Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Piknik rodzinny

12 czerwca w godzinach popo?udniowych na placu ko?o domu ludowego odby? si? piknik rodzinny zorganizowany przez Urz?d Gminy oraz Rad? Gminy Kro?cienko Wy?ne. W tym wydarzeniu wzi?li udzia? rwnie? cz?onkowie ko?a teatralnego, prezentuj?c inscenizacj? bajki: Kopciuszek. Historia sierotki wychowywanej przez macoch? i dr?czonej przez siostry zachwyci?a m?odych odbiorcw, ktrzy z wielkim zainteresowaniem obserwowali przebieg sztuki. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

20 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? projekcja filmu krtkometra?owego pt.: Tajemnica Hrabiny. Projekt zosta? w ca?o?ci zrealizowany samodzielnie przez cz?onkw Ko?a Teatralnego z gimnazjum a sfinansowany przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Kro?cienku Wy?nym.

Jeszcze w marcu odby?y si? warsztaty, podczas ktrych re?yser - pan Zbigniew Masternak zapoznawa? uczniw z tajnikami pisania scenariusza filmowego. Dwugodzinne spotkanie zako?czy?o si? prezentacj? zredagowanych scenariuszy oraz pomys?w na film z krajobrazami naszej miejscowo?ci w tle. Zadaniem domowym naszych uczniw, ktre tym razem bardzo ch?tnie wykonali, by?o przepisanie i wys?anie gotowych scenariuszy re?yserowi, by mg? wybra? tekst, z ktrym b?dziemy pracowa? podczas kolejnego spotkania. Najlepszy okaza? si? scenariusz Patryka Dziwisza i w?a?nie na podstawie jego tekstu w czerwcu nagrywali?my film.

Ju? na kilka tygodni przed wyznaczonym terminem spotkania uczniowie aktorzy przygotowywali kostiumy, dopracowywali dialogi oraz robili prby w plenerze. 20 czerwca mia?o miejsce kr?cenie poszczeglnych scen. Praca na planie filmowym by?a bardzo przyjemna, chocia? wyczerpuj?ca, poniewa? niektre uj?cia trzeba by?o powtarza? po kilka razy. Sceny rozgrywa?y si? w r?nych miejscach, co dodatkowo utrudnia?o prac?, poniewa? trzeba by?o w?drowa? po ca?ym Kro?cienku: byli?my w Ksi??ym Lesie, Izbie Muzealnej, ko?o szko?y oraz przy dworze. Po sko?czonych zdj?ciach, ktre trwa?y do godzin popo?udniowych, zm?czeni, ale bardzo zadowoleni rozeszli?my si? do domw. Na efekty swojej pracy musieli?my czeka? ca?e wakacje, ale op?aci?o si?. Nagranie wszystkim si? podoba, a my przekonali?my si? jak trudnym zaj?ciem jest zawd aktora. Siedmiominutowy film kr?cili?my kilka godzin i nikt nie mg? narzeka? na zm?czenie.

Premiera naszego dzie?a odby?a si? w gimnazjum. Zostali na ni? zaproszeni absolwenci, ktrzy brali udzia? w realizacji filmu oraz rodzice m?odych aktorw. Projekcja uzyska?a pozytywne recenzje wszystkich widzw zarwno aktorw jak i ich rodzicw.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Ogromny sukces biegaczy z Kro?cienka

I miejsca w XXII Oglnopolskich Biegach Ulicznych, ktre odby?y si? 7 pa?dziernika br. w Mielcu, zdobyli uczniowie ucz?szczaj?cy na co dzie? do naszej szko?y:

Julita Krzy?anowska w kategorii dziewcz?t z rocznika 2003 oraz Aleksander Grygolec w kategorii ch?opcy z rocznika 2003. Du?e brawa nale?? si? te? Sandrze Rymar, ktra zaj??a III miejsce w kategorii dziewcz?t.

Jest to kolejny, i na pewno nie ostatni, wielki sukces tych m?odych sportowcw, ktrzy trenuj? w kro?cie?skim Klubie Biegacza.

Warto doda?, ?e z uczniw naszego gimnazjum w zawodach uczestniczy?y jeszcze: Patrycja Wjcik i Daria Sowa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ?yczymy dalszych sukcesw.

Olek i Julita prezentuj? zdobyte trofea

 

Wycieczka integracyjna pierwszych klas.

14 wrze?nia 2016 roku uczniowie klas pierwszych i Ko?a Teatralnego naszej szko?y wyjechali na wycieczk? do Krosna. Wydawa?o nam si?, ?e blisko po?o?one Krosno niczym nieznanym nas nie zaskoczy. Jednak liczne atrakcje i oprowadzaj?cy nas przewodnicy zadbali o to aby?my si? nie nudzili i mi?o sp?dzili czas. Na pocz?tku zwiedzili?my Muzeum Rzemios?a, gdzie poznali?my histori? cechw, czyli zawodw. By?a okazja przymierzy? strj szewca, usi??? w fotelu fryzjerskim z XIX w., czy przyjrze? si? krosnom tkackim. Oczywi?cie by?o mnstwo pyta? i zabawnych sytuacji, ktre zdarza?y si? nam ca?y czas, rwnie? podczas wchodzenia na taras widokowy Wie?y Farnej. Panorama miasta by?a przepi?kna. Spaceruj?c po mie?cie zwiedzili?my te? kaplic? O?wi?cimw w Ko?ciele Ojcw Franciszkanw. Legenda o niespe?nionej mi?o?ci przyrodniego rodze?stwa Anny i Stanis?awa zrobi?a na nas niema?e wra?enie. Rozmy?laj?c o przerwanej ?mierci? Anny O?wi?cimwny mi?o?ci przeszli?my do Muzuem Podkarpackiego, gdzie zwiedzali?my ekspozycje w ramach Dni Otwartych.

Najwi?cej emocji wzbudzi?a wystawa broni japo?skiej.

Po zwiedzaniu przyszed? czas na specjaln? atrakcj? - wzi?li?my udzia? w wsplnym ?piewaniu XV-wiecznych pie?ni mi?osnych, ktre wykonywa? zesp? Muzyki Dawnej Vox Angeli. Na koniec odby?a si? jeszcze lekcja ta?ca ?redniowiecznego.

By?a to bardzo ciekawa lekcja historii! W dobrych humorach wrcili?my do Kro?cienka. Oto nasza galeria zdj??:

Marcelina Gerlach Ic

 

KLASA 1c melduje si?!

{multithumb}To my - klasa 1c! Jeste?my dobrze zgranym zespo?em z wieloma r?nymi charakterami. Mo?emy nie zgadza? si? w wielu kwestiach, ale jednego wszyscy jeste?my pewni: nigdzie nie znajdziecie takiej klasy jak nasza!

Wi?kszo?? z nas zna si? ze szko?y podstawowej w Zalesiu i chocia? w tym roku do??czyli do nas uczniowie z Kro?cienka, to ju? zd??yli?my si? zaprzyja?ni?.

Oto nasz sk?ad:

 1. Gerlach Marcelina
 2. Gerlach Miko?aj
 3. G?adysz Tomasz
 4. Grygolec Aleksander
 5. Grzyma?a Maciej
 6. Krzy?anowska Julita
 7. Lorens Krzysztof
 8. Micha?kowska Edyta
 9. Micha?kowski Tomasz
 10. Omachel Kamil
 11. Pelczar Wiktoria
 12. Podkul Zuzanna
 13. Sieniawska Anna
 14. Stapi?ska Karolina
 15. ?uraw Micha?

Z okazji Dnia Ch?opaka damska cz??? klasy Ic przygotowa?a ma?? niespodziank? dla naszych ch?opcw. Ka?dy z nich otrzyma? drobny upominek.

Nie mog?o zabrakn?? te? najlepszych ?ycze?.

Marcelina Gerlach Ic

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum