Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna

Kolejny gimnazjalista w Londynie!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym ju? po raz drugi uczestniczyli w ogólnopolskim programie Youngster zapocz?tkowanym w 2007 roku przez Fundacj? „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych m?odzie?y z gmin wiejskich poprzez dodatkowe lekcje j?zyka angielskiego. Uczniowie z naszego gimnazjum, podobnie jak w zesz?ym roku, osi?gn?li wysokie wyniki na te?cie ko?cz?cym program, a grupa pi?ciu osób zosta?a przez Fundusz wyró?niona za najwy?szy przyrost wiedzy. Uczniowie ci to: Emilia Kot?owska, Wiktoria Wanic, Arkadiusz Pó?ch?opek, Maciej Czarnowski oraz Sylwia Tasz. Aby znale?? si? w?ród nagrodzonych, kandydaci musieli spe?ni? kilka warunków, m.in. systematycznie uczestniczy? w zaj?ciach pozalekcyjnych, przyst?pi? do testu plasuj?cego oraz wszystkich trzech testów sprawdzaj?cych i na ka?dym z nich uzyska? wynik z tendencj? rosn?c?. Wymienieni wy?ej uczniowie spe?nili wszystkie te wymagania, a oprócz tego wykazywali si? du?? aktywno?ci? na zaj?ciach i ch?tnie uczestniczyli w ró?nych konkursach j?zykowych.

Najwi?kszy sukces osi?gn?? Pawe? Jurczak, który w nagrod? za najlepszy wynik ko?cowy zosta? wytypowany do wyjazdu na obóz j?zykowy do Londynu, jako jeden z dwudziestu pi?ciu uczniów z ca?ej Polski. W zesz?ym roku tak? sam? nagrod? otrzyma? Sebastian Cz?czek, który przez tydzie? przebywa? w stolicy Wielkiej Brytanii i doskonali? tam swoje umiej?tno?ci j?zykowe.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom programu oraz ?yczymy im kolejnych sukcesów w nauce j?zyka angielskiego.

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016

Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego uczniowie mog? ubiega? si? o stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski mo?na sk?ada? od 1 do 15 wrze?nia 2015 r.

KOMU PRZYS?UGUJE STYPENDIUM?

Stypendium szkolne mo?e otrzyma? ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj?cej z niskich dochodów na osob? w rodzinie, w szczególno?ci, gdy w rodzinie tej wyst?puje bezrobocie, niepe?nosprawno??, ci??ka lub d?ugotrwa?a choroba, wielodzietno??, brak umiej?tno?ci wype?niania funkcji opieku?czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak?e gdy rodzina jest niepe?na lub wyst?pi?o zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie, uprawniaj?ca do ubiegania si? o przyznanie stypendium szkolnego nie mo?e przekracza? kwoty 456 z? netto. Kryterium takie obowi?zuje do 30 wrze?nia 2015 r.

UWAGA!

Od 1 pa?dziernika 2015 r. ulegnie zwi?kszeniu miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie ucznia, uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne z kwoty 456 z? na kwot? 514 z? (rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058).

Za dochód uwa?a si? sum? miesi?cznych przychodów z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku, tj. z miesi?ca sierpnia 2015 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w którym wniosek zosta? z?o?ony. Wykazane dochody musz? by? potwierdzone odpowiednim za?wiadczeniem albo o?wiadczeniem.

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundacj? wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przed?o?onych orygina?ów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

TERMIN I MIEJSCE SK?ADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami b?d? przyjmowane w terminie od 1 do 15 wrze?nia br., a w przypadku s?uchaczy kolegiów do 15 pa?dziernika br. w ksi?gowo?ci Publicznej Szko?y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym przy ul. Szkolnej 34.

Formularze wniosków mo?na pobra? w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym przy ul. Szkolnej 34, oraz ze strony internetowej :

- Publicznej Szko?y Podstawowej - www.spkw.pl

- Publicznego Gimnazjum - www.gimnazjum.kroscienkowyzne.eu

 

W przypadku wyst?powania o stypendium dla wi?kszej liczby dzieci nale?y wype?ni? wniosek odr?bnie dla ka?dego dziecka.


Wiosek o stypendium socjalne - pobierz

 


 

Porz?dek rozpocz?cia roku szkolnego 2015/2016

 

1 wrze?nia 2015 r.

800 - Msza ?wi?ta (Ko?ció? Parafialny pw. ?w. Marcina w Kro?cienku Wy?nym)
900 - rozpocz?cie roku szkolnego w gimnazjum.

 

Absolwenci 2014/2015

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum uko?czy?o 68 uczniów

 

Klasa III a

Azab Nuor, Bia?y Kinga, Bro?ek Marcin, Czarnowski Maciej, Filar Laura, Frydrych Micha?, Gierlach ?ukasz, Grochmal Sylwia, Józefczyk Jakub, Jurczak Pawe?, Kaczkowski Dawid, Kiszka Kamil, Kmonk B?a?ej, Lorenc Hubert, Michna Agata, Michna Mi?osz, Omachel Martyna, Per?owska Kamila, Podkul Karolina, Steczkowski Bartosz, Tasz Sylwia, Wojtu? Gabriela, Zajdel Hubert.

Klasa III b

Fejkiel Emilia, Filar Katarzyna, Folta Gabriela, Frydrych Wojciech, Graba Kamila, Har?zga Dominika, Józefczyk Jakub, Kmonk Jakub, Kostyrka Kamila, Lenik Arkadiusz, Majchrowicz Rados?aw, Marsza?ek Dominika, Mezglewski Jakub, Mezglewski Kamil, Parysz Klaudia, Pelczar Rados?aw, Pelczar Wiktor, Prajzner Angelika, Szuber Kacper, Szul Natalia, Twaróg Klaudia, W?grzynek Paulina, Wilusz Agnieszka.

Klasa III c

Baran Kamil, Boczar Arkadiusz, Foltin Kevin, Frydrych Adrianna, Frydrych Klaudia, G?adysz Aleksandra, Kot?owska Emilia, Kuliga Kamil, Kuliga Katarzyna, Lenart Karol, Lorens Miko?aj, ?obaza Norbert, Majchrowicz Angelika, Micha?kowski Patryk, Pelczarska Anna, Pó?ch?opek Arkadiusz, Szmyd Daniel, Turo? Daniel, Wacek Marlena, Wacek Martyna, Wanic Wiktoria, Zygarowicz Izabela.

 
 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum