Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2021        Imieniny obchodz?: Danuta, Emilia, Jan
Strona g?ówna Nauczyciele wf radz?

Nauczyciele wychowania fizycznego radz?

Jak poprawi? szybko???

Szybko?? to cecha motoryczna wykorzystywana w ?yciu codziennym przez  ka?dego cz?owieka. Oczywi?cie nie zawsze jeste?my ?wiadomi, ?e w?a?nie pos?u?yli?my si? cech? naszej sprawno?ci. Korzystamy z niej mimowolnie  w ró?nych sytuacjach ?ycia, np. goni?c uciekaj?cy autobus, czy chwytaj?c  w locie spadaj?cy przedmiot. Na lekcjach wychowania fizycznego wykorzystujemy szybko?? podczas gier zespo?owych takich jak pi?ka r?czna, pi?ka no?na, koszykówka czy unihokej. Czym wi?c jest szybko???  Szybko?? to umiej?tno?? wykonania czynno?ci ruchowej w jak najkrótszym czasie. Szybko?? zale?y od trzech  elementów:

 • czasu reakcji – jest to czas, jaki up?ynie od momentu zadzia?ania bod?ca  do rozpocz?cia ruchu, np. start na gwizdek
 • czasu ruchu prostego – po reakcji na bodziec, nast?puje rozpocz?cie ruchu , np. krok biegowy, wyci?ni?cie gryfu, zginanie i prostowanie ?okcia
 • cz?stotliwo?? ruchów prostych – to ilo?? cykli ruchowych (np. kroków biegowych) powtórzonych w jednostce czasu, np. w ci?gu 10 sekund

Szybko?? mo?na rozwija? poprzez:

 • poprawienie czasu reakcji  na bod?ce wzrokowo – s?uchowe (reakcja na d?wi?k, sygna? ?wietlny, znak r?k?)
 • d??enie do zautomatyzowania nawyku ruchowego poprzez systematyczny trening
 • ?wiczenie i wzmacnianie mi??ni bior?cych udzia? w danym ruchu, np. u biegacza mi??ni nóg, u  wio?larza mi??ni ramion
 • prowadzenie treningu wspomagaj?cego, tj. rozwijanie innych sprawno?ci motorycznych jak wytrzyma?o??, si?a, zwinno??, gibko??.

Najlepszym okresem do rozwoju szybko?ci jest wiek od 14 do 18 roku ?ycia. W treningu szybko?ci dominuje metoda powtórzeniowa. Jej celem jest powtarzanie okre?lonych ruchów z maksymaln? intensywno?ci?. Wa?ne jest to, aby maksymalna pr?dko?? wykonywanych ?wicze? nie zaburza?a  ich prawid?owej techniki. Ilo?? ?wicze? nale?y dobra? tak, aby ich intensywno?? nie zmniejszy?a si? pod wp?ywem narastaj?cego zm?czenia. Trening szybko?ci jest jednym z lepszych sposobów spalania tkanki t?uszczowej. Testem sprawdzaj?cym szybko?? mo?e by?  bieg sprinterski , np. na 60 m.

POWODZENIA!

 

Co wp?ywa na nasze zdrowie?

"Szlachetne zdrowie, nikt si? nie dowie

Jako smakujesz, a? si? zepsujesz"

…napisa? Jan Kochanowski w swojej fraszce, pt: "Na zdrowie" .

Cz?sto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ?e 50% szans na zdrowe i szcz??liwe zarazem ?ycie le?y w naszych r?kach. Na pozosta?e 50% sk?adaj? si? czynniki niezale?ne od nas: 22% stanowi? cechy biologiczno – genetyczne, np.: predyspozycje do dziedziczenia chorób, przewlek?e choroby degeneracyjne czy  historia chorobowa rodziny. 18% to ?rodowisko zewn?trzne, czyli klimat, zanieczyszczenie ?ywno?ci, powietrza, wody i gleby, ha?as,  promieniowanie s?oneczne  i.t.p. Pozosta?e  10% to dzia?ania s?u?by zdrowia: profilaktyka  (zapobieganie) i  leczenie. Skoro a? po?owa zale?y od nas , dlaczego z tego nie skorzysta??  Wprowad?my w codzienne ?ycie kilka zasad, które b?d? sprzyja?  zdrowiu:

 • Dbaj o higien? cia?a (myj si? codziennie , z?by przynajmniej dwa razy dziennie, zmieniaj bielizn?).
 • Jedz 4 – 5 posi?ków dziennie (nie cz??ciej ni? co3 - 4 godziny). Najwa?niejszym posi?kiem jest ?niadanie!
 • Nie podjadaj pomi?dzy posi?kami ( zw?aszcza s?odyczy, chipsów, s?onych paluszków). Je?li musisz co? przegry??, to niech to b?d? owoce ?wie?e lub suszone, orzechy, s?onecznik b?onnik w chrupkach. Pij du?o wody mineralnej i soków owocowych (unikaj gazowanych i s?odkich napojów). Nie jedz pó?niej ni? 3 godziny przed snem.
 • Spij przynajmniej 7 godzin i pami?taj, ?e najzdrowszy sen jest przed pó?noc?. Postaraj si?, ?eby blisko ciebie nie by?o telefonu komórkowego lub innych urz?dze? elektronicznych!
 • Wywietrz pokój, zw?aszcza zim?, przed nauk? i przed snem. Czyste powietrze szybciej si? nagrzewa i mózg lepiej pracuje!
 • Ubieraj si? stosownie do temperatury otoczenia, najlepiej na „ cebulk?”, czyli warstwami, ?eby si? nie przegrza?,  ale te? nie zmarzn??. Pami?taj o okularach przeciws?onecznych, gdy ?wieci s?o?ce i o czapce i r?kawiczkach w zimie. U?ywaj t?ustego kremu na twarz, kiedy wychodzisz na mróz!
 • Stres i po?piech nie sprzyjaj? zdrowiu psychicznemu -  walcz z nimi. Dobrym sposobem jest pakowanie plecaka wieczorem a kiedy si? w?ciekasz, kto? Ci? zdenerwuje – odlicz od 10 do 1, we? g??boki oddech i wtedy dopiero co? powiedz! Denerwowanie si?, to mszczenie si? na w?asnym zdrowiu przez g?upot? innych!
 • Ruszaj si?! Uprawiaj sporty! Nawet spacer na ?wie?ym powietrzu wprawi Ci? w dobry nastrój. Nie mo?esz godzinami siedzie? przy komputerze, czy przed telewizorem, poniewa? zepsuje Ci si? wzrok i b?dziesz mie? garbate plecy.
 • Nie pal papierosów, nie pij napojów alkoholowych i nie u?ywaj narkotyków;  szkoda zdrowia i pieni?dzy a tych prawdziwych przyjació? Ci nie przyb?dzie. Unikaj kawy i  leków.
 • Postaraj si? my?le? pozytywnie i by? pogodnym na co dzie?. ?ycie jest pi?kne!

Tak z grubsza, to by by?o na tyle.

Stopniowo wprowadzaj powy?sze zasady  w ?ycie.  Przecie? to Twoje ?ycie!

Wuefi?ci

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum