy z Kro?cienka

I miejsca w XXII Ogólnopolskich Biegach Ulicznych, które odby?y si? 7 pa?dziernika br. w Mielcu, zdobyli uczniowie ucz?szczaj?cy na co dzie? do naszej szko?y:

Julita Krzy?anowska w kategorii dziewcz?t z rocznika 2003 oraz Aleksander Grygolec w kategorii ch?opcy z rocznika 2003.  Du?e brawa nale?? si? te? Sandrze Rymar, która zaj??a III miejsce w kategorii dziewcz?t.

Jest to kolejny, i na pewno nie ostatni, wielki sukces tych m?odych sportowców, którzy trenuj? w kro?cie?skim Klubie Biegacza.

Warto doda?, ?e z uczniów naszego gimnazjum w zawodach uczestniczy?y jeszcze: Patrycja Wójcik i Daria Sowa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ?yczymy dalszych sukcesów.

Olek i Julita prezentuj? zdobyte trofea

 

Wycieczka integracyjna pierwszych klas.

14 wrze?nia 2016 roku uczniowie klas pierwszych  i Ko?a Teatralnego naszej szko?y wyjechali na wycieczk? do Krosna. Wydawa?o nam si?, ?e blisko po?o?one Krosno niczym nieznanym nas nie zaskoczy. Jednak liczne atrakcje i oprowadzaj?cy nas przewodnicy zadbali o to aby?my si? nie nudzili i mi?o sp?dzili czas. Na pocz?tku zwiedzili?my Muzeum Rzemios?a, gdzie poznali?my histori? cechów, czyli zawodów. By?a okazja przymierzy? strój szewca, usi??? w fotelu fryzjerskim z XIX w., czy przyjrze? si? krosnom tkackim. Oczywi?cie by?o mnóstwo pyta? i zabawnych sytuacji, które zdarza?y si? nam ca?y czas, równie? podczas wchodzenia na taras widokowy Wie?y Farnej. Panorama miasta by?a przepi?kna. Spaceruj?c po mie?cie zwiedzili?my te? kaplic? O?wi?cimów w Ko?ciele Ojców Franciszkanów. Legenda o niespe?nionej mi?o?ci przyrodniego rodze?stwa Anny i Stanis?awa zrobi?a na nas niema?e wra?enie. Rozmy?laj?c o przerwanej ?mierci? Anny O?wi?cimówny mi?o?ci przeszli?my do Muzuem Podkarpackiego, gdzie zwiedzali?my ekspozycje w ramach Dni Otwartych.

Najwi?cej emocji wzbudzi?a wystawa broni japo?skiej.

Po zwiedzaniu przyszed? czas na specjaln? atrakcj? - wzi?li?my udzia? w wspólnym ?piewaniu XV-wiecznych pie?ni mi?osnych, które wykonywa? zespó?  Muzyki Dawnej Vox Angeli. Na koniec odby?a si? jeszcze lekcja ta?ca ?redniowiecznego.

By?a to bardzo ciekawa lekcja historii! W dobrych humorach wrócili?my do Kro?cienka. Oto nasza galeria zdj??:

Marcelina Gerlach Ic

 

KLASA 1c melduje si?!

{multithumb}To my - klasa 1c! Jeste?my dobrze zgranym zespo?em z wieloma ró?nymi charakterami. Mo?emy nie zgadza? si? w wielu kwestiach, ale jednego wszyscy jeste?my pewni: nigdzie nie znajdziecie takiej klasy jak nasza!

Wi?kszo?? z nas zna si? ze szko?y podstawowej w Zalesiu i chocia? w tym roku do??czyli do nas uczniowie z Kro?cienka, to ju? zd??yli?my si? zaprzyja?ni?.

Oto nasz sk?ad:

 1. Gerlach  Marcelina
 2. Gerlach  Miko?aj
 3. G?adysz Tomasz
 4. Grygolec Aleksander
 5. Grzyma?a Maciej
 6. Krzy?anowska Julita
 7. Lorens Krzysztof
 8. Micha?kowska Edyta
 9. Micha?kowski Tomasz
 10. Omachel Kamil
 11. Pelczar Wiktoria
 12. Podkul Zuzanna
 13. Sieniawska Anna
 14. Stapi?ska Karolina
 15. ?uraw Micha?

Z okazji Dnia Ch?opaka damska cz??? klasy Ic przygotowa?a ma?? niespodziank? dla  naszych ch?opców. Ka?dy z nich otrzyma? drobny upominek.

Nie mog?o zabrakn?? te? najlepszych ?ycze?.

Marcelina Gerlach Ic

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum