Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

"Mi?o nam poinformowa?, ?e zg?oszona przez Gmin? Kro?cienko Wy?ne lokalizacja bierze udzia? w oglnopolskim konkursie PODWRKO NIVEA EDYCJA 2016.

Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym g?osowaniu na zg?oszon? lokalizacj? za po?rednictwem strony: www.nivea.pl/podworko2016, b?d? przez mobiln? aplikacj?.

Codziennie ka?dy mieszkaniec ma mo?liwo?? oddania jednego g?osu, a im wi?cej g?osw, tym wi?ksza szansa na wygran? i wspln? zabaw?.

Konkurs Podwrko NIVEA sk?ada si? z dwch etapw g?osowania:

Etap I od dnia 5 maja 2016 r. do 2 czerwca r. do godziny 23:59:59

Etap II od dnia 3 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59

W ka?dym etapie g?osowania wy?onionych zostanie 20 Zwyci?skich Lokalizacji.

Wygrana w konkursie zale?y przede wszystkim od wsplnego zaanga?owania i aktywnego g?osowania przez lokaln? spo?eczno??."

 

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum w??czyli si? w akcj? "Pola Nadziei". WKro?cienku Wy?nym zbirka funduszy dla hospicjum odby?a si? 10 kwietnia 2016 r.

Wolontariusze kwestowali przed ko?cio?em po ka?dej mszy ?wi?tej, w zamian za datek wr?czaj?c ofiarodawcom ?onkile zrobione przez gimnazjalistw. ?onkile s? mi?dzynarodowym symbolem nadziei. Wiosn?, kiedy kwitn?, sprawiaj?, ?e zm?czona zim? ziemia staje si? bardziej kolorowa, ale przypominaj? nam te? o ludziach cierpi?cych, oczekuj?cych naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego ?wiata. ??czna suma jak? zebrali?my to 2787,57 z?. Ca?o?? zostanie przekazana dla ,,Hospicjum im. ?w. ?azarza" w Kro?nie.

Ta akcja u?wiadamia m?odym ludziom, jak niewiele wysi?ku mo?e sprawi? wiele dobra. Mam nadziej?, ?e b?dziemy j? kontynuowa? w kolejnych latach.

Weronika Marsza?ek

 

?yczenia

 

Nasza szko?a uczestniczy?a w realizacji programu Bezpieczna+. Na podstawie z?o?onego wniosku otrzymali?my dofinansowanie w wysoko?ci 9.457,00 z?. przy wk?adzie w?asnym 2.365,00 z?.

Realizacja programu przyczyni?a si? do poprawy bezpiecze?stwa uczniw nie tylko w szkole, ale i poza ni?.

Realizowane dzia?ania obejmowa?y nast?puj?ce obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kszta?towanie otwarto?ci i budowanie pozytywnego klimatu szko?y,
  • popraw? bezpiecze?stwa fizycznego w szko?ach,

W ramach przyznanych ?rodkw zmodernizowany zosta? monitoring wizyjny, zakupiono filmy profilaktyczne, opracowano i wydrukowano ulotki profilaktyczne dla uczniw i rodzicw. Uczniowie brali udzia? w programach profilaktycznych i konkursach.

 

Zasadniczym celem projektu by?o wzmocnienie wsp?pracy pomi?dzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, a tak?e przedstawicielami ?rodowisk spo?eczno?ci lokalnych dzia?aj?cych w szko?ach. Cel ten by? realizowany przez opracowanie, upowszechnienie i wdro?enie modelowych rozwi?za?.

Ide? projektu by?o inspirowanie ?rodowiska szkolnego do wdra?ania dobrych praktyk w zakresie wsp?pracy w placwkach, a tak?e wprowadzenie trwa?ych zmian w postrzeganiu roli uczniw i rodzicw w pracy szko?y.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum