Dzisiaj jest: 4 Luty 2023        Imieniny obchodz?: Weronika, Mariusz, Andrzej
Strona g?ówna Zespó? muzyczny Dobry rok 2016, czyli sukcesy szkolnych muzyków

Zbli?aj?cy si? nieuchronny koniec roku 2016 sk?ania do wielu refleksji i podsumowa?, dlatego w tym miejscu chcia?bym przybli?y? dzia?alno?? zespo?ów muzycznych naszych szkó?. Poprzedni rok szkolny obfitowa? w wiele sukcesów, ale wymieniaj?c tylko te z tego roku nale?y wspomnie? o I miejscu gimnazjalnego zespo?u SONG w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej w Dukli oraz I miejsce w Przegl?dzie Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli. Solowe sukcesy w tym czasie odnosi?y tak?e wokalistki zespo?u. W XXV Konkursie Kol?d i Pastora?ek Pogranicza Marlena Szmyd zaj??a 2 miejsce, a Sabina Mercik zdoby?a wyró?nienie. Indywidualnym sukcesem wokalistek zako?czy? si? Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej o Tematyce Mi?osnej, gdy? Sabina Mercik zaj??a pierwsze miejsce, a Marlena Szmyd by?a druga. Tak?e inne konkursy przynios?y kolejne sukcesu – w Konkursie Piosenki Obcoj?zycznej w Chorkówce Marlena i Sabina nie mia?y sobie równych i obie si?gn??y po pierwsze miejsce, natomiast w Powiatowym Konkursie ?piewajmy ?wi?tym Marlena by?a druga, a Sabina trzecia.

Pierwszym konkursem w nowym roku szkolnym by? festiwal „Alej? gwiazd”, który odby? si? w dniach 25-28 pa?dziernika w Rymanowie. Publiczno?ci i jurorom zaprezentowa?y si? solistki oraz zespo?y dzia?aj?ce w naszych szko?ach. Wszyscy uczestnicy zobowi?zani byli wykona? dwa utwory. Zespó? gimnazjalny SONG w sk?adzie: Sabina Mercik, Marlena Szmyd i Patrycja Pelczar, Grzegorz Krauz, Karol Kubit, Weronika Marsza?ek zagra?: „By? kobiet?” i „Rado?? najpi?kniejszych lat”, natomiast m?odsi koledzy w sk?adzie Milena Dziepak, Michalina Kmonk, Bartosz Filar, J?drzej Filar, Jakub Sajdak i Dawid Szajna zaprezentowali utwory: „Kamie? z napisem love” oraz „Kwiaty we w?osach”. Decyzj? komisji konkursowej oba zespo?y uzyska?y wyró?nienia specjalne. Dodatkowo wysokie miejsca zaj??y uczennice gimnazjum, Marcelina Gerlach by?a druga, a Marlena Szmyd trzecia.

Kolejnym konkursowym egzaminem przed jakim stan?li m?odzi muzycy by? I wojewódzki Dzieci?cy Festiwal Piosenki w Mundurze, który odby? si? 3 listopada na Zamku Kazimierzowskim w Przemy?lu. Organizatorami festiwalu byli: Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej, Urz?d Miasta w Przemy?lu, Starostwo Przemyskie oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek". Zespó? ze szko?y podstawowej zaprezentowa? dwa utwory: „Gdzie s? ch?opcy z tamtych lat” i „Bia?y krzy?” i zaj?? I miejsce w kategorii zespo?y muzyczne. Tym razem sk?ad zespo?u wygl?da? nast?puj?co: Milena Dziepak, Michalina Kmonk, Weronika Filar, Bartosz Filar, J?drzej Filar, Mateusz Ni?nik, Kamil Nó?ka, Jakub Sajdak i Dawid Szajna.

Dwa dni pó?niej 10 listopada w sali dukielskiego o?rodka kultury odby? si? Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej. W zmaganiach solistek pierwsze miejsce zaj??a  Marlena Szmyd natomiast druga by?a Sabina Mercik. Z kolei zespó? SONG który zaprezentowa? si? w nast?puj?cym sk?adzie: Sabina Mercik, Marlena Szmyd i Patrycja Pelczar (wokal), Jacek Pelczar (gitara), Grzegorz Krauz (gitara basowa), Karol Kubit (keyboard) i Weronika Marsza?ek (perkusja) wykonuj?c przebój z rep. Bon Jovi „It’s my life” wy?piewa? trzecie miejsce w kategorii zespo?ów.

16 listopada w sali GOK w Miejscu Piastowym odby?a si? 24 edycja Przegl?du Amatorskich Zespo?ów Artystycznych MINI-ART. Jak co roku przygotowania do przegl?du by?y dosy? d?ugie i intensywne (m?odzi muzycy spotykali si? na codziennych próbach przez kilka tygodni). Sk?ad zespo?u SONG zosta? poszerzony o pocz?tkuj?cych muzyków ze szko?y podstawowej i absolwentów dlatego liczy? na konkursie rekordowe 22 osoby. Tak pot??na orkiestra zaprezentowa?a dwa utwory „This love” i „It’s my life”. W dalszej kolejno?ci mia?y miejsce prezentacje w kategoriach taniec oraz teatr i dopiero po zako?czeniu wszystkich wyst?pów jury uda?o si? na narad?. Tym razem zespó? decyzj? jurorów otrzyma? nagrod? g?ówn? - tablet, na któr? zapracowali: Sabina Mercik i Patrycja Pelczar (flety), Bartosz Filar i Dawid Szajna (klarnety), Aleksandra Szajna (saksofon altowy), Michalina Szafran i Patrycja Wójcik (saksofony tenorowe), Klaudia Mercik, Mateusz Ni?nik i Kamil Nó?ka (tr?bki), Weronika Marsza?ek i Magdalena Mercik (barytony), Martyna Bajgrowicz (alt), Anna Sieniawska (akordeon), Grzegorz Krauz (gitara basowa), Jacek Pelczar (gitara), J?drzej Filar (marakasy), Karol Kubit (klawisze), Jakub Sajdak (perkusja), Milena Dziepak, Weronika Filar i Michalina Kmonk (dzwonki i metalofony). Warto doda?, ?e wyró?nieni zostali tak?e aktorzy gimnazjalnych kabaretów pod opiek? p. Katarzyny Marsza?ek – gratulujemy.

Dzia?alno?? zespo?u SONG to nie tylko dzia?alno?? konkursowa. Zespó? swoimi wyst?pami u?wietni? Koncert Pie?ni Patriotycznej oraz koncert charytatywny „Z?ote Serca”. Cieszy, ?e w dzia?alno?? zespo?ów w dalszym ci?gu anga?uj? si? absolwenci gimnazjum, którzy ch?tnie muzykuj? z m?odszymi kolegami.

Poniewa? prze?om roku to g?ównie okres kol?dowy szkolne zespo?y pracuj? ju? nad przygotowaniem kol?d i pastora?ek do kolejnych wyst?pów.

Opiekun zespo?ów Maciej Filar

Szukaj w serwisie

Zapraszamy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Archiwum