Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2022        Imieniny obchodz?: Helena, Ilona, Bogusław
Strona g?wna

Pami?tamy

13 kwietnia cz?onkowie Ko?a Teatralnego zaprezentowali m?odzie?y gimnazjalnej monta? s?owno muzyczny: Sybir, Katy?, Smole?sk pami?tamy. Podczas programu zosta? m. in. wy?wietlony fragment filmu dokumentalnego pokazuj?cego ekshumacj? cia? oficerw zamordowanych w Katyniu. Wyst?puj?cy przybli?yli te? rwie?nikom historie Sybirakw, a tak?e uczcili pami?? tych, ktrzy zgin?li w katastrofie lotniczej w Smole?sku.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej wyst?pili?my rwnie? podczas uroczystego zako?czenie projektu edukacyjnego O finansach w bibliotece, ktre odby?o si? 17 maja. Wzi?li w nim udzia? uczestnicy spotka? oraz zaproszeni go?cie.

 

Konkursy recytatorskie

Jak co roku wzi?li?my udzia? w Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej, ktry odby? si? w Liceum Oglnokszta?c?cym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Ka?d? szko?? podczas tego spotkania mo?e reprezentowa? trzech uczniw. W naszym gimnazjum mamy wielu utalentowanych recytatorw, wi?c postanowiono, i? zostan? zorganizowane eliminacje szkolne. Odby?y si? one 9 marca br. Z grupy kilkunastu uczestnikw jury w sk?adzie: Aneta Terefenko, Teresa Migut, Anna ?uksa wybra?o osoby, ktre najlepiej zinterpretowa?y przygotowany wiersz. Zwyci??czyniami etapu szkolnego i zarazem reprezentantkami naszego gimnazjum podczas VI Edycji Konkursu Poezji Sybirackiej by?y: Magdalena Mercik, Weronika Marsza?ek i Natalia Szelc.

Mimo sporej konkurencji (ponad 40 osb) Magda, ktra recytowa?a wiersz Mariana Jonkajtysa pt. Konwj zdoby?a III miejsce na etapie powiatowym.

13 kwietnia natomiast odby? si? etap szkolny Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zmagania deklamatorw oceniali: Anita Fal, Anna ?uksa i ks. Jakub Wilgos. I znw komisja mia?a trudny wybr, poniewa? interpretacje przygotowane przez naszych gimnazjalistw prezentowa?y bardzo wysoki poziom. Po burzliwych obradach jury zadecydowa?o, ?e na etapie powiatowym b?d? nas reprezentowa?: Magdalena Mercik, Patryk Dziwisz i Aleksandra Fejkiel.

 

Poszukiwania

Rwnie? w marcu w Regionalnym Centrum Pogranicza odby?y si? eliminacje do pierwszego Turnieju Sztuki Recytatorskiej Poszukiwania. Udzia? w nim wzi??o pi?cioro uczniw z naszego gimnazjum. Natalia Bargie? i Anna Rymarz wyst?pi?y w kategorii jednego aktora. Aleksandra Fejkiel, Patryk Dziwisz i Tomasz Cierpik recytowali fragment prozy i wiersz. Nasze umiej?tno?ci ocenia?o jury w sk?adzie: Ma?gorzata Baranowska, Henryk Wichniewicz oraz S?awomir Wo?niak. Po wys?uchaniu naszych prezentacji konkursowych zdecydowali, i? do wielkiego Fina?u zakwalifikuj? si?: Aleksandra Fejkiel i Patryk Dziwisz. By?o to dla nas du?e wyr?nienie. Ju? w dniu konkursu zostali?my zaproszeni na dwudniowe warsztaty, ktre odby?y 7 i 8 kwietnia tego roku. Wtedy to spotkali?my si? podczas konkursowych zmaga? z reszt? finalistw z powiatu jasielskiego oraz sanockiego. Podczas przedstawiania swoich interpretacji utworw wsp?czesnych towarzyszy? nam stres, poniewa? oceniali nas prawdziwi fachowcy w dziedzinie kultury ?ywego s?owa: Ziuta Zaj?cwna, Bogus?aw S?upczy?ski oraz S?awomir Kuligowski. Byli?my podzieleni na dwie kategorie. Najpierw wyst?powa?a grupa gimnazjalistw, a nast?pnie liceali?ci. Poziom by? bardzo wyrwnany. Dodatkow? atrakcj? dla uczestnikw i opiekunw by?y warsztaty recytatorskie prowadzone przez jurorw. Wiele si? od nich dowiedzieli?my; robili?my r?ne ?wiczenia i rozmawiali?my o najcz?stszych b??dach pope?nianych podczas deklamacji. Zako?czeniem pierwszego dnia zmaga? konkursowych by? monodram Hej Joe wg Samuela Becketta. Drugiego dnia wszyscy uczestnicy Poszukiwa? obejrzeli spektakl w re?yserii i wg scenariusza autorstwa Ziuty Zaj?cwny pt. Theatrum Poeticum Anny ?wierszczy?skiej. P?niej ka?dy z recytatorw uczestniczy? w indywidualnych konsultacjach, po ktrych zosta?y og?oszone wyniki. I znw zostali?my docenieni, poniewa? nasz kolega Patryk Dziwisz otrzyma? indywidualne wyr?nienie od Pani Ziuty Zaj?cwny.

Warsztaty pomog?y nam rozwin?? nasze umiej?tno?ci aktorskie, a przy tym by?y dla nas wspania?? zabaw?.

 

Gimnazjali?ci - Perfekcjoni?ci

14 marca w ZSKU w Kro?nie odby? si? II Mi?dzygimnazjalny Konkurs Interdyscyplinarny, ktry przebiega? pod has?em: Gimnazjalista - Perfekcjonista. Przy?wieca?y mu ambitne cele jak promowanie elementw zdrowej rywalizacji, popularyzacja wiedzy oraz powtrka wiadomo?ci przed zbli?aj?cym si? testem kompetencji dla ostatnich klas gimnazjum. Przedsi?wzi?cie mia?o form? multimedialn?, wzorowan? na formule popularnego niegdy? programu telewizyjnego: Miliard w rozumie. Zadaniem uczniw - uczestnikw rywalizacji - by?o udzielenie odpowiedzi na pytania z wybranych 16 dziedzin - przedmiotw, jakie s? realizowane na poziomie gimnazjum oraz 8 dodatkowych, oglnych dyscyplin, ktre zwi?zane s? z ?yciem i zainteresowaniami m?odzie?y. Do konkursu zosta?o zg?oszonych 16 dwuosobowych dru?yn. Po zaci?tej i d?ugiej rywalizacji uczniowie naszego gimnazjum: Natalia Prajsnar i Tomasz Cierpik zaj?li III miejsce.

Serdecznie im gratulujemy.

 

IX Kro?nie?ski Konkurs Matematyczny

Na pocz?tku maja odby? si? szkolny etap powiatowego konkursu matematycznego. Komisja Konkursowa opracowa?a zestawy zada? dla poszczeglnych klas. Eliminacje przebiega?y na trzech poziomach, ??cznie wzi??o w nich udzia? 30 uczniw z naszego gimnazjum. Ch?tni mogli sprawdzi? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci matematyczne oraz pokaza? swj talent podczas rywalizacji z rwie?nikami.

Zgodnie z regulaminem w finale, ktry odb?dzie si? 11 maja 2016 r. w Miejskim Zespole Szk? Nr 1 w Kro?nie wezm? udzia? nast?puj?cy uczniowie:

  • Klasy pierwsze: Agnieszka ?ywiec, Martyna Bajgrowicz
  • Klasy drugie: Patrycja Pelczar, Zuzanna Szmyd
  • Klasy trzecie: Micha? Jastrz?b, Micha? Prajsnar

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum