Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna Samorz?d

Samorz?d

Gimnazjalne Walentynki

Przez wiele dni uczniowie naszego  gimnazjum tworzyli kolorowe kartki-serduszka z mi?ymi ?yczeniami, sympatycznymi wierszykami dla bliskiej osoby i wk?adali je, do wykonanej  specjalnie w tym celu, skrzynki walentynkowej. Ca?a ta akcja zwi?zana by?a oczywi?cie ze zbli?aj?cym si? Dniem ?w. Walentego, czyli popularnymi walentynkami, które w tym roku wypadaj? w pierwszym tygodniu ferii zimowych.

Kim w?a?ciwie by? ?w. Walenty? ?ród?a opisuj? go jako lekarza z wykszta?cenia, z powo?ania- duchownego. ?y? w III w. w Rzymie za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten zabroni? m?odym m??czyznom wchodzi? w zwi?zki ma??e?skie, uwa?a? bowiem, ?e najlepszymi ?o?nierzami s? legioni?ci niemaj?cy  rodzin. Zakaz ten z?ama? biskup Walenty i b?ogos?awi? ?luby m?odych legionistów, za co zosta? wtr?cony do wi?zienia, gdzie zakocha? si? w niewidomej córce stra?nika wi?ziennego. Legenda g?osi, ?e pod wp?ywem tej mi?o?ci owa dziewczyna odzyska?a wzrok. Gdy dowiedzia? si? o tym cesarz, kaza? zg?adzi? Walentego. Ten w przeddzie? egzekucji napisa? list do swojej ukochanej i zatytu?owa? go: „Od Twojego Walentego”, egzekucj? za? wykonano 14 lutego 269 r.

Ciekawostk? jest, i? w Polsce ?w. Walenty patronuje diecezji przemyskiej.

Dlatego te? na ostatni dzie? nauki szkolnej, tj. pi?tek 8 lutego, przewidziano w gimnazjum pewne rozrywki zwi?zane z tym ?wi?tem. Samorz?d szkolny zadba? o to, by poczta walentynkowa zadzia?a?a bez zarzutu, a ko?o teatralne wystawi?o dowcipny spektakl o tematyce mi?osnej oparty na „Zem?cie” Aleksandra Fredry. Mi?osne perypetie Klary, Wac?awa i … Papkina w mocno uwspó?cze?nionej wersji s?ynnej komedii odwa?nie zaprezentowali, wnosz?c wiele pomys?ów i jednocze?nie ?wietnie si? przy tym bawi?c m?odzi „aktorzy”:

 

Narrator: Emilka Kot?owska

Klara: Izabela Rachwa?

Wac?aw: Patryk Micha?kowski

Papkin: Konrad Tomo?

Podstolina: Klaudia Frydrych

Gang Pudernic:  Kasia Pelczar

Agnieszka Har?zga

Sylwia Grochmal

Martyna Omachel

Szef Gangu Pudernic-Cze?nik: Kamil Baran

Gang Raperów:  Karolina Graba

Ola Szajna

Ola G?adysz

Szef Gangu Raperów-Rejent: Sebastian Cz?czek

Pani Pedagog: Justyna Krzy?anowska

oraz go?cinnie Magda Gessler: Konrad Tomo?.

 

Wiele osób krytykuje walentynki za obce pochodzenie. Bez wzgl?du jednak na to, sk?d si? wzi??o, jest niew?tpliwie okazj? do ?wietnej zabawy i okazania najbli?szym naszej sympatii.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

"Na w?asne konto"

W dniu 11.02.2013. rozpocz?? si? w naszej szkole program „Na w?asne konto” skierowany do uczniów gimnazjów. W inauguracji uczestniczy? Pan Jan Omachel Wójt Gminy Kro?cienko Wy?ne. Zaj?cia prowadz? Pani Agnieszka Filar- nauczycielka gimnazjum oraz Pani Zofia Prucnal - studentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem programu jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kszta?towanie podstaw przedsi?biorczo?ci,
  • przekazanie umiej?tno?ci ?wiadomego planowania w?asnej ?cie?ki zawodowej.

W ramach programu ch?tni uczniowie ucz?szczaj? na zaj?cia z przedsi?biorczo?ci oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej, które maj? na celu wyposa?enie m?odzie?y w narz?dzia umo?liwiaj?ce lepszy start w doros?ym ?yciu.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Dnia 13 pa?dziernika w pomieszczeniach punktu katechetycznego odby?a si?, zapowiedziana wcze?niej, zbiórka darów – p?odów rolnych – na rzecz kro?nie?skiego hospicjum. Dary przyjmowa?y harcerki z 6DH im. S. Filara i przedstawiciel Towarzystwa Przyjació? Hospicjum pan Roman Kaliszuk. Jak si? okaza?o mieszka?cy Kro?cienka s? bardzo hojni i, pomimo niesprzyjaj?cej pogody, zebrano warzywa i owoce, które zosta?y przekazane do hospicjum.

W imieniu ks. Dyrektora sk?adamy serdeczne podzi?kowania za ten dar serca wszystkim ofiarodawcom z Kro?cienka Wy?nego.


 

Hospicjum znaczy ?ycie

Harcerze z naszego gimnazjum zaanga?owali si? w akcj? pomocy hospicjum zorganizowan? przez Towarzystwo Przyjació? Kro?nie?skiego Hospicjum, w ramach której og?oszono zbiórk? p?odów rolnych. Dzi?ki uzbieranym datkom mogli zakupi? i przekaza? na r?ce dyrektora hospicjum ks. Marka Zarzyckiego 85 kg warzyw.

Oprócz pomocy materialnej, jak?e potrzebnej takim instytucjom, akcja ta ma na celu uwra?liwienie m?odych ludzi na potrzeby innych, zapoznanie ich z problemem osób chorych, cierpi?cych, samotnych. Okazuje si?, ?e m?odzi maj? otwarte serca, jednak cz?sto brakuje im po prostu wiedzy na temat tego, w jaki sposób mog? pomóc, i ?e ka?da  pomoc jest potrzebna i ch?tnie przyjmowana.

Akcja zainicjowana przez harcerzy zostanie rozszerzona na teren naszej gminy i ju? w najbli?sz? sobot? (13 pa?dziernika) w godzinach 10 – 13  druhny, wraz z opiekunem z ramienia Towarzystwa Pomocy Hospicjum, b?d? prowadzi? zbiórk? p?odów rolnych przy punkcie katechetycznym.

Przy okazji serdecznego spotkania z pracownikami hospicjum ks. Dyrektor przekaza? harcerkom po?wi?cone cebulki ?onkili b?d?cych symbolem akcji „Pola Nadziei”, w któr? ju? od czterech lat anga?uj? si? uczniowie naszej szko?y. My te? mamy nadziej?, ?e te ?onkile na wiosn? zakwitn? i stan? si? pi?knym ?wiadectwem naszej pomoc kro?nie?skiemu hospicjum.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum