Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna

Jak co roku w naszym gimnazjum odby?a si? cz??? testowa Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Dnia 29 wrze?nia br. 14 uczniów zmaga?o si? z zadaniami, chc?c udowodni? s?uszno?? pewnych twierdze? matematycznych. Ca?a trudno?? polega?a jednak na tym, ?e niektóre stwierdzenia by?y tylko hipotezami. Wówczas zadaniem uczniów by?o podanie cho?by jednego kontrprzyk?adu pokazuj?cego, ?e przypuszczenie jest fa?szywe. Najliczniejsz? grup? w?ród uczestników stanowili pierwszoklasi?ci. Wyniki konkursu s? znane po wpisaniu do formularza on-line danych ka?dego ucznia, wraz z odpowiedziami do pyta? testowych.

W naszej szkole na wyró?nienie zas?uguj?:

  • Patrycja Tomkowicz, kl. Ib – I miejsce
  • Izabela Borek, kl. Ib – II miejsce
  • Patrycja Pelczar, kl. IIIa – III miejsce

Uczestnicy mog? do po?owy pa?dziernika rozwi?zywa? jeszcze zadania z tzw. cz??ci korespondencyjnej zawodów, by w ten sposób podnie?? liczb? punktów. Warto wykorzysta? t? okazj?, uwierzy? w siebie i spróbowa? swoich si?! Tre?ci zada? i dodatkowe informacje znajduj? si? na stronie internetowej Olimpiady: www.omj.edu.pl.

 

Wybory Samorz?du Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Dnia 28 wrze?nia 2016 roku odby?y si? wybory Samorz?du Uczniowskiego. Wystartowa?o pi?cioro kandydatów: Kot?owska Zuzanna, Pelczar Maciej, Sowa Daria. Kandydatk? na opiekuna Samorz?du Uczniowskiego by?a pani Gra?yna Prugar- Go?da.  Wybory rozpocz??y si? od debaty. Ka?dy przedstawi? swoje postulaty, odpowiada? na pytania wyborców. Po debacie uczniowie przyst?pili do wyborów. Ka?dy musia? stawi? si? przed komisj?, podpisa? list? i odebra? karty do g?osowania. Po podliczeniu g?osów komisja stwierdzi?a, ?e przewodnicz?c? Samorz?du Uczniowskiego zosta?a Zuzanna Kot?owska, zast?pc? Daria Sowa. Opiekunem Samorz?du zosta?a pani Gra?yna Prugar- Go?da.

Zarówno przewodnicz?cej, jak i ca?emu Samorz?dowi ?yczymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomys?ów.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 
 

Absolwenci 2015/2016

Klasa 3a

Natalia Bargie?, Weronika Borek, Dawid Bosek, Tomasz Cierpik, Tomasz Janas, Bartosz Kielar, Marlena Klamut, Magdalena Kmonk, Marzena Majchrowicz, Mateusz Michna, Micha? Ni?nik, Ewelina Pelczar, Gabriela Perlicka, Natalia Prajsnar, Anna Rymarz, Klaudia Urban, Bartosz Wójcik

Klasa 3b

Dominika Buczy?ska, Aleksandra Fejkiel, Jakub Janowski, Kacper Kielar, Aneta Kr??a?ek, Weronika Lorens, Mariola Marsza?ek, Klaudia Mercik, Damian Pelc, Filip Pelczar, Jakub Pelczar, Gabriela Pomyka?a, Bartosz Pud?owski, Arkadiusz Rymar, Dawid Szmyd, Micha? Szul, Wiktoria Zajdel, Martyna Zdeb, Monika Zygarowicz.

Klasa 3c

Kamil Bystrzycki, Patrycja Czuba, Patryk Dziwisz, Aleksandra Frydrych, Micha? Jastrz?b, Julia Jurczak, Krystian Juszczyk, Dariusz Kmonk, Angelika Korta, Wiktoria Krzy?anowska, Aleksandra Omachel, Klaudia Pa?ycia,  Micha? Prajsnar, Krystian Szmyd, Natalia ?l?czka, Hubert Tomo?,  Wojciech Urban, Kacper Zaj?c.

 

Przedstawienie z okazji Tygodnia Bibliotek

Z okazji Tygodnia Bibliotek go?cili?my w naszej Gminnej Bibliotece Publicznej z przedstawieniem „Kopciuszek” przygotowanym przez Ko?o Teatralne. Podczas dwóch wyst?pów mia?y nas okazj? obejrze? przedszkolaki z Przedszkola Samorz?dowego oraz Ochronki ?w. Józefa, nast?pnie na nasze zaproszenie odpowiedzieli uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szko?y Podstawowej w Kro?cienku Wy?nym. Przedstawienie ogl?da?y te? maluchy z Klubiku Dzieci?cego.  Spektakl przypad? najm?odszym widzom do gustu, o czym ?wiadczy?a idealna cisza na sali przerywana tylko okrzykami zachwytu.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum