Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021        Imieniny obchodz?: Karina, Gustaw, Stefan
Strona g?wna Samorz?d

Samorz?d

Nasz szko?a zakwalifikowa?a si? do oglnopolskiego, systemowego projektuMinisterstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsi?wzi?ciem, ktrego jednym z najwa?niejszych celw jest wprowadzenie w szko?ach i przedszkolach z ca?ej Polski nowoczesnego modelu wsp?pracy pomi?dzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji ?ycia szko?y. Skierowany jest nie tylko do ?rodowisk szkolnych uczniw, rodzicw, nauczycieli, dyrektorw szk?,ale tak?e do tzw. otoczenia szko?y pracownikw jednostek samorz?du terytorialnego oraz organizacji pozarz?dowych.

 

 

W ?rod? 9 pa?dziernika uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyj?ci do grona gimnazjalistw. Potwierdzenie tego faktu odebrali w formie odpowiedniego certyfikatu.

Jeszcze w po?owie wrze?nia ?wie?o upieczeni uczniowie gimnazjum dowiedzieli si?, ?e maj? przygotowa? has?o i piosenk? prezentuj?c? ka?d? klas?. Drugoklasi?ci obmy?lili ponadto sposoby przebrania dla m?odszych kolegw i tak: I a przebra?a si? za zwierz?ta, I b- za owoce, a I c za farmerw.

Na godzinie wychowawczej zebrali?my si? w szatni, gdzie wraz z wychowawcami i pod czujnym okiem jury w sk?adzie: pani Agnieszka Filar, pani pedagog Anna ?uksa i pan konserwator Piotr N?ka, rozpocz?li?my zabaw?. Starsi koledzy zaproponowali kilkana?cie konkurencji, ka?da wywo?ywa?a salwy ?miechu na widowni i w?rd uczestnikw. Pierwszoklasi?ci spisali si? na medal. Przede wszystkim zmienili si? nie do poznania, dzi?ki swym pomys?owym przebraniom, stali si? nawet ki?ci? winogron. Musieli oni m. in. nakarmi? si? ciastkiem z kremem, odpowiedzie? na trudne pytania zamkni?te w balonikach. Udowodnili swoje artystyczne talenty, rysuj?c portret nauczyciela , dla u?atwienia z zawi?zanymi oczyma, czy te? rozpoznaj?c piosenki w konkurencji Jaka to melodia?. Wiele rado?ci towarzyszy?o malowaniu twarzy, przebieraniu si?, przyszywaniu guzikw na czas, banda?owaniu staro?ytnej mumii papierem toaletowym. Ochotnicy sprawdzili sw? celno??, rzucaj?c do tarczy, a pomys?owo??, jedz?c jab?ko zawieszone na sznurku. Na koniec zagrano w kalambury i z?o?ono ?lubowanie.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Nasze gimnazjum zosta?o zakwalifikowane do innowacyjnego programu: Potrafi?, wiem, znam rad? sobie dam wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Celem projektu jest zwi?kszenie efektywno?ci dzia?a? wspieraj?cych uczniw z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi ze szk? gimnazjalnych woj. podkarpackiego poprzez wypracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i w??czenie do polityki innowacyjnych programw zaj?? pozalekcyjnych.

Na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika 2013 r. we wszystkich szko?ach zakwalifikowanych do programu nauczyciele rozpocz?li realizacj? warsztatw Alfa i Omega.

W naszym gimnazjum projekt realizuj? panie: Agnieszka Filar, Magdalena Mroczka, Alina Kmonk oraz pan Marek Omachel. Ka?dy z nauczycieli pracuje z dwoma dziesi?cioosobowymi grupami uczniw.

Zaj?cia Alfa i Omega powsta?y po to, aby to w szkole, w grupie, w zespole kolegw i kole?anek, tak?e z ich pomoc? ka?dy mg? odkrywa? samego siebie, ?wiczy?, trenowa? i poznawa? programy kreatywnego my?lenia.

Uczniowie podczas warsztatw pracuj? r?nego rodzaju metodami, a przy tym ?wietnie si? bawi?, co wida? na za??czonych zdj?ciach.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Narodowe Czytanie w gimnazjum

27 wrze?nia Ko?o Teatralne wystawi?o spektakl po?wi?cony ?yciu i twrczo?ci Aleksandra Fredry, z ktrego utworami uczniowie spotykaj? si? w gimnazjum. Dlaczego akurat Fredro sta? si? obiektem naszego zainteresowania? Dzie? 7 wrze?nia prezydent Polski Bronis?aw Komorowski og?osi? dniem Narodowego Czytania utworw Aleksandra Fredry. Narodowe Czytanie to oglnopolska akcja, ktra w tym roku mia?a swoj? drug? edycj?. Celem jej jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrcenie uwagi na potrzeb? dba?o?ci opolszczyzn? oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wsplnoty poprzez publiczn? lektur? klasyki polskiej literatury.

Cz?onkowie ko?a wystawili krtkie scenki z trzech sztuk Fredry: Trzy po trzy, ?lubw panie?skich i Zemsty. W pami?tnikach autor opisywa? swoje prze?ycia wojenne. ?luby panie?skie przedstawione w trzech epokach: staro?ytno?ci, romantyzmie i wsp?czesno?ci mia?y u?wiadomi? uczniom, ?e utwory Aleksandra Fredry, mimo i? powsta?y ponad 200 lat temu, s? nadal aktualne. A problemy w tym wypadku mi?osne staj? si? udzia?em wszystkich kobiet niezale?nie od epoki. Postacie z kolejnego utworu: Zemsta, zosta?y przeniesione do wsp?czesnego teleturnieju.

Mamy nadziej?, i? przedstawienie w wykonaniu Ko?a Teatralnego zach?ci gimnazjalistw do si?gni?cia po kolejne utwory Aleksandra Fredry.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum