Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna

Spotkanie z poezj?

Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego nasi gimnazjali?ci zacz?li przygotowywa? si? do pierwszego konkursu recytatorskiego, który mia? odby? si? ju? w pa?dzierniku. Tematem by?a poezja Pani Bronis?awy Betlej – poetki docenianej nie tylko w Polsce, ale tak?e poza granicami naszego kraju. Warto wiedzie?, ?e ta autorka wierszy na co dzie? tworzy i mieszka w Jedliczu.

19 pa?dziernika trzy reprezentantki naszej szko?y z klas pierwszych pojecha?y do Szko?y Ludowej w ?arnowcu (która sta?a si? miejscem spotka? deklamatorów), by podda? swój pomys? na wiersz ocenie samej poetki. Dziewczyny osi?gn??y sukces! Konkurowa?y z oko?o trzydziestoma innymi recytatorami, a dwie z nich wróci?y z dyplomami:

 • Weronika Marsza?ek - III m.
 • Alicja Michna - wyró?nienie

Kolejny dzie? konkursu by? prób? dla uczniów klas drugich i trzecich. Jury ocenia?o oddzielnie zmagania najpierw rocznika 2001, z którego wyró?nione zosta?y:

 • Magdalena Mercik,
 • Patrycja Pelczar,

a pó?niej uczestników rocznika 2000. W tej kategorii uczniowie naszej szko?y zdobyli:

 • Tomasz Cierpik - II m.
 • Natalia Bargie? - III m.
 • Klaudia Mercik - III m.

To jeszcze nie koniec naszej tegorocznej przygody z twórczo?ci? Pani Betlej. 26 pa?dziernika nasza kole?anka Patrycja Pelczar swoj? muzyczn? aran?acj? do kompilacji wierszy poetki u?wietni?a kolejny dzie? zmaga? konkursowych, kiedy to w szranki stan?li uczniowie szkó? ?rednich. Ta nowo utworzona konkurencja nie mia?a jednak zbyt wielu zwolenników, poniewa? oprócz Patrycji swój udzia? w kategorii poezji ?piewanej zg?osi? jeszcze tylko duet ze szko?y muzycznej. Pani Bronia by?a jednak zachwycona i bardzo wzruszona. Mówi?a, ?e taki sposób podania jej poezji jest dla niej wielkim zaskoczeniem i pozwala ukaza? w nowej ods?onie najskrytsze pragnienia jej duszy.

Przez wszystkie te dni zmaga? konkursowych towarzyszy?y nam same pozytywne uczucia. A energia i ch?? ?ycia p?yn?ce od poetki udzieli?y si? chyba ka?demu uczestnikowi. Pierwszy tegoroczny konkurs recytatorski by? dla uczniów naszej szko?y udany. Mamy nadziej? na kolejne - równie owocne.

Natalia Bargie?

 

„Misja Przyroda" to cykl zaj?? przyrodniczych dla uczniów szkó?, którego celem jest budowanie w?ród m?odzie?y  ?wiadomo?ci i poczucia odpowiedzialno?ci za ?rodowisko przyrodnicze w?asnego regionu i kraju. W ramach  zaj??  uczniowie wcielaj? si? w rol? odkrywców i badaczy, poznaj?c przy tym walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbli?szej okolicy.

Dzi?ki atrakcyjnej formule programu, ??cz?cej nauk?, gry i zaj?cia terenowe, uczniowie szybciej i ch?tniej przyswajaj? wiedz? przyrodnicz?.

Nasi uczniowie wspólnie z opiekunami wyruszyli na wypraw? do Tatrza?skiego Parku Narodowego, w którym, korzystaj?c z do?wiadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, uczestniczyli w zaj?ciach terenowych i do?wiadczeniach przyrodniczych. Jednocze?nie , jako reporterzy gazety „Misja Przyroda", ka?dego dania zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisów powstaje gazetka „Misja Przyroda", któr? wydaje fundacja i przesy?a do szkó? w ramach podsumowania programu.

Po powrocie do szko?y uczniowie b?d? realizowali projekt, którego celem jest zaprezentowanie  walorów  przyrodniczych najbli?szej okolicy. Najciekawsze prace s? publikowane pn.  „Nieodkryte szlaki", jako dodatek do gazetki „Misja Przyroda"

 

 

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Wybory Samorz?du Uczniowskiego

Dnia 23 wrze?nia 2015 roku odby?y si? wybory Samorz?du Uczniowskiego. Wystartowa?o nas pi?cioro: Klaudia Mercik, Micha? Ni?nik, Paulina Duda, Martyna Zdeb i Tomasz Cierpik. Na godzinach wychowawczych odby?a si? debata. Ka?dy przedstawi? swoje postulaty. Po debacie, w klasach uczniowie g?osowali na swojego faworyta.

Przewodnicz?c? zosta?a  Klaudia Mercik, zast?pc? Martyna Zdeb.

 

Intensywnie rozpocz?li nowy rok szkolny uczniowie z naszego gimnazjum, którzy interesuj? si? matematyk?. Ju? 24 wrze?nia, punktualnie o godz. 9.00 przyst?pili do cz??ci testowej XI Olimpiady Ogólnopolskiej. Jak co roku, do rozwi?zania by?o 15 zada?, w ci?gu 75 minut. 19 uczniów z klas I – III z du?ym zaanga?owaniem pracowa?o nad testowymi pytaniami. Ka?de zadanie to trzy niezale?ne stwierdzenia, których prawdziwo?? nale?a?o okre?li?. Warto by?o wykaza? si? swoimi wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami matematycznymi, gdy? laureatom przys?uguj? specjalne uprawnienia przy rekrutacji do szko?y ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie. W cz??ci testowej (na etapie szkolnym) najlepiej zaprezentowali si?:

 • Natalia Bargie? - IIIa
 • Wiktoria Krzy?anowska - IIIc
 • Magdalena Mercik – IIa, Micha? Ko?odziej – IIa, Micha? Prajsnar - IIIc.

Zach?camy wszystkich uczniów do rozwi?zywania zada? z II cz??ci zawodów, które wraz z regulaminem cz??ci korespondencyjnej znajduj? si? na plakatach w szkole lub na stronie internetowej www.omg.edu.pl. Bior?cym udzia? w olimpiadzie serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia.

 

Mi?dzyszkolny Konkurs J?zykowy w gimnazjum

W dniu 9 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs J?zykowy „The UK quiz” zorganizowany przez nauczyciela j?zyka angielskiego w ramach programu Youngster. Uczestniczy?o w nim pi?tna?cioro uczniów z pi?ciu ró?nych szkó?. Nasze gimnazjum reprezentowane by?o przez Marcina Bro?ka, Aleksandr? G?adysz oraz Emili? Kot?owsk?. Pozostali uczestnicy przyjechali do Kro?cienka ze szkó? w Jasienicy Rosielnej, Korczynie, Miejscu Piastowym i Targowiskach. G?ównym celem konkursu by?o wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i ?yciu codziennym w Wielkiej Brytanii oraz nawi?zanie wspó?pracy z innymi szko?ami gimnazjalnymi. Wszyscy uczestnicy pracowali indywidualnie i musieli odpowiedzie? na sze??dziesi?t pyta? w j?zyku angielskim. Czo?owe miejsca zaj?li nast?puj?cy uczniowie:

 • I miejsce – Aleksandra Mora?da z Zespo?u Szkó? w Korczynie,
 • II miejsce ex aequo – Emilia Kot?owska z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym, Paulina Goszty?a z Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym oraz Katarzyna Skwara ze Spo?ecznego Gimnazjum w Targowiskach,
 • III miejsce – Marcin Bro?ek z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym oraz Natalia Ni?nik z Zespo?u Szkó? w Korczynie.

Wymienieni uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy i s?owniki. Pozostali uczestnicy równie? zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Na zako?czenie spotkania wszyscy wzi?li udzia? w pocz?stunku przygotowanym przez uczennice klas trzecich. Konkurs ten by? dla uczniów okazj? do poznania nowych kolegów i kole?anek oraz stanowi? mi?y akcent na zako?czenie realizacji tegorocznej edycji programu Youngster.

Iwona Walczak


Nagrodzeni


Uczestnicy konkursu

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum