Dzisiaj jest: 4 GrudzieĹ„ 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?ówna

Pami?tamy

13 kwietnia cz?onkowie Ko?a Teatralnego zaprezentowali m?odzie?y gimnazjalnej monta? s?owno – muzyczny: „Sybir, Katy?, Smole?sk – pami?tamy…”. Podczas programu zosta? m. in. wy?wietlony fragment filmu dokumentalnego pokazuj?cego ekshumacj? cia? oficerów zamordowanych w Katyniu. Wyst?puj?cy przybli?yli te? rówie?nikom historie Sybiraków, a tak?e uczcili pami?? tych, którzy zgin?li w katastrofie lotniczej w Smole?sku.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej wyst?pili?my równie?  podczas uroczystego zako?czenie projektu edukacyjnego „O finansach w bibliotece”, które odby?o si? 17 maja. Wzi?li w nim udzia? uczestnicy spotka? oraz zaproszeni go?cie.

 

Konkursy recytatorskie

Jak co roku wzi?li?my udzia? w Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej, który odby? si? w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Ka?d? szko?? podczas tego spotkania mo?e reprezentowa? trzech uczniów. W naszym gimnazjum mamy wielu utalentowanych recytatorów, wi?c postanowiono, i? zostan? zorganizowane eliminacje szkolne. Odby?y si? one 9 marca br. Z grupy kilkunastu uczestników jury w sk?adzie: Aneta Terefenko, Teresa Migut, Anna ?uksa wybra?o osoby, które najlepiej zinterpretowa?y przygotowany wiersz. Zwyci??czyniami etapu szkolnego i zarazem reprezentantkami naszego gimnazjum podczas VI Edycji Konkursu Poezji Sybirackiej by?y: Magdalena Mercik, Weronika Marsza?ek i Natalia Szelc.

Mimo sporej konkurencji (ponad 40 osób) Magda, która recytowa?a wiersz Mariana Jonkajtysa pt. „Konwój” zdoby?a III miejsce na etapie powiatowym.

13 kwietnia natomiast odby? si? etap szkolny Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zmagania deklamatorów oceniali:  Anita Fal, Anna ?uksa i ks. Jakub Wilgos. I znów komisja mia?a trudny wybór, poniewa? interpretacje przygotowane przez naszych gimnazjalistów prezentowa?y bardzo wysoki poziom. Po burzliwych obradach jury zadecydowa?o, ?e na etapie powiatowym b?d? nas reprezentowa?: Magdalena Mercik, Patryk Dziwisz i Aleksandra Fejkiel.

 

Poszukiwania

Równie? w marcu w Regionalnym Centrum Pogranicza odby?y si? eliminacje do pierwszego  Turnieju  Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”. Udzia? w nim wzi??o pi?cioro uczniów z naszego gimnazjum. Natalia Bargie? i Anna Rymarz wyst?pi?y w kategorii jednego aktora.  Aleksandra Fejkiel, Patryk Dziwisz i Tomasz Cierpik recytowali fragment prozy i wiersz. Nasze umiej?tno?ci ocenia?o jury w sk?adzie: Ma?gorzata Baranowska, Henryk Wichniewicz oraz S?awomir Wo?niak. Po wys?uchaniu  naszych prezentacji konkursowych zdecydowali, i? do wielkiego Fina?u zakwalifikuj? si?: Aleksandra Fejkiel i Patryk Dziwisz.  By?o to dla nas du?e wyró?nienie.  Ju? w dniu konkursu zostali?my zaproszeni na dwudniowe warsztaty, które odby?y 7 i 8 kwietnia tego roku. Wtedy to spotkali?my si? podczas konkursowych zmaga? z reszt? finalistów z powiatu jasielskiego oraz sanockiego.  Podczas przedstawiania swoich interpretacji utworów wspó?czesnych towarzyszy? nam stres, poniewa? oceniali nas prawdziwi fachowcy w dziedzinie kultury ?ywego s?owa: Ziuta Zaj?cówna, Bogus?aw S?upczy?ski oraz S?awomir Kuligowski. Byli?my podzieleni na dwie kategorie. Najpierw wyst?powa?a grupa gimnazjalistów, a nast?pnie liceali?ci. Poziom by? bardzo wyrównany. Dodatkow? atrakcj? dla uczestników i opiekunów by?y warsztaty recytatorskie prowadzone przez jurorów. Wiele si? od nich dowiedzieli?my; robili?my ró?ne ?wiczenia i rozmawiali?my o najcz?stszych b??dach pope?nianych podczas deklamacji. Zako?czeniem pierwszego dnia zmaga? konkursowych by? monodram „Hej Joe” wg Samuela Becketta. Drugiego dnia wszyscy uczestnicy „Poszukiwa?” obejrzeli spektakl w re?yserii i wg scenariusza autorstwa Ziuty Zaj?cówny pt. „Theatrum Poeticum Anny ?wierszczy?skiej”. Pó?niej ka?dy z recytatorów uczestniczy? w indywidualnych konsultacjach, po których zosta?y og?oszone wyniki. I znów zostali?my docenieni, poniewa? nasz kolega Patryk Dziwisz otrzyma? indywidualne wyró?nienie od Pani Ziuty Zaj?cówny.

Warsztaty pomog?y nam rozwin?? nasze umiej?tno?ci aktorskie, a przy tym by?y dla nas wspania?? zabaw?.

 

Gimnazjali?ci - Perfekcjoni?ci

14 marca w ZSKU w Kro?nie odby? si? II Mi?dzygimnazjalny Konkurs Interdyscyplinarny, który przebiega?  pod has?em: Gimnazjalista - Perfekcjonista. Przy?wieca?y mu ambitne cele jak promowanie elementów zdrowej rywalizacji, popularyzacja wiedzy oraz powtórka wiadomo?ci przed zbli?aj?cym si? testem kompetencji dla ostatnich klas gimnazjum. Przedsi?wzi?cie mia?o form? multimedialn?, wzorowan? na formule popularnego niegdy? programu telewizyjnego: Miliard w rozumie. Zadaniem uczniów - uczestników  rywalizacji - by?o udzielenie odpowiedzi na pytania z wybranych 16 dziedzin - przedmiotów, jakie s? realizowane na poziomie gimnazjum oraz 8 dodatkowych, ogólnych dyscyplin, które zwi?zane s? z ?yciem i zainteresowaniami m?odzie?y. Do konkursu zosta?o zg?oszonych 16 dwuosobowych dru?yn. Po zaci?tej i d?ugiej rywalizacji  uczniowie naszego gimnazjum: Natalia Prajsnar i Tomasz Cierpik zaj?li III miejsce.

Serdecznie im gratulujemy.

 

IX Kro?nie?ski Konkurs Matematyczny

Na pocz?tku maja odby? si? szkolny etap powiatowego konkursu matematycznego. Komisja Konkursowa opracowa?a zestawy zada? dla poszczególnych klas. Eliminacje przebiega?y na trzech poziomach, ??cznie wzi??o w nich udzia? 30 uczniów z naszego gimnazjum. Ch?tni mogli sprawdzi? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci matematyczne oraz pokaza? swój talent podczas rywalizacji z rówie?nikami.

Zgodnie z regulaminem w finale, który odb?dzie si? 11 maja 2016 r.  w Miejskim Zespole Szkó? Nr 1 w Kro?nie wezm? udzia? nast?puj?cy uczniowie:

  • Klasy pierwsze: Agnieszka ?ywiec, Martyna Bajgrowicz
  • Klasy drugie: Patrycja Pelczar, Zuzanna Szmyd
  • Klasy trzecie: Micha? Jastrz?b, Micha? Prajsnar

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum