Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna Konkursy

Konkursy

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Ju? po raz jedenasty w Zespole Szkó? w Iwoniczu odby? si? XI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kro?nie, jest krzewienie w?ród dzieci i m?odzie?y wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno j?zyka polskiego oraz promocja lokalnych talentów.

Na przes?uchania zg?osi?o si? blisko 60 recytatorów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kro?nie?skiego. Ka?dy uczestnik przygotowa? jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowa?y wiersze Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczy?skiego, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa czy Lusi Ogi?skiej. Reprezentantki naszej szko?y: Oliwia Nowak, Wernika Marszalek i Patrycja Pelczar zmierzy?y si? z poezj? Tuwima, Herberta i Ga?czy?skiego.

Komisja konkursowa po wys?uchaniu wszystkich uczestników wy?oni?a zwyci?zców, w?ród których znalaz?y si? uczennice naszego gimnazjum. Patrycja Pelczar otrzyma?a wyró?nienie, natomiast Weronika Marsza?ek swoj? interpretacj? utworu Zbigniewa Herberta Przes?anie Pana Cogito wyrecytowa?a II miejsce i tym samym zosta?a zaproszona do zaprezentowania swojego wykonania podczas koncertu patriotycznego, który odby? si? 3 maja w Iwoniczu Zdroju podczas powiatowych obchodów Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

WiÄ™cej…

 

Turniej Jednego Wiersza

Utalentowane poetycko uczennice klasy II b: Oliwia Nowak i Julia Trzasko? reprezentowa?y nasze gimnazjum na IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza, który odby? si? w ?wiatowym Dniu Poezji- 21 marca- w ramach projektu „Czytanie si? o(d)p?aca”. Trzydziestu sze?ciu uczestników przedstawia?o w?asne utwory poetyckie uczniom szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zebranym w Czytelni G?ównej Kro?nie?skiej Biblioteki Publicznej. Jury pod przewodnictwem pana Grzegorza Kociuby- znanego na Podkarpaciu poety i krytyka literackiego, przyzna?o Nagrod? G?ówn? Oliwii Nowak za wiersz pt. Makija?, natomiast Julii Trzasko?- III miejsce za utwór pt. Ko?dra. Oprócz dyplomów i pi?knie wydanych publikacji ksi??kowych laureatki otrzyma?y karty upominkowe do sklepów sieci Empik.

Oliwia Nowak i Julia Trzasko? nagrodzone w IV Kro?nie?skim Turnieju Jednego Wiersza

 

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu kro?nie?skiego i miasta Krosna wzi??o udzia? w powiatowym konkursie Polskiej Poezji Sybirackiej. Przes?uchania odby?y si? 23 marca w Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Inicjatork? konkursu organizowanego ju? od siedmiu lat by?a ?p. Romana Zo?a, która sama przesz?a przez „piek?o” Sybiru. Organizatorzy z powodzeniem kontynuuj? Jej dzie?o. Celem przedsi?wzi?cia jest tak?e propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pami?ci o losach Sybiraków. Ka?dy z wykonawców przygotowa? do recytacji jeden wybrany utwór. Nasz? szko?? reprezentowa?y laureatki etapu gminnego: Magdalena Mercik z wierszem Stanis?awy Wiatr-Partyki pt. „Wróci?am przed laty”, Weronika Marsza?ek przedstawiaj?ca wiersz tej samej autorki zatytu?owany „To my, Sybiracy” i Natalia Szelc, recytuj?ca utwór Anny Rudawcowej pt. „To wszystko nic, male?ka”.

Dla m?odzie?y oczekuj?cej na rozstrzygni?cie konkursu przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie mogli skorzysta? z sali relaksacyjnej oraz ze strzelnicy, która znajduje si? w szkole, a tak?e obejrze? wystaw? przygotowan? przez IPN w Rzeszowie po?wi?con? powstaniu Aparatu Bezpiecze?stwa na Podkarpaciu. Po wys?uchaniu wszystkich recytacji przyznano nagrody i wyró?nienia. Natalia Szelc swoj? interpretacj? wiersza, b?d?cego zapisem s?ów matki zes?anej wraz ze sw? córeczk? na Sybir, wyrecytowa?a II miejsce.

Gratulujemy!

Weronika Marsza?ek, Natalia Szelc (II miejsce) i Magdalena Mercik na II etapie Konkursu Poezji Sybirackiej w Jedliczu

WiÄ™cej…

 

X Kro?nie?ski Konkurs Matematyczny

Dnia 31 marca br. w naszym gimnazjum odby? si? szkolny etap X Kro?nie?skiego Konkursu Matematycznego. Wzi??o w nim udzia? 35 uczniów, w tym: 16 z klas pierwszych, 11 z klas drugich i 8 z klas trzecich. Konkurs obejmuje szko?y miasta Krosna i powiatu kro?nie?skiego.  Przez 60 minut ka?dy z uczestników zmaga? si? arkuszem zada?, opracowanych przez komisj? konkursow?. Wy?oniona z macierzystej szko?y Szkolna Komisja Konkursowa KKM przeprowadzi?a konkurs, dokona?a sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów. Nast?pnie ustali?a list? uczniów zakwalifikowanych do etapu fina?owego. Zgodnie z regulaminem nasz? szko?? b?d? reprezentowa?:

 • Emil Pelczar, kl. Ib
 • Marcelina Gerlach, kl. Ic
 • Szymon Bara?ski, kl. IIc
 • Martyna Bajgrowicz, kl. IIb
 • Patrycja Pelczar, kl. IIIa
 • Micha? Ko?odziej, kl. IIIa

Fina? odb?dzie si? 12 maja w Miejskim Zespole Szkó? z Oddzia?ami Integracyjnymi w Kro?nie, przy ul. Wojska Polskiego. Trzymamy kciuki za naszych gimnazjalistów i ?yczymy powodzenia!

 

I Kro?nie?ski Konkurs Recytatorski w RCKP

2 marca br. pi?cioro uczniów naszej szko?y wzi??o udzia? w pierwszym etapie Kro?nie?skiego Konkursu Recytatorskiego, b?d?cego kontynuacj? odbywaj?cego si? od lat przegl?du konkursowego „Tropem Poezji Wspó?czesnej” organizowanego przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Kro?nie. Uczestnicy mieli przygotowa? jeden utwór poetycki ewentualnie kompilacj? utworów poetyckich lub poetycko- prozatorskich z literatury wspó?czesnej.

W powiatowych eliminacjach wyst?pili:

 • Weronika Marsza?ek /klasa II b/- kompilacja wierszy Stanis?awa Bara?czaka pt. "Pies";
 • Oliwia Nowak /klasa II b/- kompilacja wierszy: Anny Kamie?skiej "Chwila" i "?mieszne" oraz Wis?awy Szymborskiej "Sto  pociech";
 • Jacek Pelczar /klasa II b/- fragm. poematu Edwarda Stachury "Kropka nad ypsylonem";
 • Julia Trzasko? /klasa II b/- kompilacja wierszy Haliny Po?wiatowskiej "Jestem Juli?" oraz Wis?awy Szymborskiej "Przymus";
 • Patrycja Pelczar /klasa III a/- wiersz Ma?gorzaty Liput "Lustro wodne".

Do fina?u zakwalifikowa?y si? a? trzy osoby: Patrycja Pelczar, Julia Trzasko? i Jacek Pelczar.

Interpretacje wierszy Haliny Po?wiatowskiej, Wis?awy Szymborskiej i naszej lokalnej poetki Ma?gorzaty Liput najbardziej podoba?y si? Jury. W rezultacie II miejsce zdoby?a Julia Trzasko?, a wyró?nienie Patrycja Pelczar.

Gratulujemy serdecznie zwyci??czyniom oraz wszystkim uczestnikom konkursowych zmaga?.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs matematyczny PANGEA

Dnia 3 marca w ca?ej Polsce odby? si? konkurs matematyczny PANGEA. W naszym gimnazjum przyst?pi?o do niego 11 uczniów.

 • klasy I: Izabela Borek, Julita Krzy?anowska, Edyta Micha?kowska, Kamil Nó?ka, Jakub Pelczar, Szymon Pelczar, Karolina Stapi?ska, Patrycja Tomkowicz
 • klasy II: Szymon Bara?ski
 • klasy III: Sabina Mercik, Patrycja Pelczar

Ka?dy uczestnik rozwi?za?  test, w odpowiedniej dla siebie kategorii. Zadania, z którymi zmierzyli si? uczniowie mia?y ró?ny poziom trudno?ci. Celem konkursu jest zwi?kszanie motywacji i zainteresowanie uczniów nauk?, a tak?e ocena poziomu swojej wiedzy. Wyniki etapu szkolnego  b?dzie mo?na znale?? na stronie pangea.edu.pl, po zalogowaniu si? na konto uczestnika lub koordynatora, oko?o 17 marca. Naszym uczniom ?yczymy powodzenia i awansu do fina?u, który odb?dzie si? 7 kwietnia w Warszawie.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum