Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna

Kolejny gimnazjalista w Londynie!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym ju? po raz drugi uczestniczyli w oglnopolskim programie Youngster zapocz?tkowanym w 2007 roku przez Fundacj? Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem tego programu jest wyrwnywanie szans edukacyjnych m?odzie?y z gmin wiejskich poprzez dodatkowe lekcje j?zyka angielskiego. Uczniowie z naszego gimnazjum, podobnie jak w zesz?ym roku, osi?gn?li wysokie wyniki na te?cie ko?cz?cym program, a grupa pi?ciu osb zosta?a przez Fundusz wyr?niona za najwy?szy przyrost wiedzy. Uczniowie ci to: Emilia Kot?owska, Wiktoria Wanic, Arkadiusz P?ch?opek, Maciej Czarnowski oraz Sylwia Tasz. Aby znale?? si? w?rd nagrodzonych, kandydaci musieli spe?ni? kilka warunkw, m.in. systematycznie uczestniczy? w zaj?ciach pozalekcyjnych, przyst?pi? do testu plasuj?cego oraz wszystkich trzech testw sprawdzaj?cych i na ka?dym z nich uzyska? wynik z tendencj? rosn?c?. Wymienieni wy?ej uczniowie spe?nili wszystkie te wymagania, a oprcz tego wykazywali si? du?? aktywno?ci? na zaj?ciach i ch?tnie uczestniczyli w r?nych konkursach j?zykowych.

Najwi?kszy sukces osi?gn?? Pawe? Jurczak, ktry w nagrod? za najlepszy wynik ko?cowy zosta? wytypowany do wyjazdu na obz j?zykowy do Londynu, jako jeden z dwudziestu pi?ciu uczniw z ca?ej Polski. W zesz?ym roku tak? sam? nagrod? otrzyma? Sebastian Cz?czek, ktry przez tydzie? przebywa? w stolicy Wielkiej Brytanii i doskonali? tam swoje umiej?tno?ci j?zykowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom programu oraz ?yczymy im kolejnych sukcesw w nauce j?zyka angielskiego.

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016

Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego uczniowie mog? ubiega? si? o stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski mo?na sk?ada? od 1 do 15 wrze?nia 2015 r.

KOMU PRZYS?UGUJE STYPENDIUM?

Stypendium szkolne mo?e otrzyma? ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj?cej z niskich dochodw na osob? w rodzinie, w szczeglno?ci, gdy w rodzinie tej wyst?puje bezrobocie, niepe?nosprawno??, ci??ka lub d?ugotrwa?a choroba, wielodzietno??, brak umiej?tno?ci wype?niania funkcji opieku?czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak?e gdy rodzina jest niepe?na lub wyst?pi?o zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie, uprawniaj?ca do ubiegania si? o przyznanie stypendium szkolnego nie mo?e przekracza? kwoty 456 z? netto. Kryterium takie obowi?zuje do 30 wrze?nia 2015 r.

UWAGA!

Od 1 pa?dziernika 2015 r. ulegnie zwi?kszeniu miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie ucznia, uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne z kwoty 456 z? na kwot? 514 z? (rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriw dochodowych oraz kwot ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058).

Za dochd uwa?a si? sum? miesi?cznych przychodw z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku, tj. z miesi?ca sierpnia 2015 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w ktrym wniosek zosta? z?o?ony. Wykazane dochody musz? by? potwierdzone odpowiednim za?wiadczeniem albo o?wiadczeniem.

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundacj? wydatkw poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przed?o?onych orygina?w faktur VAT oraz rachunkw wystawionych na ucznia lub rodzica.

TERMIN I MIEJSCE SK?ADANIA WNIOSKW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami b?d? przyjmowane w terminie od 1 do 15 wrze?nia br., a w przypadku s?uchaczy kolegiw do 15 pa?dziernika br. w ksi?gowo?ci Publicznej Szko?y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym przy ul. Szkolnej 34.

Formularze wnioskw mo?na pobra? w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym przy ul. Szkolnej 34, oraz ze strony internetowej :

- Publicznej Szko?y Podstawowej - www.spkw.pl

- Publicznego Gimnazjum - www.gimnazjum.kroscienkowyzne.eu

W przypadku wyst?powania o stypendium dla wi?kszej liczby dzieci nale?y wype?ni? wniosek odr?bnie dla ka?dego dziecka.


Wiosek o stypendium socjalne - pobierz


 

Porz?dek rozpocz?cia roku szkolnego 2015/2016

1 wrze?nia 2015 r.

800 - Msza ?wi?ta (Ko?ci? Parafialny pw. ?w. Marcina w Kro?cienku Wy?nym)
900 - rozpocz?cie roku szkolnego w gimnazjum.

 

Absolwenci 2014/2015

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum uko?czy?o 68 uczniw

Klasa III a

Azab Nuor, Bia?y Kinga, Bro?ek Marcin, Czarnowski Maciej, Filar Laura, Frydrych Micha?, Gierlach ?ukasz, Grochmal Sylwia, Jzefczyk Jakub, Jurczak Pawe?, Kaczkowski Dawid, Kiszka Kamil, Kmonk B?a?ej, Lorenc Hubert, Michna Agata, Michna Mi?osz, Omachel Martyna, Per?owska Kamila, Podkul Karolina, Steczkowski Bartosz, Tasz Sylwia, Wojtu? Gabriela, Zajdel Hubert.

Klasa III b

Fejkiel Emilia, Filar Katarzyna, Folta Gabriela, Frydrych Wojciech, Graba Kamila, Har?zga Dominika, Jzefczyk Jakub, Kmonk Jakub, Kostyrka Kamila, Lenik Arkadiusz, Majchrowicz Rados?aw, Marsza?ek Dominika, Mezglewski Jakub, Mezglewski Kamil, Parysz Klaudia, Pelczar Rados?aw, Pelczar Wiktor, Prajzner Angelika, Szuber Kacper, Szul Natalia, Twarg Klaudia, W?grzynek Paulina, Wilusz Agnieszka.

Klasa III c

Baran Kamil, Boczar Arkadiusz, Foltin Kevin, Frydrych Adrianna, Frydrych Klaudia, G?adysz Aleksandra, Kot?owska Emilia, Kuliga Kamil, Kuliga Katarzyna, Lenart Karol, Lorens Miko?aj, ?obaza Norbert, Majchrowicz Angelika, Micha?kowski Patryk, Pelczarska Anna, P?ch?opek Arkadiusz, Szmyd Daniel, Turo? Daniel, Wacek Marlena, Wacek Martyna, Wanic Wiktoria, Zygarowicz Izabela.

 
 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum