Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Spotkanie z poezj?

Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego nasi gimnazjali?ci zacz?li przygotowywa? si? do pierwszego konkursu recytatorskiego, ktry mia? odby? si? ju? w pa?dzierniku. Tematem by?a poezja Pani Bronis?awy Betlej poetki docenianej nie tylko w Polsce, ale tak?e poza granicami naszego kraju. Warto wiedzie?, ?e ta autorka wierszy na co dzie? tworzy i mieszka w Jedliczu.

19 pa?dziernika trzy reprezentantki naszej szko?y z klas pierwszych pojecha?y do Szko?y Ludowej w ?arnowcu (ktra sta?a si? miejscem spotka? deklamatorw), by podda? swj pomys? na wiersz ocenie samej poetki. Dziewczyny osi?gn??y sukces! Konkurowa?y z oko?o trzydziestoma innymi recytatorami, a dwie z nich wrci?y z dyplomami:

 • Weronika Marsza?ek - III m.
 • Alicja Michna - wyr?nienie

Kolejny dzie? konkursu by? prb? dla uczniw klas drugich i trzecich. Jury ocenia?o oddzielnie zmagania najpierw rocznika 2001, z ktrego wyr?nione zosta?y:

 • Magdalena Mercik,
 • Patrycja Pelczar,

a p?niej uczestnikw rocznika 2000. W tej kategorii uczniowie naszej szko?y zdobyli:

 • Tomasz Cierpik - II m.
 • Natalia Bargie? - III m.
 • Klaudia Mercik - III m.

To jeszcze nie koniec naszej tegorocznej przygody z twrczo?ci? Pani Betlej. 26 pa?dziernika nasza kole?anka Patrycja Pelczar swoj? muzyczn? aran?acj? do kompilacji wierszy poetki u?wietni?a kolejny dzie? zmaga? konkursowych, kiedy to w szranki stan?li uczniowie szk? ?rednich. Ta nowo utworzona konkurencja nie mia?a jednak zbyt wielu zwolennikw, poniewa? oprcz Patrycji swj udzia? w kategorii poezji ?piewanej zg?osi? jeszcze tylko duet ze szko?y muzycznej. Pani Bronia by?a jednak zachwycona i bardzo wzruszona. Mwi?a, ?e taki sposb podania jej poezji jest dla niej wielkim zaskoczeniem i pozwala ukaza? w nowej ods?onie najskrytsze pragnienia jej duszy.

Przez wszystkie te dni zmaga? konkursowych towarzyszy?y nam same pozytywne uczucia. A energia i ch?? ?ycia p?yn?ce od poetki udzieli?y si? chyba ka?demu uczestnikowi. Pierwszy tegoroczny konkurs recytatorski by? dla uczniw naszej szko?y udany. Mamy nadziej? na kolejne - rwnie owocne.

Natalia Bargie?

 

Misja Przyroda" to cykl zaj?? przyrodniczych dlauczniw szk?, ktregocelem jest budowanie w?rd m?odzie?y ?wiadomo?ci i poczucia odpowiedzialno?ci za ?rodowisko przyrodnicze w?asnego regionu i kraju. W ramach zaj?? uczniowie wcielaj? si? w rol? odkrywcw i badaczy, poznaj?c przy tym walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbli?szej okolicy.

Dzi?ki atrakcyjnej formule programu, ??cz?cej nauk?, gry i zaj?cia terenowe, uczniowie szybciej i ch?tniej przyswajaj? wiedz? przyrodnicz?.

Nasi uczniowie wsplnie z opiekunami wyruszyli na wypraw? do Tatrza?skiego Parku Narodowego, w ktrym, korzystaj?c z do?wiadczenia i wiedzy pracownikw parku oraz jego zasobw, uczestniczyli w zaj?ciach terenowych i do?wiadczeniach przyrodniczych. Jednocze?nie , jako reporterzy gazety Misja Przyroda", ka?dego dania zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisw powstaje gazetka Misja Przyroda", ktr? wydaje fundacja i przesy?a do szk? w ramach podsumowania programu.

Po powrocie do szko?y uczniowie b?d? realizowali projekt, ktrego celem jest zaprezentowanie walorw przyrodniczych najbli?szej okolicy. Najciekawsze prace s? publikowane pn. Nieodkryte szlaki", jako dodatek do gazetki Misja Przyroda"

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Wybory Samorz?du Uczniowskiego

Dnia 23 wrze?nia 2015 roku odby?y si? wybory Samorz?du Uczniowskiego. Wystartowa?o nas pi?cioro: Klaudia Mercik, Micha? Ni?nik, Paulina Duda, Martyna Zdeb i Tomasz Cierpik. Na godzinach wychowawczych odby?a si? debata. Ka?dy przedstawi? swoje postulaty. Po debacie, w klasach uczniowie g?osowali na swojego faworyta.

Przewodnicz?c? zosta?a Klaudia Mercik, zast?pc? Martyna Zdeb.

 

Intensywnie rozpocz?li nowy rok szkolny uczniowie z naszego gimnazjum, ktrzy interesuj? si? matematyk?. Ju? 24 wrze?nia, punktualnie o godz. 9.00 przyst?pili do cz??ci testowej XI Olimpiady Oglnopolskiej. Jak co roku, do rozwi?zania by?o 15 zada?, w ci?gu 75 minut. 19 uczniw z klas I III z du?ym zaanga?owaniem pracowa?o nad testowymi pytaniami. Ka?de zadanie to trzy niezale?ne stwierdzenia, ktrych prawdziwo?? nale?a?o okre?li?. Warto by?o wykaza? si? swoimi wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami matematycznymi, gdy? laureatom przys?uguj? specjalne uprawnienia przy rekrutacji do szko?y ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie. W cz??ci testowej (na etapie szkolnym) najlepiej zaprezentowali si?:

 • Natalia Bargie? - IIIa
 • Wiktoria Krzy?anowska - IIIc
 • Magdalena Mercik IIa, Micha? Ko?odziej IIa, Micha? Prajsnar - IIIc.

Zach?camy wszystkich uczniw do rozwi?zywania zada? z II cz??ci zawodw, ktre wraz z regulaminem cz??ci korespondencyjnej znajduj? si? na plakatach w szkole lub na stronie internetowejwww.omg.edu.pl. Bior?cym udzia? w olimpiadzie serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia.

 

Mi?dzyszkolny Konkurs J?zykowy w gimnazjum

W dniu 9 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs J?zykowy The UK quiz zorganizowany przez nauczyciela j?zyka angielskiego w ramach programu Youngster. Uczestniczy?o w nim pi?tna?cioro uczniw z pi?ciu r?nych szk?. Nasze gimnazjum reprezentowane by?o przez Marcina Bro?ka, Aleksandr? G?adysz oraz Emili? Kot?owsk?. Pozostali uczestnicy przyjechali do Kro?cienka ze szk? w Jasienicy Rosielnej, Korczynie, Miejscu Piastowym i Targowiskach. G?wnym celem konkursu by?o wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i ?yciu codziennym w Wielkiej Brytanii oraz nawi?zanie wsp?pracy z innymi szko?ami gimnazjalnymi. Wszyscy uczestnicy pracowali indywidualnie i musieli odpowiedzie? na sze??dziesi?t pyta? w j?zyku angielskim. Czo?owe miejsca zaj?li nast?puj?cy uczniowie:

 • I miejsce Aleksandra Mora?da z Zespo?u Szk? w Korczynie,
 • II miejsce ex aequo Emilia Kot?owska z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym, Paulina Goszty?a z Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym oraz Katarzyna Skwara ze Spo?ecznego Gimnazjum w Targowiskach,
 • III miejsce Marcin Bro?ek z Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym oraz Natalia Ni?nik z Zespo?u Szk? w Korczynie.

Wymienieni uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy i s?owniki. Pozostali uczestnicy rwnie? zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Na zako?czenie spotkania wszyscy wzi?li udzia? w pocz?stunku przygotowanym przez uczennice klas trzecich. Konkurs ten by? dla uczniw okazj? do poznania nowych kolegw i kole?anek oraz stanowi? mi?y akcent na zako?czenie realizacji tegorocznej edycji programu Youngster.

Iwona Walczak


Nagrodzeni


Uczestnicy konkursu

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum