Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2022        Imieniny obchodz?: Barbara, Bernard, Krystian
Strona g?wna Samorz?d

Samorz?d

Samorz?d Uczniowski 2016/2017:

Przewodnicz?ca - Zuzanna Kot?owska

Zast?pca - Daria Sowa

Sekretarz -

Opiekun - mgr Gra?yna Prugar- Go?da

 

Wybory Samorz?du Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Dnia 28 wrze?nia 2016 roku odby?y si? wybory Samorz?du Uczniowskiego. Wystartowa?o pi?cioro kandydatw: Kot?owska Zuzanna, Pelczar Maciej, Sowa Daria. Kandydatk? na opiekuna Samorz?du Uczniowskiego by?a pani Gra?yna Prugar- Go?da. Wybory rozpocz??y si? od debaty. Ka?dy przedstawi? swoje postulaty, odpowiada? na pytania wyborcw. Po debacie uczniowie przyst?pili do wyborw. Ka?dy musia? stawi? si? przed komisj?, podpisa? list? i odebra? karty do g?osowania. Po podliczeniu g?osw komisja stwierdzi?a, ?e przewodnicz?c? Samorz?du Uczniowskiego zosta?a Zuzanna Kot?owska, zast?pc? Daria Sowa. Opiekunem Samorz?du zosta?a pani Gra?yna Prugar- Go?da.

Zarwno przewodnicz?cej, jak i ca?emu Samorz?dowi ?yczymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomys?w.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum w??czyli si? w akcj? "Pola Nadziei". WKro?cienku Wy?nym zbirka funduszy dla hospicjum odby?a si? 10 kwietnia 2016 r.

Wolontariusze kwestowali przed ko?cio?em po ka?dej mszy ?wi?tej, w zamian za datek wr?czaj?c ofiarodawcom ?onkile zrobione przez gimnazjalistw. ?onkile s? mi?dzynarodowym symbolem nadziei. Wiosn?, kiedy kwitn?, sprawiaj?, ?e zm?czona zim? ziemia staje si? bardziej kolorowa, ale przypominaj? nam te? o ludziach cierpi?cych, oczekuj?cych naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego ?wiata. ??czna suma jak? zebrali?my to 2787,57 z?. Ca?o?? zostanie przekazana dla ,,Hospicjum im. ?w. ?azarza" w Kro?nie.

Ta akcja u?wiadamia m?odym ludziom, jak niewiele wysi?ku mo?e sprawi? wiele dobra. Mam nadziej?, ?e b?dziemy j? kontynuowa? w kolejnych latach.

Weronika Marsza?ek

 

Nasza szko?a uczestniczy?a w realizacji programu Bezpieczna+. Na podstawie z?o?onego wniosku otrzymali?my dofinansowanie w wysoko?ci 9.457,00 z?. przy wk?adzie w?asnym 2.365,00 z?.

Realizacja programu przyczyni?a si? do poprawy bezpiecze?stwa uczniw nie tylko w szkole, ale i poza ni?.

Realizowane dzia?ania obejmowa?y nast?puj?ce obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kszta?towanie otwarto?ci i budowanie pozytywnego klimatu szko?y,
  • popraw? bezpiecze?stwa fizycznego w szko?ach,

W ramach przyznanych ?rodkw zmodernizowany zosta? monitoring wizyjny, zakupiono filmy profilaktyczne, opracowano i wydrukowano ulotki profilaktyczne dla uczniw i rodzicw. Uczniowie brali udzia? w programach profilaktycznych i konkursach.

 

Wybory Samorz?du Uczniowskiego

Dnia 23 wrze?nia 2015 roku odby?y si? wybory Samorz?du Uczniowskiego. Wystartowa?o nas pi?cioro: Klaudia Mercik, Micha? Ni?nik, Paulina Duda, Martyna Zdeb i Tomasz Cierpik. Na godzinach wychowawczych odby?a si? debata. Ka?dy przedstawi? swoje postulaty. Po debacie, w klasach uczniowie g?osowali na swojego faworyta.

Przewodnicz?c? zosta?a Klaudia Mercik, zast?pc? Martyna Zdeb.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum