Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021        Imieniny obchodz?: Karina, Gustaw, Stefan
Strona g?wna Samorz?d

Samorz?d

Akcja M?odzi g?osuj?

M?odzie? naszego gimnazjum wzi??a udzia? w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej - M?odzi g?osuj?.

Uczniowie klasy III c w ramach projektu przeprowadzili zaj?cia dla klas pierwszych i drugich na temat kompetencji i roli prezydenta w pa?stwie.

28 kwietnia odby?y si? m?odzie?owe wybory prezydenckie, w ktrych mg? wzi?? udzia? ka?dy gimnazjalista. By?a to swoista lekcja demokracji.

Agnieszka Filar

 

Dnia 11 marca 2015 r. odby?o si? przedstawienie teatralne z okazji Dnia Kobiet. Przygotowali je uczniowie nale??cy do szkolnego ko?a teatralnego. M?odzi aktorzy wystawili spektakl Serca jak motyle z repertuaru kabaretu Potem. Na ?artobliwe skecze widownia odpowiada?a ?miechem, mo?na wi?c wywnioskowa?, ?e program by? udany. Trud w?o?ony w przygotowanie do spektaklu nie poszed? na marne. Aktorom gratulujemy wspania?ego wyst?pu.

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

M?odzie?owa Rada Gminy Kro?cienko Wy?ne w Warszawie

W dniach 23-24 czerwca 2014 r. M?odzie?owa Rada Gminy z Kro?cienka Wy?nego wyjecha?a na wycieczk? do Warszawy.

Wyruszyli?my w poniedzia?ek o godz. 300. Po d?ugiej, ale sp?dzonej na przyjemnych rozmowach podr?y, w ko?cu naszym oczom z daleka ukaza?a si? iglica Pa?acu Kultury i Nauki. To w?a?nie od tego budynku zacz?li?my zwiedzanie. Wyjechali?my windami na taras widokowy, a stamt?d otwiera?a si? pi?kna panorama stolicy. Przewodnik zacz?? pokazywa? najs?ynniejsze budynki, Stare Miasto, nawet Stadion Narodowy. Do pozosta?ych atrakcji mo?emy zaliczy? m. in. spacer po Starym Mie?cie oraz zwiedzanie Zamku Krlewskiego. Byli?my tak?e na Stadionie Narodowym, gdzie zrobili?my sobie du?o pami?tkowych zdj??, potem przeszli?my pod Grb Nieznanego ?o?nierza, gdzie uczcili?my ?mier? poleg?ych w obronie ojczyzny. Przez chwil? uczestniczyli?my rwnie? w obradach sejmu, a zwie?czeniem naszej wycieczki by? pobyt w Centrum Nauki Kopernik, gdzie dobrze si? bawili?my i mogli?my pozna? wiele naukowych eksponatw. Na zako?czenie przespacerowali?my si? po Parku ?azienkowskim i ju? po chwili siedzieli?my w autobusie.

Wycieczka bardzo si? nam wszystkim podoba?a, by?a ciekawa i mogli?my razem sp?dzi? troch? czasu. Mam nadziej?, ?e jeszcze kiedy? wybierzemy si? w tak? podr?.

 

?wi?to Edukacji Narodowej

Dzie? Edukacji Narodowej to ?wi?to o?wiaty i szkolnictwa wy?szego. Upami?tnia rocznic? powstania Komisji Edukacji Narodowej, ktra zosta?a utworzona z inicjatywy krla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 pa?dziernika 1773 r.

W tym dniu sk?adamy najserdeczniejsza ?yczenia naszym nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szko?y i tym, bez ktrych nasza placwka nie mog?aby sprawnie funkcjonowa?. Aby uczci? to ?wi?to i podzi?kowa? za trud w?o?ony w nauk? i wychowanie ko?o teatralne zaprezentowa?o program kabaretowy przedstawiaj?cy szkolne ?ycie w krzywym zwierciadle. Humorystyczne scenki przeplatane piosenkami, jak w prawdziwym kabarecie, pokazywa?y, ?e w szkole wcale nie jest nudno, a wiedza, ktr? gromadzimy na zaj?ciach i podczas przerw, mo?e okaza? si? bardzo przydatna w ?yciu.

Program zako?czy?y ?yczenia skierowane do wszystkich pracownikw szko?y:

Dzi?kujemy za pokazanie nam,

?e pora?ki mog? nas czego? po?ytecznego nauczy?,

?e gdy prze?ywamy trudno?ci, mo?emy odkry? sw? si??;

?e mi?o?? i ?yczliwo?? cz?sto znajdujemy w najciemniejsze dni.

Dzi?kujemy za zach?canie nas

do my?lenia tak dobrze i uczciwie,

jak to tylko mo?liwe

i za dodawanie nam odwagi do tego, aby pyta?.

Dzi?kujemy za pokazanie nam, jak mo?na ?mia?o

broni? tego, co uwa?amy za s?uszne

nawet je?li trz?siemy si? ze strachu.


Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Wyj?tkowy Go?? w gimnazjum

W sobot? 17 maja 2014 r. go?cili?my w naszej szkole s?awn? pisark?, autork? wystaw, programw radiowych i telewizyjnych o Wielkich Polakach- Pani? Barbar? Wachowicz. Nagradzana i wielokrotnie wyr?niana za wyj?tkowy dar przekazywania m?odzie?y skarbw narodowego dziedzictwa spotka?a si? z uczniami i przedstawicielami lokalnej spo?eczno?ci. W?rd nich obecni byli: Pan Jan Omachel - Wjt Gminy Kro?cienko Wy?ne, Pani W?adys?awa Domaga?a - Komendantka Podkarpackiej Chor?gwi ZHP, Pani El?bieta Wawszkiewicz- zast?pca komendanta Hufca ZHP Krosno, Pani Zofia Nowakowska- instruktorka Podkarpackiej Chor?gwi ZHP oraz poetka, Pan Jan Omachel- za?o?yciel harcerstwa w Kro?cienku Wy?nym, Panowie: Jan Stefunio i Marek Wjcik - instruktorzy Podkarpackiej Chor?gwi ZHP, Pani Marta Such- dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Kro?cienku Wy?nym, Pan Edward Marsza?ek- prezes Stowarzyszenia Kulturalnego D?bina, a tak?e Pani Eugenia Tylka- prezes Klubu Seniora w Kro?cienku i Pani Anita fal- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Na hallu gimnazjum zaj?li te? miejsca harcerze i instruktorzy z dru?yn im. Szarych Szeregw w Kro?cienku Wy?nym oraz z zaprzyja?nionych dru?yn z okolicznych szk?. Spotkanie pod has?em Lilijki na sza?cach rozpocz?? Pan Dyrektor Gimnazjum Marek Aftanas, po czym go?cie i harcerze zapalili symboliczne ?wiate?ka ?wiecznika w kszta?cie harcerskiej lilijki. Wszyscy zebrani z ogromnym zainteresowaniem wys?uchali gaw?dy Pani Barbary Wachowicz o Tadeuszu Ko?ciuszce, Adamie Mickiewiczu, innych s?awnych Polakach oraz o bohaterach Kamieni na szaniec i patronach Hufca Krosno- Stasiu i Jasiu Magurach. Na koniec przyszed? czas na pami?tkowe zdj?cia i pi?kne dedykacje Autorki na jej wspania?ych ksi??kach.

Alina Kmonk

Wi?cej zdj?? w Galerii.

 

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum