Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021        Imieniny obchodz?: Karina, Gustaw, Stefan
Strona g?wna Samorz?d

Samorz?d

Kro?nie?skie Pola Nadziei 2013

24 marca 2013 r. uczniowie Gimnazjum - cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas prowadzili zbirk? pieni?dzy na rzecz kro?nie?skiego Hospicjum imienia Matki Teresy z Kalkuty. By?a to ju? czwarta edycja Kro?nie?skich Pl Nadziei organizowana przez Towarzystwo Przyjaci? Kro?nie?skiego Hospicjum. Uczniowie samodzielnie wykonali symbole Pl Nadziei- kwiaty ?onkile, ktre wr?czyli dobroczy?com i ofiarodawcom.

Ta szlachetna i bardzo potrzebna akcja pokaza?a, ?e m?odzi ludzie z wielkim sercem potrafi? zaanga?owa? si? na rzecz potrzebuj?cych. Zebrane pieni?dze zosta?y przekazane - wp?acone na konto Hospicjum.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa zwana te? w Polsce Kwietn? lub Wierzbow? jest wst?pem do Wielkiego Tygodnia i wprowadza do wydarze? bezpo?rednio poprzedzaj?cych ?mier? i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu od IX wieku w ko?ciele katolickim ?wi?ci si? palmy- symbol rodz?cego si? ?ycia. Wed?ug wierze? palma wielkanocna mia?a chroni? ludzi, zwierz?ta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim z?em ?wiata.

Tradycj? gimnazjum sta? si? coroczny konkurs organizowany przez Samorz?d Uczniowski na naj?adniejsz? pal? wielkanocn?. Uczniowie indywidualnie lub ca?? klas? przygotowa?y palm?, ktra jest oceniana pod wzgl?dem estetyki i tradycyjnych sposobw wykonania ( np. materia?w).

Tegoroczny konkurs zosta? rozstrzygni?ty i komisja pod przewodnictwem pan Dyrektora przyzna?a:

I miejsce - klasa I a

II miejsce - klasa II c

III miejsce - klasa III b

 

Spotkanie z ratownikami medycznymi

W dniu 06.03.2013 odby?o si? spotkanie m?odzie?y gimnazjalnej z Panem Janem Szmydem przedstawicielem Stowarzyszenia ?wi?tego ?azarza LAZARUS w Kro?nie. Spotkanie by?o kontynuacj? organizowanego wcze?niej dla m?odzie?y gimnazjalnej pokazu ratownictwa medycznego. Uczniowie poznali zasady pracy ratownikw oraz podejmowane przez grup? ratownicz? dzia?ania nawi?zuj?ce do za?o?e? Zakonu Rycerzy i Szpitalnikw ?wi?tego ?azarza z Jerozolimy jednej z najstarszych chrze?cija?skich instytucji szpitalnych, w sk?ad ktrej wchodz? duchowni przeorzy i kapelani oraz kawalerowie i damy, b?d?cy ?wieckimi cz?onkami, oddanymi ?yciu w zgodzie z zasadami chrze?cija?skiej wiary i mi?osierdzia wobec innych.

Poruszane na spotkaniu tematy wywo?a?y zainteresowanie m?odzie?y, szczeglnie harcerzy, ktrym idea wolontariatu jest bliska, a pierwsze kontakty inicjuj?ce wsp?prac? z Hospicjum w Kro?nie zosta?y ju? nawi?zane.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Konkurs na gazetk? szkoln?

W zwi?zku z obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego (1863-1864), Samorz?d Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Kro?cienku Wy?nym zorganizowa? konkurs na gazetk? ?cienn? o tematyce powstania. Celem konkursy by?o przypomnienie uczniom o zrywach niepodleg?o?ciowych okresu zaborw i d??eniu Polakw do odzyskania utraconej w 1795 roku niepodleg?o?ci.

Jury ocenia?o prezentowane tre?ci historyczne, symbolik? oraz estetyk? wykonania.

Pierwsze miejsce w konkursie podzieli?y mi?dzy sob? klasy I a i I b, nast?pne- drugie zaj??a klasa III c i trzecie miejsce klasa III b.

Zwyci?zcom gratulujemy!

Wyniki konkursu na najciekawsz? gazetk? o tematyce powstania styczniowego:

I miejsce- klasy I a i I b

II miejsce- klasa III c

III miejsce- klasa III b

 

Zbieramy nakr?tki dla Emilki

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum