Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna

Dnia 17 czerwca 2015 r. w naszym gimnazjum odby?o si? uroczyste nadanie szkole imienia POKOLENIA KOLUMBÓW oraz przyznanie sztandaru ufundowanego przez p. Jadwig? W?grzyn. Ca?a spo?eczno?? szkolna od d?u?szego czasu anga?owa?a si? w organizacj? tak wa?nej dla nas imprezy. Odby?o si? wiele konkursów- recytatorskich, plastycznych oraz ró?norodnych programów artystycznych maj?cych na celu przybli?enie sylwetek „Kolumbów”.

W ?rod? rano o godz. 9:30 uformowali?my orszak, na którego czele szed? poczet sztandarowy z?o?ony z przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni go?cie udali si? do ko?cio?a. Eucharysti? odprawi? ks. Dziekan Adam Zaremba z Haczowa. Homili? wyg?osi? ks. Jakub Wielgos. Po zako?czeniu mszy ?wi?tej, udali?my si? do szko?y. O godzinie 11:00 na pi?knie udekorowanej przez p. Ma?gorzat? Piter? hali gimnastycznej rozpocz??a si? dalsza cz??? obchodów. Pan dyrektor Marek Aftanas powita? wszystkich zgromadzonych go?ci, a byli to m.in.: p. Jadwiga W?grzyn – kpt. Armii Krajowej, fundatorka sztandaru dla naszego gimnazjum, p. Lucyna Opo? – kierownik Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O?wiaty, p. Aleksander Mercik – dyrektor, etatowy cz?onek zarz?du Starostwa Powiatowego w Kro?nie, p. Jan Omachel – wójt gminy Kro?cienko Wy?ne, p. Alicja Fejkiel-Guzik– sekretarz, p. Gra?yna Rugie??o – skarbnik, p. Antoni D?biec – Przewodnicz?cy Rady Gminy, panowie: Jan Omachel i Zdzis?aw Omachel – Wiceprzewodnicz?cy, p. Eugeniusz Such, p. Krzysztof Ronowski – cz?onkowie Rady Gminy, p. Boles?aw Pud?owski – so?tys.

Przybyli tak?e kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy: p. Marta Such i p. Maria Marsza?ek – dyrekcja Szko?y Podstawowej im. ?w. Jana Paw?a II w Kro?cienku Wy?nym, p. Lucyna Lipu t– kierownik GOPS, p. Anita Fal – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Dorota Frydrych – dyrektor Samorz?dowego Przedszkola.

Na naszej uroczysto?ci nie mog?o zabrakn?? rodziców, których reprezentowa?y: p. Bugus?awa Zaj?c – Przewodnicz?ca Rady Rodziców oraz panie: Alicja Cierpik, Krystyna Józefczyk, Aneta Mercik i Beata Mezglewska. Po powitaniu go?ci, nadszed? moment na przyj?cie przez przedstawicieli Samorz?du Uczniowskiego sztandaru, który Fundatorka przekaza?a na r?ce pana Dyrektora. Przewodnicz?cy klas oraz reprezentanci rodziców i nauczycieli z?o?yli uroczyst? przysi?g?. Nast?pnie prowadz?ca ca?? uroczysto??- p. Renata S?owik zapowiedzia?a monta? s?owno-muzyczny pt. „Brylanty XX i XXI wieku” przygotowany przez uczniów klas 2 i 3 oraz nauczycieli j. polskiego i historii, panie: A. Filar, A. Kmonk i K. Marsza?ek. Tytu? nawi?zywa? do s?ów prof. Stanis?awa Pigonia: „Nale?ymy do narodu, którego losem jest strzela? do wroga z brylantów”. Przedstawienie przybli?y?o zgromadzonym czasy, w których ?y?o pokolenie „Kolumbów”. Ludzie zaliczani do tej generacji w chwili wybuchu wojny mieli po 18 lat. Wchodzili w doros?e ?ycie w ?wiecie zburzonych warto?ci moralnych. Musieli broni? fundamentalnych zasad stanowi?cych istot? cz?owiecze?stwa. Na barykadzie tworz?cej element dekoracji znalaz?y si? has?a takie jak: wolno??, patriotyzm, honor, rodzina, ojczyzna, wiara, przyja?? i in. Wierszom przeplatanym piosenkami ?piewanymi przez zespó? SONG pod kierunkiem p. Macieja Filara towarzyszy?y prezentacje przedstawiaj?ce polskie krajobrazy, symbole narodowe, wa?ne wydarzenia historyczne. Po programie artystycznym g?os zabra? zaproszony go??, kro?nie?ski poeta – p. Jan Tulik, który wyg?osi? prelekcj? na temat patronów naszego gimnazjum. Na zako?czenie spotkania wszyscy udali si? na pocz?stunek i zwiedzanie szko?y.

Nasi go?cie zostawili wpisy w pami?tkowej kronice, w której b?d? uwieczniane najwa?niejsze wydarzenia z ?ycia Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Kro?cienku Wy?nym.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Rocznice majowe

6 maja m?odzie? gimnazjalna pod opiek? p. Agnieszki Filar przygotowa?a apel z okazji ?wi?t majowych: 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i 70 rocznicy zako?czenia II wojny ?wiatowej.
W programie znalaz?y si? wiersze, piosenki oraz prezentacja multimedialna.

 

Akcja M?odzi g?osuj?

M?odzie? naszego gimnazjum wzi??a udzia? w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej  - M?odzi g?osuj?.

Uczniowie klasy III c w ramach projektu przeprowadzili zaj?cia dla klas pierwszych i drugich na temat kompetencji i roli prezydenta w pa?stwie.

28 kwietnia odby?y si? m?odzie?owe wybory prezydenckie, w których móg? wzi?? udzia? ka?dy gimnazjalista. By?a to swoista lekcja demokracji.

Agnieszka Filar

 

Ju? po raz ósmy nasze gimnazjum wzi??o udzia? w organizowanym przez XXIX LO im. Janka Bytnara w ?odzi „Arsenale Pami?ci”. Tegoroczna edycja okaza?a si? dla nas wyj?tkowa, gdy? uroczyste podsumowanie konkursu obejmuj?ce uczestników z Podkarpacia odby?o  si? w Kro?cienku, a nasze gimnazjum wyst?pi?o w roli gospodarza.

W ?rod? 29 kwietnia 2015 r. go?cili?my w Domu Ludowym hm. Krzysztofa Jakubca-  twórc? „Arsena?u” oraz ks. pra?ata Stefana Wysockiego- kapelana Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który mimo podesz?ego wieku przyjecha? do nas z Warszawy i przywióz? nagrody dla wyró?nionych uczniów. W?ród zaproszonych go?ci znalaz? si? tak?e 90- letni pan Kazimierz Paulo pseudonim „Ska?a”, mieszkaj?cy w pobliskiej W?glówce dowódca 5 kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „B?yskawica” Józefa Kurasia legendarnego „Ognia” dzia?aj?cego w latach 40. na Podhalu.  Jest on bohaterem jednej z pierwszych arsena?owych prac pt. „ ?y? dla Ojczyzny naprawd?” autorstwa Aleksandry ?ywiec. Podzieli? si? swoimi wspomnieniami z uczestnikami spotkania. Wszyscy zebrani z uwag? obejrzeli program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów, wzbogacony piosenkami Zespo?u „Song”. Nast?pnie wys?uchali?my gaw?dy pana K. Jakubca o Szarych Szeregach. W jej trakcie za?piewali harcerze z Kro?cienka i zaprzyja?nionych dru?yn z Jaszczwi i ???an. Nast?pnym punktem programu by?o wr?czenie dyplomów oraz nagród 70 laureatom z 11 podkarpackich szkó?.

W tym roku z naszego gimnazjum w „Arsenale” wzi??o udzia? 7 osób. Oto lista uczestników wraz z tytu?ami prac:

  1. Bro?ek Marcin, Kmonk B?a?ej „Rzecz o naszym Dziadziu”
  2. Fejkiel Aleksandra „Sen o przesz?o?ci”
  3. Kot?owska Emilia „Ka?dy dzie? jest kawa?kiem historii …”
  4. Micha?kowski Patryk „Wspomnienia Wandy Albrycht”
  5. Wanic Wiktoria „Historia mojego Pradziadka”
  6. Wojtu? Gabriela „Rozmowa wnuczki z Dziadkami”

Wyró?nienia otrzymali: Emilia Kot?owska oraz Marcin Bro?ek i B?a?ej Kmonk.

Na zako?czenie mamy z Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum przygotowa?y pyszny pocz?stunek, za co jeste?my im ogromnie wdzi?czni. Dzi?kujemy wszystkim sponsorom (Stowarzyszenie Kulturalne „D?bina”, Hurtownia „Wenta”, Hurtownia „Sopex”, Cukiernia „Joasia”, Centrum Dziedzictwa Szk?a) za pomoc w zorganizowaniu Podkarpackiego Podsumowania „Arsena?u”.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

?wi?ta Wielkanocne sta?y si? wspania?? okazj? dla cz?onków Ko?a Teatralnego do zaprezentowania monta?u s?owno-muzycznego pt. „S?owa, które s? mostem”. Wiersze polskich poetów oraz sk?aniaj?ce do refleksji piosenki mia?y zach?ci? naszych uczniów do zatrzymania si? w chaosie dnia codziennego i zastanowienia nad sensem modlitwy czy cierpienia, które nieodzownie s? wpisane w nasze ?ycie. Ca?o?ci programu dope?ni?a prezentacja multimedialna b?d?ca obrazowym komentarzem prezentowanych tre?ci.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum