Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Lektury szkolne w interpretacji naszego ko?a teatralnego

Aby przybli?y? gimnazjalistom bohaterów naszych lektur cz?onkowie ko?a teatralnego przygotowali scenariusz oparty o tre??: „Romea i Julii” W. Szekspira oraz „Zemsty” A. Fredry. W kabaretowych scenkach, w których wzi??a równie? udzia? widownia, w zabawny sposób pokazano sytuacje wspó?czesne, w jakich cz?sto widzimy m?odych ludzi. Scenki poprzedzi?a wizyta w redakcji czasopisma dla kobiet, która pokaza?a, jak wygl?da praca w redakcji - oczywi?cie w sposób komediowy. Spektakl zaprezentowano m?odzie?y gimnazjalnej oraz rodzicom, którzy zawsze odpowiadaj? na nasze zaproszenie i przychodz? ogl?da? nasze dokonania – za co serdecznie dzi?kujemy.

 

Rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza

Rok 2016 zosta? og?oszony Rokiem Henryka Sienkiewicza i z tego powodu, aby uczci? autora naszych lektur, cz?onkowie ko?a teatralnego postanowili zaaran?owa? sztuk? pt. „Quo Vadis”. Nale?y równie? nadmieni?, ?e ksi??k? tegorocznej edycji „Narodowego Czytania” wybrano w?a?nie t? powie??. Podczas pracy z lektur? czeka? nas niema?y wysi?ek, aby z kilkusetstronicowej pozycji wybra? to, co najistotniejsze, by nie zatraci? sensu tre?ci.  Skupili?my si? na kilku istotnych scenach pokazuj?cych losy pierwszych chrze?cijan za czasów panowania Nerona oraz barwnie ukazali?my w?tek mi?osny Winicjusza i Ligii. Nasz wysi?ek zosta? doceniony w?ród kolegów i nauczycieli. Po wys?uchaniu pó?niejszych wypowiedzi na temat sztuki i wszelkich „recenzji” ka?dy z u?miechem na twarzy twierdzi?: „No… podoba?o si?”.

Sztuk? wystawili?my równie? dla cz?onki? z Klubu Seniora oraz rodziców. Ku naszemu zdziwieniu w oczach widzów pojawi?y si? ?zy wzruszenia. Cieszy to, ?e nasz trud zostaje doceniony.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Spotkanie z okazji ?wi?t Wielkanocnych

„Wielkanoc to najwa?niejsze ?wi?to w naszej chrze?cija?skiej tradycji. W czasach, gdy cz?owiek sk?onny jest skupia? si? raczej na zewn?trznej oprawie tych ?wi?t, warto zwróci? my?l ku temu, co w nich najistotniejsze i zach?ci? do refleksji nad m?k? i ?mierci? Chrystusa oraz  nad triumfem Zmartwychwstania…” Tak prowadz?cy uczniowie z klasy Ib przywitali ca?? spo?eczno?? gimnazjum, zebran? w ostatnim dniu przed ?wi?tami. Monta? s?owno – muzyczny przybli?y? wszystkim tradycje zwi?zane z Wielkanoc?. Zaczynaj?c od Niedzieli Palmowej, przez ka?dy dzie? Wielkiego Tygodnia przygotowywali?my si? do radosnego poranka – Zmartwychwstania Pa?skiego. Nie zabrak?o przys?ów i powiedze? zwi?zanych z jajkami, przepisów na staropolskie sposoby barwienia pisanek oraz praktyk oblewania wod? dla ?artów innych osób. Program zako?czy?y ?yczenia, które tradycyjnie sk?adamy sobie przy ?wi?tecznym stole:

"Du?o ?ask od Pana, który z grobu powsta?,
Aby w gronie naszym na zawsze pozosta?".

 

X Kro?nie?ski Konkurs Matematyczny

Dnia 31 marca br. w naszym gimnazjum odby? si? szkolny etap X Kro?nie?skiego Konkursu Matematycznego. Wzi??o w nim udzia? 35 uczniów, w tym: 16 z klas pierwszych, 11 z klas drugich i 8 z klas trzecich. Konkurs obejmuje szko?y miasta Krosna i powiatu kro?nie?skiego.  Przez 60 minut ka?dy z uczestników zmaga? si? arkuszem zada?, opracowanych przez komisj? konkursow?. Wy?oniona z macierzystej szko?y Szkolna Komisja Konkursowa KKM przeprowadzi?a konkurs, dokona?a sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów. Nast?pnie ustali?a list? uczniów zakwalifikowanych do etapu fina?owego. Zgodnie z regulaminem nasz? szko?? b?d? reprezentowa?:

  • Emil Pelczar, kl. Ib
  • Marcelina Gerlach, kl. Ic
  • Szymon Bara?ski, kl. IIc
  • Martyna Bajgrowicz, kl. IIb
  • Patrycja Pelczar, kl. IIIa
  • Micha? Ko?odziej, kl. IIIa

Fina? odb?dzie si? 12 maja w Miejskim Zespole Szkó? z Oddzia?ami Integracyjnymi w Kro?nie, przy ul. Wojska Polskiego. Trzymamy kciuki za naszych gimnazjalistów i ?yczymy powodzenia!

 

W dniu 20 marca 2017 r. w naszej szkole przeprowadzono akcj? promowania zdrowego od?ywiania si? w?ród spo?eczno?ci szkolnej. Akcja by?a poprzedzona zaj?ciami dla uczniów klas I. „10 zasad racjonalnego ?ywienia w pigu?ce” to temat zaj??, który wybrali szkolni liderzy programu, uczniowie klasy II. W pierwszej fazie zbadali w formie ankiety stan ?wiadomo?ci zdrowego od?ywiania w?ród uczniów, a zebrane wyniki przedstawili w formie wystawy plakatów na holu szko?y. Po zestawieniu wyników poszczególnych klas I i porównaniu ich z wynikami ogólnopolskimi nast?pi?a dyskusja o przyczynach niew?a?ciwych nawyków ?ywieniowych i ich skutkach dla zdrowia. S?uchacze poznali zasady zdrowego od?ywiania si?. Emilia Lorenc opowiada?a o prawid?owym komponowaniu posi?ków. Natalia Fal i Martyna Bajgrowicz przekonywa?y o zaletach regularno?ci posi?ków i uwzgl?dnianiu owoców i warzyw w ka?dym z pi?ciu posi?ków dnia. Weronika Marsza?ek sprawdzi?a wiedz? uczniów po zaj?ciach przygotowuj?c krzy?ówk?. Julia Trzasko? przygotowa?a propozycje przepisów: prostych w wykonaniu, ale warto?ciowych potraw. Nad opraw? multimedialn? i koordynacj? pracy czuwa? Jacek Pelczar. Na koniec zaj?? liderzy skupili si? na przypomnieniu zasad zachowania si? przy stole.

Warto wymieni? obszary ankiety, które wypad?y w naszej szkole najlepiej:

  • ponad 93% uczniów dba o kondycj? fizyczn? i uprawia regularnie sport (wynik ogólnopolski wynosi tylko 6%),
  • ponad 80% uczniów spo?ywa zalecan? dzienn? ilo?? p?ynów ? 1,5 litra (w skali kraju tylko 6% Polaków odpowiednio si? nawadnia),
  • 80% uczniów klas I regularnie spo?ywa 5 posi?ków dziennie (w kraju tylko 8% ludno?ci),
  • znacznie powy?ej ?redniej krajowej kszta?tuje si? spo?ywanie ryb, 2 razy w tygodniu,  zdecydowanie mniejsze jest podjadanie miedzy posi?kami.

W kolejnym dniu, pierwszego dnia wiosny, uczniowie klas I wykonali przek?ski: koreczki i kanapki, którymi cz?stowali spo?eczno?? szkoln? podczas przerwy ?niadaniowej. W czasie pocz?stunku informowali swoich kolegów i kole?anki o zaletach zdrowego od?ywiania. Przekazywane informacje by?y konsekwencj? analizy ankiet. M?odzie? mówi?a o konieczno?ci: spo?ywania ?niadania przed wyj?ciem do szko?y, regularnych posi?ków, nawadniania organizmu, dbania o aktywno?? fizyczn?, wzbogacania diety o warzywa i owoce w ka?dym z pi?ciu posi?ków dnia.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum